18.02.2015 Tarihli 29271 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

TEB'in 2015-863 sayı ve 02.03.2015 tarihli duyurusu

Bilindiği üzere; 18.02.2015 tarih, 29271 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 28.02.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yayımlanan SUT Değişikliği ile ilgili SGK tarafından bir duyuru yayımlanmış olup, duyuruda;

Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) “4.1.3 - İlaç kullanımına esas sağlık raporlarının düzenlenmesi” başlıklı maddesinin 9 uncu fıkrasında; “Sağlık raporları, SUT değişikliği olması halinde yeni hükümlere uygun olması kaydıyla süresi sonuna kadar geçerlidir. Değişiklik sonrası SUT hükümlerine uygun olmayan raporlar, SUT’un 4.1.3(6) fıkrası kapsamında yeni hükümlere uygun hale getirilebildiği takdirde geçerli olacaktır. (Kurumca süresi sonuna kadar geçerli olacağı duyurulan raporlar hariç.)” hükmü yer almakla birlikte, oluşabilecek hasta mağduriyetlerini önlemek amacıyla 28.02.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek bu tebliğ ile düzenleme yapılmış olan ilaç gruplarına ait aşağıda yer alan açıklamalar dikkate alınacaktır.

1) Kronik miyeloid lösemi tedavisinde kullanılan imatinib, dasatinib ve nilotinib etken maddeleri arasında basamaklandırma yapılmıştır. Bu düzenlemeden önceki SUT kurallarına uygun olarak dasatinib veya nilotinib tedavisine başlanmış hastaların tedavileri devam edecek olup, ayrıca bu Tebliğdeki başlangıç kriterleri aranmayacaktır. İdame ve kesilme kriterleri ise bu Tebliğe göre olacaktır.

2) Pankreatik nöroendokrin tümör tedavisinde kullanılan everolimus etken maddesi için aranan Ki-67 değerinde değişiklik yapılmış olup, yürürlükteki SUT hükümlerine uygun olan eski raporlar süresi sonuna kadar geçerlidir.

3) Daha önce Ek-4/C listesinde yer alan ve yurt dışından temin edilen fingolimod etken maddeli ilaç, yalnızca “çok aktif durumlarda RR tipindeki yanıt vermeyen MS hastalarında” kullanılmak üzere Ek-4/A listesine dahil edilmiştir.

a) SUT’un yürürlük tarihi olan 28.02.2015 tarihinden önce bu tanıyı almış hastaların tedavisi devam edecek olup, ayrıca bu Tebliğdeki başlangıç kriterleri aranmayacaktır. İdame ve kesilme kriterleri ise bu Tebliğe göre olacaktır.

b) “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi” nde (EK-4/C) yer alan ve multipl skleroz hastalığında kullanılan ilaçlar, yalnızca çok aktif durumlarda RR tipindeki erişkin MS hastalarından, yukarıdaki koşullara göre fingolimod tedavisi almış ve EDSS skoru 6 ve üzeri olması nedeniyle fingolimod tedavisi sonlandırılmış hastalarda kullanılacaktır. Ancak Ek-4/C listesinde yer alan bu ilaçlarla 28.02.2015 tarihinden önce tedavisine başlanmış hastaların tedavisine fingolimod ön koşulu aranmadan devam edilebilecektir

4) Daha önce Ek-4/C listesinde yer alan ve yurt dışından temin edilen kanakinumab etken maddeli ilaç Kriyopirin ilişkili periyodik sendromlar (CAPS) hastalığında kullanılmak üzere Ek-4/A listesine dahil edilmiştir. SUT’un yürürlük tarihi olan 28.02.2015 tarihinden önce tanı almış CAPS hastalarının tedavisinde kanakinumab için ayrıca bu Tebliğdeki başlangıç kriterleri aranmayacaktır. İdame ve kesilme kriterleri ise bu Tebliğe göre olacaktır.” denilmektedir.

Kurumun duyurusu ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

Kurum duyurusu için tıklayınız.

Okunma Sayısı: 2162