Haziran 2020 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

* Pandemi sebebi ile Nisan ve Mayıs 2020 döneminde İtiraz Komisyonu toplantısı yapılmamıştır.

Manuel mor reçete ile SGK üzerinden reçete karşılanmıştır. SUT'un 4.1.5.4 maddesinde "Kırmızı, mor, turuncu ve yeşil reçetelerin elektronik reçete olarak düzenlenmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Kırmızı, mor, turuncu ve yeşil matbu reçetelerin bedelleri; Kurumun resmi internet sitesinde, MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle (belirtilen sürelerde) elektronik reçetelerin düzenlenemediği duyurusuna istinaden Kurumca karşılanır." denmektedir. Kurumun reçeteyi kapsayan tarihte elektronik reçete düzenlenemediğine ilişkin duyurusu bulunmamaktadır. Bu nedenle kesinti onaylanmıştır.
Brilinta tb. Reçetesi, 418 kronik hastalık kodu ile karşılanmıştır. Hastaların raporlarının uzaması nedeni ile Medula Sistem de 13 kutuluk hakkı aşmaya olanak sağlamıştır. Ancak SUT'un 4.2.15.E5 maddesindeki …"Tedavi süresi 1 yıldır (13 kutu)" ifadesi gereği kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
Raporda Venlafaksin HCL için 1*150 mg yazmasına rağmen, reçete dozu 1*225 mg işlenmiş olduğundan 2 kutu Sulinex tb bedeli kesilmiştir. SUT 4.1.3.3. maddesinde belirtildiği üzere rapordaki doz aşılamayacağından dolayı kesinti onaylanmıştır.
Kiovig 10 gr. Rporunda 21 günde 10 gr olarak doz belirilmiştir. İlaç, SUT'un 4.2.12.B maddesi gereği 1 aylık dozda reçete edilmektedir. Hastaya 3 kutu Kiovig 5 gr. verilmiştir. Immunglobulin kullanan hastalar takipli hastalardır. İlaç kullanımları doktor tarafından hastaların takip sürecindeki durumuna göre düzenlenmektedir. Bu sebeple 1 kutu kesintiye uğramıştır. 
Hasta 2017 yılında mide operasyonu geçirmiştir ve o tarihten bu yana Abound 24 gr kullanmaktadır. SUT'un 4.2.8.A3 maddesinde yer alan …"Diyetetik tedaviler ve/veya obezite cerrahisi sonucu oluşan kilo kayıpları istemli olarak değerlendirilir" denmektedir. Hasta mide operasyonu geçirdiği için kesinti uygulanmıştır. İtiraz komisyonu toplantısında hastanın raporunda operasyon geçirdiğinin yazmadığı, Medula Sistem'de görülmediği, hasta tarafından bu bilginin verilmediği ve raporun da SUT kurallarına uygun olması sebebiyle ilacın karşılandığı belirtilmiştir. Kesinti ödemeye çevrilmiştir.
Minirin Melt reçetesinde 'oral oksibutinine yanıt alınamamıştır, primer enuresis nokturna denmiştir. Reçetede oral oksibutinine yanıt alınamamıştır dendiği için yer alan oksibutinin etken maddeli Uropan tb. kesintiye uğramıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
Reçetede diyabetik periferal polinöropati teşhisi olmamasına rağmen eczane tarafından bu teşhis seçilerek Beneday tb. karşılanmıştır.  Hastanın güncel, bu tanıya uygun raporu bulunmamaktadır. Reçeteye raporsuz işlem yapılmıştır. Bu sebeple kesinti uygulanmıştır.
Yatarak kanser tedavisi gören hastaya yazılan majistral ilaç reçetesinde 18 kutu Fito krem bulunmaktadır. Medulada ilaç kartlarında Fito krem kullanım süresi 10 gün olarak tanımlanmıştır. SUT 4.1.4 Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı başlığının 1.maddesinde 'majistrallerin reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir.' denmektedir. Medula ilaç bilgisi ve SUT'a göre 10 günlük tedavi süresini kapsayan ilaç bedeli ödenmemektedir. Bu nedenle 1 kutu Fito krem bedeli ödenmemiş, dozu aşan 17 kutu bedeli kesilmiştir. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
Hastanın son iki Actemra flk.kullanımındaki DAS 28 skoru 5,6 olduğu ve SUT'un 4.2.1.C.1 maddesindeki  "... 1,2 puandan fazla düşüş olmaması halinde tedavi sonlandırılır." ifadesi gereği ödeme yapılmamıştır. İtiraz dilekçesi ekinde hekimin yazdığı yazıda hasta tedaviye 4 ay ara verdiği için başlangıç raporu çıkartıldığını belirtmiştir. Ancak SUT'un 4.2.1.C6. maddesindeki "Tedaviye uzun süre ara veren (6 ay ve daha uzun süre) hastalarda yeniden başlangıç kriterleri aranır." ifadesi gereği ara verme süresi 6 ydan daha az olduğu için başlangıç raporu olarak değerlendirilemeyeceğinden kesinti onaylanmıştır. 
Lokal ve sistemik steroid azatiyoprin, siklosporin behçet hastalığı ile ilişkili üveit endikasyonunda ödendiği için ve raporda sadece behçet hastalığı vasküler tutulum teşhisi olduğu için eksikliğinin giderilmesi için iade edilmiş, iade sonrası gerekli açıklamalar eklenmediği için ödeme dışı bırakılmıştır. Gerekli düzeltmeler rapora ekletildiği için ve TİTCK'nun ek onay alınmadan kullanılabilecek endikasyon dışı ilaç listesinde belirtilen teşhis ve istenen açıklamalar raporda bulunduğu için kesinti ödemeye çevrilmiştir.


21 Temmuz 2020     Okunma Sayısı : 728