İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Mart 2018 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Kanama reçetesi olduğu ve kanama raporu olmadığı gerekçesiyle 2 reçetede Benefix kesintisi yapılmıştır. Hastanın raporu, reçeteler ve itiraz dilekçesi ekinde sunulan doktor beyanı incelendiğinde reçetelerin günlük 2000 ıu dozda yatan hasta reçetesi olarak düzenlendiği, doktro beyanında profilaksi amaçlı ve faktör düzeyi % 1 in altında olduğu belirtilmiş olmakla birlikte, SUT'un 4.2.27.A.1.a maddesine göre "..... faktör düzeyi %1 veya altında olan profilaksi hastalarında haftalık faktör kullanımı 4500 üniteyi geçtiği durumlarda bu duruma sebep olan gerekçelerin belirtildiği 6 ay süreli yeni rapor düzenlenir" denilmektedir. Reçete dozu günlük 2000 iu olup, haftalık 4500 iu yu aştığu ve yeni rapor olmadığundan kesinti onaylanmış ve dosya Ankara SGK İtiraz Komisyonu'na iletilmiştir.
Kanama reçetesi olduğu ve kanama raporu olmadığı gerekçesiyle reçetede 20 kutu Feiba kesinti yapılmıştır. Hastanın turuncu ve e-reçetesinde sol kalça, diz ve ayak bileğinde akut kanama olduğu ifade edilmiş olup, kullanım dozu günlük 2000 iu olarak belirtilmiştir. Hastanın raporu, reçetesi ve itiraz dilekçesi ekinde sunulan doktor beyanı incelendiğinde profilaksi amaçlı olduğu, akut kanama ifadesinin sehven yazıldığı belirtilmiş olmakla birlikte, SUT'un 4.2.27.A.1.a maddesine göre "..... faktör düzeyi %1 veya altında olan profilaksi hastalarında haftalık faktör kullanımı 4500 üniteyi geçtiği durumlarda bu duruma sebep olan gerekçelerin belirtildiği 6 ay süreli yeni rapor düzenlenir" denilmektedir. Reçete dozu günlük 2000 iu olup, haftalık 4500 iu yu aştığu ve yeni rapor olmadığundan kesinti onaylanmış ve dosya Ankara SGK İtiraz Komisyonu'na iletilmiştir.
Reçetede 4-6 hafta ara ile yapılması gereken yükleme dozlarının bu süreye uyulmadığı gerekçesiyle 1 kutu Eylea enj. Kesintisi yapılmıştır. Hastanın ilaç alımları incelendiğinde 07.06.2017-25.07.2017-28.09.2017-05.12.2017 tarihlerinde olduğu görülmektedir.   SUT madde 4.2.33.A.2 "Ranibizumab ve aflibersept; hasta anamnezi, FFA (kontrendikasyonu yoksa) lezyona ait renkli resim ve/veya OKT varlığına ait bilgiler 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek 4 ila 6 hafta arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır. Yükleme dozları arasındaki sürenin hastaya bağlı sebeplerle 6 haftanın üzerine çıkması söz konusu olduğu takdirde bu durumun belirtildiği sağlık kurulu raporuna istinaden 4-6 hafta ara ile yükleme dozunun yeniden tekrarlanması gerekmektedir." denilmektedir. buna göre hastanın tüm alımlarının arasının 4-6 haftadan fazla olduğu, 28.09.2017 ve 05.12.2017 raporlarında göz içi basıncı nedeniyle bu aranın olduğu belirtilmiş olsa da hangi raporunun başlangıç hangi raporunun idame olduğu anlaşılamadığından kesinti onaylanmış ve dosya Ankara SGK İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Xolair reçetesinde başlangıç tedavisi 28.11.2017 tarihinde tamamlanırken bu süre dolmadan 24.11.2017 tarihinde yeni rapor düzenlenmiş ve sonradan nüks olduğu belirtilmiştir. Ara verilmeden devam edilen bir tedavi nüks değildir, gerekçesiyle 2 kutu Xolair 150 mg kesintisi yapılmıştır. SUT eki 4/F madde 49b'de " Kronik idiyopatik ürtiker hastalarından daha önce en az 6 ay süreyle antihistaminik tedavisi ailmış ancak yanıt alınamamış olan hastalarda, üniversite ve eğitim araştırma hastanelerinde dermotoloji ve/veya alerji ve/veya immunoloji uzman hekimlerinden en az birinin bulunduğu sağlık kurulu raporuna istinaden tedaviye başlanır. Rapor süresi 3 ayı geçemez. İlk 3 aylık omalizumab ile tedavi süresi sonunda yanıt alındığının raporda belirtilmesi koşulu ile hekim tarafından uygun görülen zaman dilimi sonrasında ikinci 3 aylık tedavi verilebilir. Tedavi süresi 6 aya tamamlanarak tedavi sonlandırılır. 