İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Ağustos 2016 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

1

Lucentis rapor süresi dolduğu için bedeli ödenmemiştir.

SUT'un 4.2.33.A.2 maddesinde belirtildiğinin aksine hastanın kullandığı ilaçlar incelendiğinde alım tarihleri ve rapor tarihlerinin birer ay arayla 3 kez yükleme dozu uygulamasına uygun olmadığı için kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

2

SUT Ek-2 katılım payından muaf ilaçlar listesinde ursodeoksikolik asitte endikasyon uyumu aranmaktadır. Raporda yer alan karaciğer hastalığı teşhisinde bu ilacın endikasyonu olmadığı için 2 kutu Ursactive 250 mg bedeli ödenmemiştir.

Reçetedeki alkalen reflü teşhisiyle 1*1 dozda 1 kutu bedeli ödenmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde hastanın USG sonuç belgesi sunularak raporun açıklamalar kısmına K80 Safra Taşı tanısı ekletilmiştir. Bu teşhise istinaden 20.00 katılım paylı ödenmesine karar verilmiştir.

3

12 kutu Factne 500iu kesintisi yapılmıştır. Raporda Faktör VIII 50 ünite/kg dozundan 3*250 ünite/hafta olarak belirtilmiştir. Doz hesabı yapıldığında hastanın kilosu 4,3 kg*50iu= 215 ünite olduğu görülmektedir.

Ancak hastaya Factane 500iu reçete edilmiş olup, raporda yazan ve kg başına hesaplanan dozdan yüksek olduğundan kesintiye karar verilmiştir. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na sevk edilmiştir.

4

12 kutu Factne 500iu kesintisi yapılmıştır. Raporda Faktör VIII 50 ünite/kg dozundan 3*250 ünite/hafta olarak belirtilmiştir. Doz hesabı yapıldığında hastanın kilosu 4,3 kg*50iu= 215 ünite olduğu görülmektedir.

Ancak hastaya Factane 500iu reçete edilmiş olup, raporda yazan ve kg başına hesaplanan dozdan yüksek olduğundan kesintiye karar verilmiştir. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na sevk edilmiştir.

5

Raporda günlük kalori miktarı olan 2500 kcal aşıldığı için 52 kutu Resource 2.0 kayısı aromalı 200 ml bedeli ödenmemiştir.

Kesintiden sonra rapora günlük kalori ihtiyacı 3200 kcal olarak düzeltilmiştir. Ancak SUT'un 4.1.3. maddesi gereğince raporda yapılan düzeltmeler düzeltme tarihinden itibaren geçerli olacağından yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

6

Raporda günlük kalori miktarı olan 1800 kcal aşıldığı için 16 kutu Ensure Plus vanilya aromalı 220 ml kesintisi yapılmıştır.

330 kcal*6kutu=1980 kcal yapmakta ve günlük kalori miktarını aşmaktadır. Bu sebeple kesini onaylanmıştır.

7

Risperdal 4 mg 2*1, Risperdal 2 mg 2*1 yazılmış, eczane tarafından bu dozda karşılanmıştır. Ancak raporda Risperdal 4 mg dozu 2*1 olarak yer aldığı için dozu aşan Risperdal 2 mg tb. bedeli ödenmemiştir.

SUT'un 4.1.3.3. maddesine göre rapor dozu aşılamayacağından yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

8

Reçete tarihinde geçerli olan bir kanama raporunun bulunmaması sebebiyle 2 kutu Advate 1000iu kesintisi yapılmıştır.

Reçete tarihi ile uyumlu rapor düzenlenmiş olup, reçetede de istenilen düzeltmeler yapıldığı için kesinti iptal edilmiştir.

9

Reçetede Psöriazis ve reçeteyle ilişkilendirilmiş raporda L92.0 Granüloma Anulare teşhislerinde endikasyonu olmadığı için 10 kutu Protopic 50,1 30 gr pomad bedeli ödenmemiştir.

Sut Ek4/D Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (*) işaretli etken madde veya grupların kullanımında endikasyon uyumu aranacak, Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon dışında kullanımları da ancak Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon dışında kullanımları ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün olacaktır." denmektedir. Bu nedenle kesinti onaylanmıştır.

10

Otoimmun hepatit teşhisinde endikasyonu olmadığı için 3 kutu Ursactive 250 mg bedeli ödenmemiştir.

SUT'un Ek-4/D Hasta Katılım payından muaf ilaçlar listesinde Ursodeoksikolik asitte endikasyon uyumu arandığı, raporda ve reçetede yer alan teşhiste bu ilacın endikasyonu olmadığı için yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

11

Reçete tarihinde (29.07.2016) geçerli olan bir kanama raporunun bulunmaması sebebiyle 2 kuru Advate 1000iu kesintisi yapılmıştır.

SUT'un 4.2.27.A.1.b maddesine göre hemofili hastalarında akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi halinde, bu amaçla yapılacak ilaç temini için bu durumun belirtileceği 3 gün süreli yeni bir hematoloji uzman hekim raporu düzenlenir." maddesine istinaden yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

12

Reçetede Panocer 40 mg 28 tb 1*1 dozda ve 4 adet karşılanmıştır.

Reçetede yazan 1 aylık doz ibaresine istinaden 1 aylık tedaviyi aşan 2 kutu kesintisi yapılmıştır.

13

Raporda yer alan esansiyel hipertansiyon teşhisi SUT'un Ek-4/F 55. maddesindeki teşhislerden biri olmadığı için 6 kutu Tebokan Special bedeli ödenmemiştir.

Ek4/F 55. maddesine "Gingko glikozidleri (65 yaş ve üzeri hastalarda yalnızca alzheimer tipi demans, vasküler demans ve miks formlarındaki demans sendromları endikasyonlarında, nöroloji uzman hekimlerince düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm uzman hekimlerce)" istinaden yapılan kesintini yerinde olduğuna karar verilmiştir.

14

Hastanın HB değeri 13,1 olduğu için 2 kutu Eporon 2000 iu kesintisi yapılmıştır. SUT'un 4.2.9.A-1 maddesine göre HB değeri 11g/dl oluncaya kadar başlangıç dozunda, Hb seviyesini 11-12 gr/dl arasında tutmak için idame dozda tedaviye devam edilmektedir. Hb seviyesi 12gr/dl aşınca tedavi kesilmektedir.

İtiraz dilekçesi ekinde sunulan 02.12.2015 tarihli laboratuvar sonuç belgesinde hasanın Hb değeri 11 gr/dl olup reçeteyi yazan hekim tarafından sehven yanlış yazıldığı yazılı olarak beyan edilmiştir. Bu nedenle doğru Hb sonucunun e-reçeteye eklenmesi için eczaneye iade edilmesine gereken düzeltme yapıldığı takdirde kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.

Okunma Sayısı: 1748