İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

 Eylül 2018 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

SUT'un 4.2.27.D.1.3 nolu maddesinde "trombosit sayısının 250.000 üzerine çıkması veya günlük 75 mg'lık tedavi dozuna rağmen 4 haftalık tedavi sonrası trombosit sayısının 30.000'in altında kalması durumunda tedavi sonlandırılır." gerekçesiyle kesinti uygulanmıştır. Hastanın raporları incelendiğinde endikasyon dışı kullanım izniyle tedavi başladığı (1 ve 2 aylık dozlarda verilen iki izin) görülmüştür. <sonrasında 08.01.11 trombositopeni muafiyet teşhisi ile rapor düzenlenerek tedaviye devam edilmiştir. 50 mg doz kullanıldığı sırada 16.10.2017 tarihinde elinde ilaç bitmiş 15 günlük bir aradan sonra 30.10.2017 tarihinde PLT=22,9 değeri ile 25 mg doz alarak tedaviye devam edilmiştir. SUT'un ilgili maddesine göre trombosit değeri 30.000'in altında kaldığı için tedavinin sonlandırılması gerekirdi. Daha sonrasında da trombosit değerleri tutmadığı halde (PLT= 95,8) 75 mg lık tedavi dozuna geçildiği için kesinti uygun bulunmu, dosya SGK Ankara Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Ursodeoksikolik asit etken maddeli Ursactive kapsül kolestatik karaciğer hastalığı teşhisiyle karşılanmıştır. İlaç, endikasyon uyumu arayan ilaçlardan olduğu için ve uygun teşhis yazılmadığı için kesinti uygulanmıştır. Rapora kolesterol safra taşı teşhisi kesinti sonrası ekletildiği için ve bu teşhise esas belgeler rapor çıkış tarihinden sonra olduğu için kesinti uygun görülmüştür.
Majistral formülde Nutraplus krem 2 kutu yazıldığı halde 1 kutu eklenmiş ancak diğer etken maddeler yarıya inidirilmediği için kesinti uygulanmıştır. 2 kutu Nutraplus krem eklenerek majistral formül bozulmadan hazırlandığı ancak 2 kutunun kullanım süresi 10 günlük dozu aştığı için hesaplama kısmında 1 kutu olarak işlem yapıldığı gerekçesiyle kesintiye itiraz edilmiştir. SUT'un 4.1.4 reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı başlığının 1. maddesinde "… majistrallerin reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Majistrallerin fiyatlandırılmasında Medula sistemindeki tarife, fiyat ve miktarlar esas alınır, ödenecek bedel Kurumca belirlenecek tutarı geçemez." denmektedir. Bu maddeye istinaden majistral içindeki tüm etken maddelerin miktarının 10 günlük tedavi dozu kadar düzenlenmelidir gerekçesiyle kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiş, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
SUT'un 4.2.30.A.2 maddesinde 3. ay kontrolünde Pulmoner Arteryel basınçta BAP azalma olmaması (PAB'ın değişmemesi ve artması) halinde ve yukarıdaki verilerde düzelme olmaması halinde kombinasyon tedavilerine geçilebilir. (Hastanın PAB'ında düzelme olduğundan kombine tedaviye uygun olmaması sebebiyle kesinti uygulanmıştır. Hastanın ilk kombine tedaviye geçtiği 28.02.2017 tarihli raporunda bir önceki 3 aya göre PAB değerinin 62 mm hg'dan 67mm Hg'a yükseldiği belirtilmiş ve kesintiye itiraz edilmiştir. Hastanın raporu incelendiğinde 28.07.2017 tarihli raporda "PAB daha iyidir" açıklaması ile kombine tedaviye geçildiği görülmüştür. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan ekokardiyografi raporu ile PAB değerindeki artış (14.11.2016 tarihli PAB= 62mm hg- 28.02.2017 tarihli PAB=67 mmhg ) belgelenmiş ve raporda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Kesinti iptal edilmiştir.


10 Ekim 2018     Okunma Sayısı : 2120