İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Aralık 2018 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

 

Stelara 45 mg bedeli PASI değerinde %75 iyileşme sağlanamadığı için  kesilmiştir. SUT'un 4.2.1.C.4.1.c maddesi gereği ilaca başlandıktan sonra 28. haftada yapılan değerlendirmede PASI değerine bakılır, başlangıç PASI değerine göre PASI 75 yanıtını sağlamayan (başlangıca göre en az % 75 PASI iyileşmesi görülmeyen) hastalarda tedavi sonlandırılır. 28.haftada bakılan PASI değeri reçete/raporda belirtilir.

 

Kesintiye itiraz dilekçesi ekinde en son rapora sehven yanlış bir PASI değeri yazıldığı doktor tarafından yazılı olarak beyan edilmiş, raporda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 09.08.2017 tarihli raporda başlangıç PASI değerinin 4,6 olduğu ve 14.08.2017 tarihinde ilaç alımı olduğu görülmüştür. SUT'da "ilaca başlandıktan sonra 28. haftada yapılan değerlendirmede PASI değerine bakılır" denmekte olup, dilekçe ekinde sunulan PASI değeri ilaca başlandıktan sonraki 14. aydaki (60.hafta) değeridir. 28. haftada bakılması gereken PASI değerinin olmadığı ve ilaç kullanımının da raporda belirtilen tedavi şemasına uymadığı görülmüştür. (28.haftada PASI değerine bakılmadan tedaviye ara verilip 60.haftadaki değer ile devam edilmiştir.) Bu nedenle kesinti onaylanmış, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Hasta Eylea ile tedaviye başlamış, yükleme dozu tamamlanmadan Lucentis tedavisine geçilmiş, yükleme dozu tamamlanmadan ilaç değişimi yapıldığı için kesinti uygulanmıştır. 

SUT'un 4.2.33.D.4 "Ranibizumab ve aflibersept arasında ilaç değişimi bir defaya mahsus olmak üzere, ilk tedaviye başlanan ilaç ile yükleme dozu tamamlandıktan sonra yapılacak değerlendirme sonucuna göre, başlangıç kriterlerine uygun olarak düzenlenmiş, değişimin gerekçesinin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile mümkündür." ifadesi gereği yükleme dozu tamamlanmadam ilaç değişimi yapıldığı için kesinti uygulanmıştır.

 

Demrose ampul ferritin değeri 500 ün üzerine çıktığı gerekçesiyle kesilmiştir. İlaç prospektüsünde "Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz tedavisi uygulanan eritropoietin (EPO) kullanan hastalarda Hgb<10 g/dL olması durumunda başlanır ve Hgb>11.5 g/dL veya ferritin>500 ng/dL oluncaya kadar kullanılır." denmektedir.

 

Hastanın Hgb değeri 10,7'dir. İlgili maddede ferritin veya hemoglobin değeri dendiği için kesinti iptal edilmiştir.
Demrose ampul ferritin değeri 500 ün üzerine çıktığı gerekçesiyle kesilmiştir. İlaç prospektüsünde "Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz tedavisi uygulanan eritropoietin (EPO) kullanan hastalarda Hgb<10 g/dL olması durumunda başlanır ve Hgb>11.5 g/dL veya ferritin>500 ng/dL oluncaya kadar kullanılır." denmektedir. Hastanın Hgb değeri 11,16 olduğu için kesinti iptal edilmiştir.
Regapen adlı ilacın raporunda pregabalin 2*1 doz belirtilmiş, hem 150 mg hem de 75 mg 2*1 dozunda reçete edilmiş ve rapor dozuna düşürülmüştür. 

 

İtiraz dilekçesi ekinde sunulan doktor beyanında daha önceki raporlarında açıklamalar kısmında 150 ve 75 mg'ı 2*1 dozda kullandığı açıklamalar bölümüne eklendiği, ancak bu rapora eklenmesinin sehven unutulduğu, hastanın ilacı uzun süredir 75 ve 150 mg 2*1 dozda kullandığı belirtilmiş ve rapora gerekli eklemeler yapılmıştır. Kesintinin iptaline karar verilmiştir.

 

Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilit tanısıyla Remicade kullanan hastanın raporunun başlangıç kriterlerine uymaması sebebiyle kesinti yapılmıştır.

İtiraz dilekçesi ekinde hastanın ilacı daha önce Medicalpark Hastanesinde yatarak kullandığı ve ilacın hastane tarafından karşılandığı doktor onaylı epikriz raporları ve ilaç güvenlik izlem formu ve yatan hasta çizelgeleri ile belgelenmiş ve gerekli bilgiler rapora eklenmiştir. Kesinti iptal edilmiştir.

 

Mesalazin etken maddesi için raporda tedavi şeması zorunlu olduğundan (Ek-4/F Madde 22) günlük kaç mg kullanıldığının rapora ilave edilmesi için iade edilmiş, gerekli düzenlemeler yapılmadığı için kesinti uygulanmıştır. SGK Protokolü'nün 4.3.2. maddesinde "Kurumca  posta veya provizyon sistemi üzerinden iade edilen reçeteler eczacı tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra teslim alındığı tarihten itibaren 10 (on) işgünü içerisinde Kuruma teslim edilir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen reçete bedelleri veya eksiklikleri tamamlanmadan Kuruma teslim edilen reçete/reçetedeki eksikliği olan ilaç bedelleri ödenmez" denmektedir. Bu nedenle kesinti kesinleşmiştir.


05 Şubat 2019     Okunma Sayısı : 2243