Eylül 2023 Dönemi itiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Human Albumin reçetesi 3 günlük kanama raporu olmaması sebebiyle ödeme dışı bırakılmıştır. 4.2.27 Ç. maddesi:  "(1) Human albümin preparatları, yalnızca yatarak tedavi gören hastalara, albümin düzeyi 2.5g/dl ve altında ise uzman hekimlerce reçete edilebilir. Laboratuvar sonuçları ve kullanılan miktar epikrizde belirtilir. Yatarak tedavilerde Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumunca temin edilememesi durumunda, günlük doz ve tedavi protokolünü ve kan albümin düzeyinin 2.5g/dl ve altında olduğunu gösterir uzman hekim raporuna dayanılarak en fazla 3 günlük dozda "Yatan/ Günübirlik Hasta” ibaresi ve başhekimlik onayı ile reçete düzenlenmesi kaydıyla karşılanır ve ödenen tutar ilgili sağlık kurumunun alacağından Tebliğin 4.1.2 numaralı maddesi kapsamında mahsup edilir." denmektedir. Hastanın kesintisi yapılan reçete tarihlerini kapsayan 3 günlük raporu mevcut değildir. Ayrıca 07.07.2023 tarihli raporunda albumin değeri 19,5 olarak yazıldığından dolayı kesinti onaylanmıştır.
İvig (Privigen) reçetesinde 5 günlük tedavi dozunu aştığı için kesinti uygulanmıştır. SUT'un 4.2.12.f maddesinde "f) Kronik İnflamatuvar Polinöropati ve Multifokal Motor Nöropati endikasyonlarında; 1) Kronik İnflamatuvar Polinöropati endikasyonunda steroid tedavisine (puls ve idame tedavisine en az 6 ay) yetersiz cevap veya steroid tedavisine kanıtlanmış komplikasyon ve/veya kontrendikasyon durumlarında 2-5 ardışık günde bölünmüş dozlarda en fazla 2 g/kg yükleme dozunda, yükleme dozuna yanıt alınamaması durumunda 3 haftada bir 1 g/kg total dozda 1 veya 2 günde verilir ve 2 ay sonunda yanıt alınamazsa tedavi sonlandırılır. Başlangıç tedavisine yanıt alınması halinde 3 haftada bir 0,4-1 g/kg total doz 1-2 günde uygulanır." denmektedir. Reçetedeki doz 1*1 olduğundan 5 günlük doz hesaplandığında 2 kutu kesilmiştir.
Privigen 5 gr. raporunda kilo başına 1 gr. kullanım uygun görüldüğünden ve hasta 2,1 kg olduğundan 2,5 gr lık form verilmesi gerektiği kararı ile kesinti uygulanmıştır.  Privigen'in 2,5 gr lık formu Medula'da görülmesine rağmen henüz kullanıma sunulmadığından dolayı kesintiye itiraz edilmiş ve dosya SGK Ankara Üst Komisyona iletilmiştir.
Osteoporoz raporunda hastanın değerlerinin SUT'un 4.2.17.A maddesine uygun olmaması sebebiyle kesinti uygulanmıştır. Raporda L1 T skoru: -2,2, L2: -2,9, L3: -3,7, L4: -2,8 olduğuı belirtildiğinden ve bu değerler ile L2-L4 T skoru= -3,13 olduğundan kesinti ödemeye çevrilmiştir.
Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilit tedavisi gören hastanın Enbrel raporunda BASDAİ değeri 2,3 olarak belirtilmiş ancak hasta tedaviye 6 aydan fazla ara verdiği için SUT'un 4.2.1.C maddesine göre başlangıç kriterleri taşımadığı için kesinti uygulanmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde hastanın BASDAİ değerinin 6,3 olduğu, sehven 2,3 olarak yazıldığını beyan eden doktor imzalı dilekçe ile BASDAİ değerinin 6,3 olduğunu gösteren belge sunulduğundan kesinti ödemeye çevrilmiştir. 
İlaris için endikasyon dışı kullanım iznine istinaden ayda 150 mg dozda ilaç verilmiştir. Ancak 30.09.2022 tarihli endikasyon dışı ilaç izni 6 ay süre ile çıkmış ve endikasyon dışı ilaç kullanım rapor sürelerinin uzatılması hakkındaki duyuru kapsamı dışında olduğu belirtilmiştir. 25.04.2023 tarihli endikasyon dışı ilaç izninde de ilacın dozu 2 ayda bir 150 mg olarak belirtildiği için reçetedeki ilaç kullanımı 2 ayda 1*1 olarak kaydedilmiş ve sistem kesinti uygulamıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Zenalb 100 ml 23.08.2023 tarihinde çıkarılan rapora istinaden 28.09.2023 tarihinde yazılan reçete ile karşılanmıştır. Reçetenin yeni tarihli tetkiklere istinaden düzenlenen yeni tarihli raporla karşılanması gerektiği için kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.


02 Kasım 2023     Okunma Sayısı : 831