İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Nisan 2018 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Reçetede anne ve bab kan grubu (+) olarak belirtilmiştir. Anne ve baba kan grupları (+) olduğundan kan uyuşmazlığı olmadığı gerekçesiyle 1 kutu Rhogam 300 mcg bedeli kesilmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan belgede anne Rh(-) olarak yazıldığı görüldüğünden doğrı Rh'ın e-reçeteye eklenmesi için reçetenin eczaneye iade edilmesine gereken düzeltme yapıldığı takdirde kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
2 kutu Fampyra 10 mg tb bedeli, EDSS değeri 3,5 olduğu için (SUT'un 4.2.34.-5- fampiridin disabilite skoru (EDSS) 4 ve üzeri olan ve 25 adım yürüme testine göre ilacı kullanması hekim tarafından gerekli görülen RR multipl skleroz hastalarında tedaviye başlanır) kesilmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan EDSS skoru 5,5 olduğu, rapora sehven 3,5 olarak yazıldığını belirten doktor beyanına ve raporda gerekli düzeltmenın yapılmış olmasına istinaden kesinti iptal edilmiştir.
4 kutu Privigen flk. İçeren yatan hasta reçetesi bedeli SUT'a göre ödeme için uygun tanı (SUT 4.2.12.B ve prospektüs endikasyonlarına göre) ile rapor ve reçetede geçen tanılar (organ nakli ve kronik böbrek yetmezliği) uygun olmadığı gerekçesiyle kesilmiştir. SUT'un 4.2.12.B maddesinde Spesifik olmayan/gamma/polivalan immünglobulinler (IVIg ve subcutan immunglobulinler) başlığı altında 1. maddenin a, b, c, ç, d, e, f, şıklarında belirtilen endikasyonlar dışında kalan ve Sağlık Bakanlığınca onaylı diğer endikasyonlar için hematoloji, tıbbi onkoloji, enfeksiyon hastalıkları, immunoloji veya romatoloji uzman hekimleri, üniversite ve eğitim ve araştırma hastanelerinde ise bu hekimlere ilave olarak iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir" denmektedir. Privigen SUT Ek-4/D3 kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku naklinde endikasyon uyumu aranacaketken maddelerden olup prospektüs endikasyonları içinde renal transplantasyon yoktur. RAporun açıklamalar bölümüne eklenen primer immun yetmezlik tanısı prospektüs endikasyonları yer almakta ancak nu tanı ile ilgili raporda muafiyet kodu bulunmamaktadır. Bu nedenle kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiş, dosya Ankara SGK Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Sistemde geçerli rapor olmadığından 16 kutu Benefix bedeli kesilmiştir. Hastanın reçete ve raporları incelendiğinde 21.02.2018 tarihli reçetesinin profilaksi reçetesi olduğu ve ilişkilendirilen 23.05.2017 tarihli raporun 3 günlük kullanım süreli kanama raporu olduğu görülmüştür.Reçetenin işlendiği tarihte sistemde kayıtlı bir profilaksi raporu yoktur. 21.02.2018 tarihinde hastane tarafından çıkarılan rapor medula sistemine teknik sıkıntılardan dolayı yansıtılamamış, kesinti sonrası yapılan başvuruyla sisteme yine 21.02.2018 tarihli olarak 29.03.2018 tarihinde yansıtılabilmiştir. SUT 4.2.27.A1 maddesine göre "Hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji uzman hekiminin olmadığı hastanelerde ise üç iç hastalıkları ya da üç çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenecek 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji veya iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından reçetelenir." denildiğinden ve profilaksi raporu sisteme reçete karşılandıktan sonra kaydedilmi olduğundan yapılan kesinti yerinde bulunmuş, dosya Ankara SGK İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
3 kutu Simponi 50 mg kalem bedeli düzenli olarak ilaç kullandığı halde 5,3 başlangıç DAS değerinin 5,9'a çıkması sebebiyle kesilmiştir. (SUT 4.2.1.c.1.1.a maddesine göre Tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skorunda başlangıç DAS skoruna göre 1,2 puandan fazla düşme olmaması halinde tedavi sonlandırılır.) İtiraz dilekçesi ekinde sunulan doktor beyanında uygun tarih ve değerleri içeren ilaç izlem ve güvenlik formuna ve raporda gerekli düzeltmenin yapılmış olmasına istinaden kesinti iptal edilmiştir.