6. aydan sonra nüks olan hastalarda bu surumun raporda belirtilmesi koşuluyla, tekrar 6 ay süreyle antihistaminik tedavisi alma koşulu aranmaksızın aynı koşullarda tedavi tekrarlanabilir." denmektedir.  Hastanın rapor ve reçeteleri incelendiğinde ikinci 3 aylık rapordan sonrailaç kullanımıza ara vermeden nüks raporu çıktığından kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiş, dosya Ankara SGK İtiraz Komisyonu'na iletilmiştir.
Hastaya başlangıç tedavisi olarak 16 hafta yerine 2 haftalık tedavi uygylanmış ve hastanın IG değerinde değişim olmadığı tedaviye yanıt alınmış gibi idame raporu düzenlendiği gerekçesiyle 2 kutu Xolair 150 mg kesintisi yapılmıştır. SUT Ek 4/F Madde 49a'da "12 yaş ve üzeri hastalarda ağır persistan alerjik astımlı ve vücüt ağırlığı 20-150 kg olan, yüksek doz kortikosteroid vr uzun etkili beta 2 agonist ve/veya lökotrien reseptör antagonisti tedavisine rağmen yanıt alınamayan, ev tozu akarı, kedi köpek tüyü, hamamböceği ve mold sporları gibi en az bir prenial alerjene duyarlı olduğu gösterilmiş (cilt testleri veya spesifik IgE pozitifliği ile ) serum Ig E dzüeyinin 300-1500 ıu olduğu belirtilen durumlarda, alerji, göğüs hastalıkları ve kliik immunoloji uzman hekimlerinden en az ikisinin yer aldığı 16 hafta süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçetelenir. 16 haftanın sonunda tedaviden cevap alınması halinde bu durumun belirtileceği 1 yıl süreli yeni sağlık kurulu raporu dzenlenir" denmektedir.  Hastanın rapor ve reçeteleri incelendiğinde; 26.04.2017 tarihinde 3 ay alması uygundur ifadesiye 2 aylık rapor çıkarılmış, bu raporla 2 haftalık doz alınmıştır. (Dilekçe ekinde doktor beyanında 4 aylık rapor çıkarılamadığı ifade edilmiş olup sistem 4 aylıkrapor çıkarılmasına izin verdiği gibi çıkarılan rapor süresi beya edildiği gibi 3 aylık olmayıp, SUT kurallarını taşımamaktadır) Sonrasında hastanın başlangıç bilgileri ile 16.05.2017 de idame tedavisi olarak 1 yıllık rapor çıkarılmış ve ilaç bu raporlar karşılanmıştır. 16 haftalık tedavinin ne zaman dolduğu, tedaviden cevap alınıp alınmadığı bilgisi net olmadığından kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiş, dosya Ankara SGK Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
3 kutu Humira 40 mg 2 enj. bedeli tedavinin 3. ayındaki değerlendirme sonucunda BASDAİ değerindeki düzelme 2 birimden az olduğu gerekçesi ile kesilmiştir. SUT'un Madde 4.2.1.C.1.4'te "Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli, periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli ve radyografik olarak ankilozan spondilit kanıtı olmayan aksiyel spondilartritli hastalarda ilacın etkinliği, ilaca başlandıktan 3 ay sonra değerlendirilir. Yeterli cevap alınamamışsa (BASDAİ'de 2 birimden daha az düzelme olması), ilaca devam edilmesi durumunda ilaç bedeli ödenmez." denmektedir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan doktorun beyanı ile tedavi devamındaki BASDAİ değerinin 3,6 olduğu rapora sehven 3,9 olarak yazıldığı belirtilmiştir. Dilekçe ekinde sunulan ilaç güvenlik izlem formunda 11.01.2018 tarihinde BASDAİ değerinin 3,6 olduğunu gösteren doktor onaylı belge ve raporda gerekli düzeltmenin yapılmış olmasına istinaden kesinti iptal edilmiştir.
