İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Haziran 2018 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları 

3 kutu Synagis 50 mg flakon bedeli SUT'un 4.2.20.3 maddesi "Palivizumab Ekim-Mart ayları arasında kabul edilen RSV sezonu boyunca 1 ay aralarla bir hasta için en fazla 5 doz ve maksimum 2 yaşa kadar uygulanmalıdır." gereği 5 doz aşılma gerekçesi ile kesilmiştir.

Reçeteler incelendiğinde hastanın ilaç alımlarının SUT 4.2.30.3 "Palivizumab Ekim-Mart ayları arasında kabul edilen RSV sezonu boyunca 1 ay aralarla bir hasta için en fazla 5 doz ve maksimum 2 yaşa kadar uygulanmalıdır." Maddesindeki belirtilen şartlara uygun olduğu görüldüğü için kesinti iptal edilmiştir.

 

9 kutu Norditropin simplex bedeli hastanın beslenme bozukluğu raporları bulunduğu ve bu ilaç beslenme bozukluğu olmayan hastalarda başlanabildiği için kesilmiştir. SUT'un 4.2.3.A1 maddesine göre" beslenme bozukluğu olmayan hastalarda kullanılır" gerekçesi ile hastanın kullanmış olduğu mama raporları bulunduğundan kesinti onaylanmıştır.
3 kutu Pirfect 200 mg bedeli DLCO/VA/ADJ değerinde %15 düşme olmuştur beyanına bağlı olarak kesilmiştir.

İtiraz dilekçesi ekinde sunulan doktor beyanında raporda gerekli düzeltmenin yapılmış olması ayrıca başlangıç ve devam kriterlerinin hastanın tedaviye başladığı tarihte yürürlükte olan SUT kurallarına uygun olması sebebiyle yapılan kesinti iptal edilmiştir.

 

9 kutu Norditropin simplex bedeli hastanın beslenme bozukluğu raporları bulunduğu ve bu ilaç beslenme bozukluğu olmayan hastalarda başlanabildiği için kesilmiştir.

Hastanın raporları incelendiğinde hastaya protein enerji malnütrisyonu tanısı konduğu ve bu raporla beslenme ürünün kullandığı görülmüştür. SUT'un 4.2.6.A.1.1 maddesinde "Tedaviye başlanabilmesi için hastanın ilgili uzman hekim tarafından en az 6 ay süreyle büyüme hızı izlendikten sonra; büyümeyi etkileyen sistematik bir hastalığı veya beslenme bozukluğu olmayan hastalarda büyüme hormonu tedavisi uygulanacaktır." denildiğinden yapılan kesinti onaylanmış, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.

 

SUT 4.2.27.Ç1 maddesine göre albumin düzeyi 2,5 g/dl ve altında ödendiği gerekçesiyle 2 kutu Plasbumin %20 flk. bedeli kesilmiştir.

İtiraz dilekçesi ekinde sunulan belgede 14.05.2018 tarihli albumin düzeyinin 2,3 olduğu reçeteye sehven farklı değerinin yazıldığı reçeteyi yazan hekim tarafından beyan edilmiş olup, albumin düzeyi tedaviye başlamak için uygun olduğundan kesinti iptal edilmiştir.

 

Raporda haftada 3 defa 3 mio ıu yazılmasına rağmen reçete dozu haftada 6 mio ıu işlenmiş olup doz düzeltildiğinde medula sisteminde kayıtlı bir sonraki reçete ile çakıştığından 10 kutu Roferon 6 mio hazır şırınga bedeli kesilmiştir.

SUT 4.1.3.3. maddesinde belirtildiği üzere rapordaki doz aşılamayacağından ve eczacı tarafından kesinti oluştuktan sonra rapora ekletilen dozla ilgili olarak da rapordaki düzeltmeler, düzeltme tarihinden itibaren geçerli olacağından yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.

 

1 kutu Ozurdex bedeli hastanın önce Lucentis kullanıldığı (ancak Retina Ven Tıkanıklığı tedavisinde deksametazon intravitreal implant kullanımı uygun olmayan veya yanıt alınamayan hastalarda Lucentis flakon kullanılacağı) gerekçesi ile kesilmiştir. SUT'un 4.2.33.B1 maddesinde Deksametazon intravitreal implant her bir uygulama için makula ödemi olan hastanın anamnez, FFa ve lezyona ait renkli resim ve optik koherens tomografi varlığı sağlık kurulu raporunda belirtilerek tedaviye başlanır denmektedir.

 

 Hastanın raporları ve reçete alımları incelendiğinde 19.09.2016 tarihli raporda deksametazon intravitreal kullanımı kontraendikasyonu nedeniyle uygun olmadığı gerekçesiyle Lucentis flakon tedavisine başlanmıştır. 3 yükleme dozundan sonra fayda görülmüş ve toplamda 7 doz Lucentis uygulanmıştır. 7. doz uygulanmasından sonra (4.2.33.B3 ranibizumab, her bir göz için ömür boyu maksimum 7 kutu ilaç bedeli ödenir.) kontraendikasyonu olduğu belirtilerek kullanımı uygun görülmeyen Ozurdex tedavisine geçilmiştir. Bu nedenle kesinti onaylanmış ve dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.

Reçetede lomber spin bölgesi değeri ile ila verilemez gerekçesi ile 1 kutu Bonviva 150 mg bedeli kesilmiştir. SUT'un 4.2.17.A.4.c maddesinde belirtildiği üzere; bifosfanatlar "Patolojik kırığı olmayan 65 yaş altı hastalarda; lomber bölgeden posteroanterior yapılan kemik mineral yoğunluk (KMY) ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -3 veya daha düşük olması durumunda" reçetelenir denmektedir. 

 

İtiraz dilekçesi ekinde sunulan uygun T değerinin belgelendiği KMY ölçüm sonucu, hekimin beyanı ve raporda gerekli düzeltmenin yapılmış olması nedeniyle kesinti iptal edilmiştir
Sağlık Bakanlığı tarafından 3 aylık süreli olarak verilen endikasyon dışı izin ile daha önce ilaç almış olduğundan ve yeni endikasyon dışı izni olmadığı için 2 kutu Xeljanz 5 mg 56 tb. Bedeli kesilmiştir. İtiraz dilekçesi ekinde reçete tarihi ile uyumlu yeni endikasyon dışı izin belgesi eklenmesi ve raporda düzeltmenin yapılmış olması nedeni ile kesinti iptal edilmiştir.


06 Temmuz 2018     Okunma Sayısı : 3275