Aralık 2020 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Hepatit B raporu idame olarak yenilenmiş ancak raporla uyumlu HBSAg değeri rapora eklenmemiştir. Ekletilmesi için iade edilmiş ancak eczane tarafından ekletilmeden Kuruma geri gönderilmiştir. SUT 4.2.13.1.6.a maddesine göre her yenilenen raporda tek başına HbsAg pozitifliği veya HBsAg negatifliği ile birlikte Anti-HBs negatifliği raporda belirtilmelidir. SGK Protokolü'nün 4.3.2. maddesine göre düzeltme yapılmadan Kuruma teslim edildiğinden kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Hastanın 31.12.2019 tarihli 3 aylık dozda kullanımı için verilmiş endikasyon dışı izni ile 14.02.2020 tarihli reçetesi ile ve 27.03.2020, 01.06.2020, 22.07.2020, 24.08.2020, 25.09.2020 ve 23.10.2020 tarihlerindeki devam reçeteleri ile hastaya ilaç verimiştir. Hasta 08.10.2020 tarihinde doktora gitmiş, doktor tarafından endikasyon dışı izni için TİTCK'ya başvurulmuş, ancak 16.10.2020 tarihli yazı ile TİTCK başvuruyu reddetmiştir. Eczacı 31.12.2019 tarihli ve uzayan endikasyon dışı izne istinaden reçeteyi karşılamıştır. Yeni başvuru için onay verilmediğinden dolayı kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
Hastanın tedavisine Lucentis ile başlanmış, bu tedaviye yanıt alınamadığı raporda belirtilerek Eylea tedavisine geçilmiş, ardından yanıt alınamadığı için Lucentis tedavisine geçiş yapıldığı için kesinti uygulanmıştır. SUT 4.2.33.1b maddesinde "İdame tedavilerde; deksametazon intravitreal implant ve verteporfin etkin maddeli ilaçlar hariç olmak üzere yükleme dozu sonrası (3 doz olarak uygulanarak tamamlanacak) bevacizumab etkin maddeli ilaç için göz hastalıkları uzman hekimi tarafından 1 ay süreli tek hekim raporu ile günübirlik tedavi kapsamında, diğer etkin maddeli ilaçlar içinse 3 göz hastalıkları uzman hekimi tarafından 1 ay süreli sağlık kurulu raporu düzenlenecek ve bir önceki muayene bulguları esas alınmak kaydıyla Tebliğde belirtilen dayanağı kriterlere de yer verilerek tedaviye yanıtına ilişkin değerlendirme her raporda belirtilecek şekilde ayakta tedaviler kapsamında ve ilaçların aylık olarak temini halinde Kurumca karşılanır." denmektedir. 4.2.33.7 maddesinde "Ranibizumab veya aflibersept etkin maddeli ilaçlar arasında ilaç değişimi gereken hallerde tedaviye bevacizumab etkin maddeli ilaç ile yükleme dozu tamamlanmak suretiyle devam edilecektir. Bevacizumab etkin maddeli ilaçla tedaviye cevapsızlık/yetersiz cevap alınması durumunda diğer etkin maddeli ilaç ile tedaviye devam edilebilir." denmektedir.   Rapor ve hastanın ilaç geçmişi incelendiğinde 2017 yılında Lucentis kullanmaya başladığı, ilaç kullanımlarının ve ilaç değişiminin o tarihteki SUT koşullarına uygun olduğu görülmüştür. 2020 yılında Lucentis kullanımı için 4.2.33.7. nolu SUT maddesinde belirtilen bevacizumab etken maddeli ilaç uygulaması koşulunun da sağlandığı raporda görülmektedir. Kesinti yapılan reçete için ilişkilendirilen raporda istenilen bevacizumab kullanım şartı mevcut olduğundan kesinti iptal edilmiştir.
Symra kapsül için 2018 yılında 20.00 rapor koduyla ve Romatoid Artrit tanısıyla 2 yıllık rapor çıkarılmış ve bu yanlış çıkarılan raporun pandemi sebebiyle de süresi uzamıştır.  SUT 4.2.25. Antiepileptik ilaçların kullanım ilkeleri, 4.2.35A Nöropatik Ağrıda İlaç Kullanım İlkeleri, 4.2.35B Kronik Kas İskelet Ağrısı ve Fibromiyaljide ilaç kullanım ilkeleri tanılarından biri olmadığı için kesinti uygulanmıştır. Raporu çıkaran hekim tarafından açıklamalar bölümüne uygun tanı eklenmiştir. Ancak kesinti onaylanmıştır.
Mor reçete, sistem çalışmaması gerekçesi ile kağıt reçete olarak düzenlenmiş, eczane tarafından karşılanmıştır. SUT'un 4.1.5.4 maddesinde "Kırmızı, mor, turuncu ve yeşil reçetelerin elektronik olarak düzenlenmesi halinde kurum tarafından karşılanır. Kırmızı, mor, turuncu ve yeşil matbu reçetelerin bedelleri Kurumun internet sitesinde Medula Sisteminden kaynaklanan nedenlerle (belirtilen sürelerde) elektronik reçetelerin düzenlenemediği duyurusuna istinaden Kurumca karşılanır" denmektedir.  Kurumun reçeteyei kapsayan terihlerde elektronik reçete düzenlenemediğine dair duyurusu bulunmadığı için kesinti onaylanmıştır.
Hastanın 10.12.2020 tarihli e-reçetesinde ilaç kullanım dozu 21 günde bir 400 mg/kg olarak düzenlenmiş ve kilosu 80 kg olarak belirtilmiştir. Buna göre kullanılacak miktar 32 gr.dır.  Hastaya 10 gr.dan 4 kutu verildiği için kesinti uygulanmıştır. ( 3 adet 10 gr, 1 adet 2,5 gr. verilmeliydi.)
Aripa 50 mg G30,8 Alzheimer rapor tanısında karşılanmıştır.  Ek-4/D 11.02 Demans tanı kodunda antipsikotikler için G30 ve alt kodlarında endikasyon uyumu arandığından ve ilacın bu teşhiste bir endikasyonu bulunmadığından kesinti uygulanmıştır. 


18 Ocak 2021     Okunma Sayısı : 1432