Rapordaki "ilk 3 aylık tedaviye yanıt alınamamaıştır" ifadesi nedeniyle 6 kutu Xolair 150 mg bedeli kesilmiştir. SUT Ek-4/F 49. maddede "İlk 3 aylık omalizumab ile tedavi süresi sonunda yanıt alındığının raporda belirtilmesi koşuluyla hekim tarafından uygun görülen zaman dilimi sonrasında ikinci 3 aylık tedavi verilebilir" denmektedir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan reçeteyi ve raporu düzenleyen doktorun beyanı ile rapordaki yanıt alınamamaıştır ifadesinin sehven yazıldığı, tedaviye olumlu yanıt alındığı belirtilmiştir. Bu beyana ve raporda da gerekli düzeltmenin yapılmış olmasına istibaden yapılan kesintinin iptaline karar verilmiştir.
4 kutu Hepatect 10 ml. Flk. Bedeli ilaçla ilgili rapor olmadığı gerekçesiyle kesilmiştir. SUT 4.2.12.A.3 maddede "Hepatit B İmmunglobulinin, Hepatit B virüs yüzey antijeni taşıyan (HbsAg) hastalarda karaciğer transplantasyonu sonrası enfeksiyon profilaksisi endikasyonunda kullanımı; a) 100- 1560 IU Hepatit B İmmunglobulini içeren ilaçların prospektüsünde de belirtildiği gibi ameliyat süresince karaciğersiz fazda 10.000 IU, ameliyattan sonra ise her gün (yedi gün boyunca) 2.000 IU şeklindedir. Takip eden uzun dönem tedavi süresinde ise aylık toplam 2.000 IU dozuna kadar kullanılması ve en fazla bu dozda reçetelenmesi uygundur. Uzun dönem tedavinin birinci ayının sonunda Anti HBS düzeyi 100 IU/litrenin altında ise bu durumun raporda/reçetede belirtilmesi koşuluyla ilave 2000 IU kullanılabilir." denilmektedir. Reçetede kesinti yapıldıktan sonra 26.02.2018 tarihinde reçete tarihi olan 30.01.2018 tarihli sonradan yeni rapor düzenlenmiş olup reçetede kontrol sırasında ekranda kayıtlı uygun rapor olmadığı için kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
Similac high energy 200 ml bedeli ilgili raporun SUT 4.2.8. enteral ve parenteral beslenme ürünleri verilme ilkelerinde belirtilen şartları sağlamadığı gerekçesiyle iade edilmiş olup, iade sonrasında gerekli düzeltme yapılmadığı için kesilmiştir. SGK Protokolü'nün4.3.2. maddesinde "Kurumca iade edilen reçeteler eczacı tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra teslim alındığı tarihten itibaren 15 (onbeş) işgünü içerisinde Kuruma teslim edilir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen reçete bedelleri veya eksiklikleri tamamlanmadan Kuruma teslim edilen reçete/reçetedeki eksikliği olan ilaç bedelleri ödenmez." denmektedir. Bu madde gereğince yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. Dosya Ankara SGK Üst Komisyonuna iletilmiştir.
