Ağustos 2021 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

5510 sayılı kanunun 64/c maddesinde belirtilen yabancı ülke vatandaşlarının genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığıı tarihten önce mevcut olan kronik hasalıklar (primer immun yetmezlik veya kalıtsal ya da genetik nedenlere bağlı geliştiği uzmanlarca belirtildiğinden) kurumca finansmanı sağlamayacak sağlık hizmetleri kapsamına girdiğinden dolayı tedavisinin ödenmesi uygun bulunmamıştır. Dosya SGK Ankara itiraz Üst Komiyonu'na iletildi.
Gyrex 25 mg raporu Nöroloji hekimi tarafından 10.07 Demans tanısı ve G.30 icd-10 kodu ile çıkarılmıştır. 20.00 kodu için de uygun endikasyon bulunmamaktadır.  SUT Ek-4/D listesinde 10.07 Demans başlığı ile muafiyet tanımlanan tanılarda G30 ve alt kodlarında endikasyon uyumu arandığı için kesinti uygulanmıştır. Hastaya ait rapordun açıklamalar kısmına ocak 2021 tarihinde F 03 bunama kodu eklenmiş olduğu için kesinti iptal edilmiştir. 
Hastaya ait Medula sisteminde aktif olan 22.11.2018 tarihli raporda Clopixol 2 mg tb. dozu 3*2'dir. 22.10.2019 tarihli raporda Clopixol 2 mg tb için belirlenen doz 2*1'dir ve aynı tarihte 2*1 dozda reçete edilmiştir. Hastanın kullanımına bağlı olarak eczane tarafından 2018 tarihli rapora göre devam reçetesi ile 3*2 dozda karşılanmıştır.  Hastaya ait en son düzenlenen rapora göre reçete verilmesi gerektiğinden ve rapordaki doz aşılamayacağı için kesinti uygulanmıştır. Temmuz 2021 tarihine rapora eklenen 3*2 doz yapılan düzenlemenin yapıldığı tarihten itibaren geçerli olması sebebiyle kabul edilmemiştir. Dosya SFK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletişmiştir.
Raporda oral beslenme solüsyonunun adı Glucerna olarak yazılmış ancak üretilmediği için yerine Glucerna select verilmiştir. SUT'un 4.2.8.A.2 maddesinde raporda beslenme ürününün adı yazılması gerektiğinden dolayı iade edilmiştir. Ancak rapora düzeltme işlemi yapılamamıştır.  Protokolün 3.10 maddesi gereğince iade edildiği halde düzeltilmeyen reçetelerin bedelleri ödenmediğinden kesimnti uygulanmıştır. Dosya SGK İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Pexola 0,25 mg tablet 3*1 dozda kullanmaktadır. Raporun açıklamalar bölümüne pramipeksol 1*1 1000 mg şeklinde yazılmıştır. Rapor dozu aşıldığı için kesinti uygulanmıştır. Rapordaki doz aşılmadığı için ve hastanın daha önceki ilaç bilgileri kontrol edildiğinde 0,25 mg 3*1 dozda kullandığı görüldüğü için kesinti iptal edilmişir.
Cedrina 25 mg tb. için 10.07 Demans ve G.30 icd-10 koduyla yazılan rapora istinaden reçete karşılanmıştır. G30 ve alt kodları için endikasyon uyumu arandığında kesinti uygulanmıştır. Hastanın F.03 bunama koduyla çıkarılmış başka bir raporu olduğu için ve kesintiye konu olan raporun açıklamalar bölümünde de F.03 bunama kodu olduğu için ve ilaç bu teşhiste ek 4/D listesine göre ödeme kapsamında olduğu için kesinti iptal edilmiştir. 
Flebogamma'nın prospektüsünde "kritik fazda 5 gün süreyle 0,4 g/kg/gün dozunda uygulanır" denmektedir. Hastanın raporunda yükleme dozu 120 gr/ay, idame dozu da 30 gr/ay olarak belirtilmiştir. İlk reçetesini 31.05.2021 tarihinde yükleme dozu olarak 60 gr şeklinde reçete edilmiş ve bu dozda verilmiştir. Daha sonraki reçetesi kronik hastalıklarda reçetesiz ilaç temini kapsamında karşılanmıştır. Bir sonraki reçete idame doz olarak 30/gr/ayda şeklinde raporda belirtildiği gibi verilmesi gerektiğinden 3 kutu Flebogamma kesintisi uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara Üst Komisyonu'na iletilmiştir.


25 Ekim 2021     Okunma Sayısı : 1534