İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Aralık 2017 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Humira 40 mg. Bedeli tedaviye 3 aydan fazla ara verildiği, bu yüzden başlangıç kriterleri arandığı ve ilişkilendirmiş olan 22.09.2017 tarihli rapor başlangıç kriterlerine uymadığı için kesilmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan doktor beyanına, uygun tarih ve BASDAi değerlerini içeren BASDAİ formuna, sakroileit olgusunu gösteren MR sonucuna ve raporda gerekli düzeltmelerin yapılmış olmasına istinaden kesinti iptal edilmiştir
3 kutu Humira 40 mg 2 enj. Bedeli Humira tedavisi altındayken Xeljanz 5 mg tedavisine geçilmesi sebebi ile kesilmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan doktorun yazılı beyanı, hastanın raporları ve ilaç kullanımları incelendiğinde hastanın Humira tedavisi altındayken yan etkilerin oluşmasıyla Xeljanz tb. e geçildiği ancak ilaç kullanımından fayda alınmaması sebebiyle yan etkilerine rağmen Humira'nın kullanımına devam edilmesine karar verildiği ve ilaç alımlarında suistimalin olmaması nedeniyle kesintinin iptal edilmesine karar verildi.
1 kutu Eylea bedeli 15.08.2017 tarihli reçeteden sonra 06.10.2017 tarihinde alım olduğu, 4-6 hafta arayla yükleme dozu yapılması koşulunun sağlanmadığı gerekçesiyle kesilmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan doktor beyanı, hastanın raporları ve ilaç kullanımları incelendiğinde hastanın konjuktivit olması sebebiyle ilacın yapılmasının ertelendiği ve daha sonraki alımların uygun olması nedeniyle kesinti iptal edilmiştir.
2 kutu Fampyra 10 mg tb bedeli, bir gün arayla aynı teşhisle, aynı doktor tarafından çıkarılmış raporlarda, EDSS skoru farklı (3,5 ve 4) olduğu ve bu ilaç için yeterli değerin 4 ve üzeri olması şartı nedeniyle kesilmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan doktor beyanı ve hastanın raporları incelendiğinde EDSS skorunun 4 olduğuna dair beyan dışında bir belgenin sunulamaması ve hastanın 24.09.2014 tarihinden itibaren raporlarında EDSS skorunun 3,5 olduğunun görülmesi sebebiyle kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiş ve dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
2 kutu Parisitol 10 mcg bedeli KÜB'e göre Parikalsitolün önerilen başlangıç dozu, diyaliz sırasında herhangi bir zamanda gün aşırıdan daha sık verilmeyen 0,04 mikrogram/kg ile 0,1 mikrogram/kg arasındaki bolus dozudur. Bu nedenle max. 7 mcg üzerinden haftada 3 gün olarak doz düzenlenmiştir." gerekçesiyle kesilmiştir. Rapor tarihi olan 19.10.2016 tarihinde PTH değeri 2084 iken reçete yazılmadığı, 13.01.2017 tarihinde PTH değeri 2052 iken 5 mcg haftada 3*1 dozuyla yazıldığı, prospektüs bilgisine göre "klinik çalışmalarda güvenli bir şekilde uygulanan doz maksimum 40 mcg a kadar çıkmıştır." ifadesinin olduğu, SUT madde 4.1.4.4'de "Bir ilacın ülkemizde onaylanmış endikasyonu ve kısa ürün bilgisinde tanımlanan dozu dışındaki her türlü kullanımı, Sağlık Bakanlığınca verilen endikasyon dışı ilaç kullanım onayı ile mümkündür." denilmesi ve kilo (64,5 kg), reçetedeki PTH: 772,5 değerine göre hesaplanan dozun 3*1 e uygun olduğu görüldüğünden kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiş, dosya Ankara İtitaz Üst Kurulu'na iletilmiştir.
4 reçetedeki Xolair 150 mg bedelleri raporu düzenleyen hekimin göğüs hastalıkları uzmanı olması sebebiyle kesilmiştir.  "Sağlık Uygulama Tebliğine göre Kronik İdiyopatik Ürtiker tanısı ile sağlık kurulu raporu düzenleyecek hekimler dermotoloji, immunoloji ve alerji uzmanları olarak tanımlanmıştır. İtiraz dilekçesi ve ekindeki belgeler incelendiğinde raporu düzenleyen Göğüs Hastalıkları uzmanının aynı zamanda allerji uzmanlığı da olduğu görüldüğünden kesinti iptal edilmiştir.
03.02.2017 tarihli raporda tek LDL değeri yazıldığı için 4 kutu Crestor 10 mb 28 tb bedeli kesilmiştir. SUT'un 4.2.28A. Maddesinde "Tedaviye başlamaya esas olan ilk uzman hekim raporunda bu rapor öncesi son 6 ay içinde en az 1 hafta ara ile 2 defa olmak üzere yapılmış kan lipit düzeylerinin her ikisinde de yüksek olduğunu gösteren tetkik sonucu belirtilir." denmektedir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan laboratuvar sonuçları ile belgelenen uygun LDL değerinin rapora eklenmiş olması sebebiyle yapılan kesinti iptal edilmiştir.


23 Ocak 2018     Okunma Sayısı : 2512