2 kutu Octagam 5 gr ve 10 gr. bedeli SUT 4.2.12.B maddesi gereği raporsuz ödenmez gerekçesi ile kesilmiştir. Hastanın reçete ve raporlar incelendiğinde reçetenin işlendiği tarihte sisteme kayıtlı geçerli bir rapor olmadığı, kesinti yapıldıktan sonra 05.04.2018 tarihinde sisteme 28.03.2018 tarihli rapor kaydedildiği görülmüştür. SUT 4.2.12.B2 maddesinde 'Sağlık Bakanlığınca onaylı diğer endikasyonlar için; hematoloji, tıbbi onkoloji, enfeksiyon hastalıkları, immünoloji veya romatoloji ve nefroloji uzman hekimleri, üniversite ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ise bu hekimlere ilave olarak iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak uzman hekimler tarafından reçete edilir. (Birdshot retinokoroidopati endikasyonu ödenmez.)' denildiğinden ve rapor sisteme reçete karşılandıktan sonra kaydedilmiş olduğundan yepaılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiş, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
2 kutu Ursactive bedeli toksik karaciğer hastalığı, kolestaz tanılı rapor ile verilmişr olup bu tanı prospektüs endikasyonu ile uyumlu olmadığı için kesilmiştir. SUT Ek-4/D Kronik Karaciğer Hastalıkları başlığı altında muafiyet kapsamında olam ursodeoksikolikasit etken maddesi *'lı olup, SUT'da '(*)işaretli etken madde veya grupların kullanımında endikasyon uyumu aranacak, Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon dışında kullanımları da ancak Sağlık Bakanlığınca yayımlanan Endikasyon dışı kullanım kılavuzunda tanımlanan veya Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün olacaktır.' denmektedir. Prospektüsünde "karaciğer nakli sonrası kolestaz profilaksisinde" endikasyonu olduğundan ve raporda/reçetede bu tanı yer almadığından yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
 SUT'un 4.2.33.A maddesinde Ranibizumab etken maddeli ilaçlar için '3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilerek 4 (dört) ila 6 (altı) hafta arayla 3 kez yükleme dozuyla başlanır. Yükleme dozları arasındaki sürenin hastaya bağlı sebeplerle 6 (altı) haftanın üzerine çıkması söz konusu olduğu takdirde bu durumun belirtildiği sağlık kurulu raporuna istinaden 4-6 hafta ara ile yükleme dozunun yeniden tekrarlanması gerekmektedir.' denmektedir. Hastanın reçete ve raporları incelendiğinde ilk olarak ilacı 07.12.2017 tarihli reçetesiyle daha sonra 28.02.2018 tarihli reçetesiyle 6 haftanın üzerinde ara vererek aldığı görülmüştür. Bu nedenle inceleyen tarafından SUT maddesine göre 6 hatfa üzerinde ara verilmesi gerekçesinin eklenmesi için iade edilmiştir. İade sonrasında rapora 'Hastanın 1. ve 2. doz enjeksiyonları arasında klinik bulguları, görme keskinliği ve m.oct stabil seyrettiği için enjeksiyon devamına gerek görülmemiş ve enjeksiyonlara ara verilmiştir.' ifadesi eklenmiştir. SUT'a göre Yükleme dozunun tamamlanması sonunda hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik koherens tomografileri (OKT) değerlendirilir' dendiğindenyapılan kesinti yerinde bulunmuş, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.


03 Mayıs 2018     Okunma Sayısı : 3511