Majistral ilaç kapsamındaki ilaç bedelleri (Dermovate 25 ml losyon, Momecon %0,1 losyon, Momesalic 45 gr.pomad) 10 günde 1 kutu ödenir gerekçesiyle kesilmiştir. Medulada ilaç kartlarında Dermovate 25 ml losyon, Momecon %0,1 losyon, Momesalic 45 gr.pomad için 1 kutu kullanım süresi 10'ar gün olarak tanımlanmıştır. SUT'un 4.1.4 reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı başlığının 1. maddesinde "… majistrallerin reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir" denmektedir. Medula ilaç bilgisi ve SUT'a göre yapılan  kesintinini yerinde olduğuna karar verilmiştir. Dosya, Ankara SGK Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
4 kutu Remicade bedeli hastanın bir önceki tarihli reçetesiyle 3 aylık ilacını aldığı gerekçesiyle kesilmiştir. İtiraz dilekçesi, hastanın rapor ve reçeteleri incelendiğinde 11.12.2017 tarihli raporun başlangıç raporu olduğu, ilacın tedavi şemasının 0-2-6. haftalarda ve daha sonrasında 6 haftada bir olarak düzenlendiği görülmüştür. İlaç alımlarına göre 11.12.2017 reçetesiyle 12 kutu Remicade flk. almış olduğu, bu dozun 0-2-6. haftalardaki doz olduğu (1*4 flk. 0-2-6. haftalar ve sonra 6 haftada bir 12 kutu 12 haftalık doz) ve tedavi şemasına göre bu alımdan 6 hafta sonra tekrar ilaç alınabileceği görülmektedir. Ancak bu dozun yanlış girilmesi sebebiyle sistem 23.01.20418 reçetesinin girişine izin verilmiştir. 3 aylık raporla ve tadavi şemasına göre verilmesi gereken ilaç olduğundan önceki alımları kontrol edilmeden verildiği ve fazla ilaç alımına neden olduğu için kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
Yatan hasta reçetesiyle verilen 4 kutu Privigen bedeli ilaçla ilgili rapor olmadığı gerekçesiyle kesilmiştir. SUT'un 4.2.12.B maddesinde Spesifik olmayan/gamma/polivalan immünglobulinler (IVIg ve subcutan immunglobulinler) başlığı altında 1. maddenin a, b, c, ç, d, e, f, şıklarında belirtilen endikasyonlar dışında kalan ve Sağlık Bakanlığınca onaylı diğer endikasyonlar için hematoloji, tıbbi onkoloji, enfeksiyon hastalıkları, immunoloji veya romatoloji uzman hekimleri, üniversite ve eğitim ve araştırma hastanelerinde ise bu hekimlere ilave olarak iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir" denmektedir. Reçetede kesinti yapıldıktan sonrasonradan yeni rapor düzenlenmiş olup, reçete kontrolü sırasında ekranda kayıtlı uygun rapor olamdığında yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiş, dosya Ankara SGK Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
1 kutu Jakavi bedeli güncel kan sayım değerinde trombosit sayısının > 100.000/mm3 olması gerekirken 79.000/mm3 olması sebebiyle kesilmiştir. SUT'un 4.2.14.C3 çç1ç maddesinde "Güncel kan sayım değerlerinde trombosit sayısının ≥ 100.000/mm3, hemoglobin düzeyinin ≥8 g/dl, nötrofil sayısının ≥ 1000/mm3 ve çevresel kan blast oranı < % 10 olan hastalarda kullanılır" denilmektedir.  Hastanın 2. üç aylık raporunda güncel trombosit sayısı 79.000 mm3 olduğu ifade edilmiş olup kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. Dosya Ankara SGK Üst Komisyonuna iletilmiştir.


09 Nisan 2018     Okunma Sayısı : 6319