Ekim 2023 Dönemi itiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Ig-Vena raporunda doz 1*60 gr şeklinde yazılmıştır. Açıklamalar bölümünde KLL hastasının seconder immun yetmezlik ve hipogammaglobunemi hastası olduğu ve hastaya 1 gr/kg ve 28 günde bir tedavi uygulanacağı yazılmıştır. Bu ilaç ardışık olarak 5 gün kullanıldığı için kesinti uygulanmıştır. İlacın prospektüsünde hipogammaglobulinemisi bulunan ve profilaktik antibiyotiklerin yetersiz kaldığı tekrarlayan enfeksiyon gelişen olgularda tavsiye edilen doz 0,2-0,4 g/kg olarak belirtilmiştir. Hastanın raporunda da doz 0,2/0,4/kg olarak düzenlenmiş olup, kesinti sonrası 0,8g/kg ilavesi yapılmıştır. Buna göre hasta 80 kg olduğundan 32 gr olarak 4 kutu ödenmesine ve 2 kutunun kesilmesine karar verilmiştir. Kesintiye itiraz edilmiş, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Hastanın human albumin değeri 9,1 olarak belirtilmiştir. SUT'un 4.2.27.Ç maddesinde belirtildiği üzere 2,5 g/dl değerin altında olmadığı için kesinti uygulanmıştır. Hastaya ait 05.09.2023 tarihli lab. Sonuç belgesinde albumin değeri 9,1 g/l olarak görülmektedir. Bu da 0,91 gr/dl ye tekabül eder. Raporda gerekli düzeltme doktor tarafından yapıldığı için ve lab. Sonucu reçete tarihi ile uyumlu olduğu için kesinti iptal edilerek ödemeye çevrilmiştir.
17.02.2020 tarihinde çıkan rapor ile hastaya pitavastatin 4 mg başlanmış olup, 28.12.2022 tarihinde çıkan atorvastatin 40 mg raporuyla da atorvastatin karşılanmış olup iki statin isminin aynı anda raporda yer almaması ve en son çıkan raporda sadece atorvastatin olduğu için alipza 4 mg kesintiye uğramıştır.  Kesintiye itiraz edilmiş, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
21.08.2023 tarihli Zenalb reçetesi 14.08.2023 tarihli 3 günlük rapora bağlanarak verilmiş ve SUT'un 4.2.27.Ç maddesine göre kesinti uygulanmıştır. SUT'un 4.2.27.Ç Human Albumin kullanım ilkelerinde "...günlük doz ve tedaviprotokolünü ve kan albümin düzeyinin 2,5 gr/dl ve altında olduğunu gösterir uzman hekim raporuna dayanılarak en fazla 3 günlük dozda…" denilmektedir.  Kesintiye itiraz edilmiş, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Genivic adlı organ nakli tanısıyla karşılanmıştır. ilacın rapor ve reçetede SUT ödeme koşullarına uygun tanı olmaması sebebiyle kesinti uygulanmıştır. Genivic, organ ve doku naklinde yıldız işaretli olup endikasyonları arasında böbrek nakli bulunmamaktadır. Ancak ek onay alınmadan kullanılabilecek ilaç listesinde "Akut-kronik aktif/humoral antikor aracılı rejeksiyonlar (2g/kg dozda max. 140 g olacak şekilde" endikasyonu bulunmaktadır.  Medula hastaneden yapılan kontrolde hastanın 2016 yılında organ nakli olduğu görülmüştür. Hastanın raporunda da 20.00 Ek-/4D listesinde yer almayan hastalıklar; T 86.8 nakledilmiş organ ve dokuların diğer yetmezlik ve reddi tanısı yer almakta olup, ilacın kartına göre de 20.00 rapor kodu ve 272 uyarı kodu ile nefroloğun çıkarttığı rapor ve yazdığı reçete ile ödenebilmektedir. Raporun açıklamalar kısmına eklenen "aktif humoral reject akut antikor aracılı rejeksiyonlar 15 gr kullanımı uygundur" ibaresi nedeniyle 272 uyarı koduna uygun hale getirilmiştir. Gerekli düzeltmeler yapılarak kesintiin ödemeye çevrilmesine karar verilmiştir.
İnferject raporunda SUT'un 4.2.41. maddesine göre uygun teşhis olmadığı için kesinti uygulanmıştır. Raporun icd10 kodu kısmında K26.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış duedenum ülseri, hemoraji veya perforasyon yok kodu girilmiş, daha sonra yapılan düzenlemede bu kodun sehven seçildiği ve raporun açıklamalar kısmında da belirtildiği gibi kanamalı olduğu yazılmış, doğru kopd işlenmiş olup, getirilen endoskopi raporunda da doktor taraından yazılan kanama bulgusu ıslak imza ile sabitlenmiştir. Kesintinin iptaline karar verilmiştir.


14 Kasım 2023     Okunma Sayısı : 1024