İlaç Fiyat Farkları Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Birliğimiz arasında imzalanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokolünün 5.3.6 maddesi; "Kurumun mahsup suretiyle tahsilini yaptığı haller hariç olmak üzere, alınması gereken ilaç katılım payları ve/veya ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarını, ve/veya eşdeğer ilaç uygulaması nedeniyle oluşan fiyat farklarını tahsil etmeyen veya hastaya iade eden eczacılara, ilk tespitte 1000 (bin) TL cezai şart uygulanarak eczane yazılı olarak uyarılır, yazılı uyarıya rağmen tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 1 (Bir) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Tespit işlemi Kurumca yapılabileceği gibi ilgili eczacı odası tarafından da yapılabilir. Tespit işleminin, ilgili eczacı odası tarafından yapılması ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetince onaylanarak Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde Kurum tarafından madde hükümleri uygulanır. Eczacı odası tespiti ve TEB Merkez Heyeti onayına istinaden yapılan işlemlerin yargı kararı ile haksız yapıldığına karar verilmesi durumunda, eczacının uğradığı her türlü maddi ve manevi zarar, tespiti yapan eczacı odası ile Türk Eczacıları Birliğince müteselsilen karşılanır. Ancak Kurum aleyhine dava açılması halinde, açılan dava Türk Eczacıları Birliğine ihbar edilir. Eczacı tarafından, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım paylarının, tahsil edilmemesi veya iade edilmesi halinde uygulanacak cezai şart tutarının hesaplanmasında (6.17) numaralı madde hükmünün son fıkrası uygulanmaz." şeklindedir.

Bazı ilaç firmalarının; bazı ilaçlar için sistemde Kurum tarafından ödenen tutar ile ilacın reel fiyatı arasında oluşan ve hasta tarafından ödenmesi gereken yüksek tutarlı fiyat farklarını, ıskonto vb. yöntemler uygulamak suretiyle karşılayarak, eczacıların hastadan fark alınmamasını istedikleri, saha uygulamalarında karşılaşılma sıklığı giderek artan bir durumdur.

Gerek sıralı-kotalı dağıtım uygulaması kapsamında olan bazı ilaçlar için; gerek de bu kapsamda olmamakla birlikte yüksek tutarlı fiyat farkı oluşan bazı ilaçlar için bu tip durumlarla ilgili olarak işlem başlatıldığı; Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından Birliğimize iletilmiştir.

Meslektaşlarımızın, herhangi bir yaptırım ile karşılaşmaması için; Birliğimiz ile SGK arasındaki protokolün 5.3.6 maddesine aykırılık teşkil eden bu tip uygulamaları yapmamaları konusunda üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

Ecz.Ali Erdem Genel Sekreter


01 Şubat 2024     Okunma Sayısı : 552