İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Ocak 2019 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Klozapin etken maddeli ilacın raporunda 2 günde 3*100 mg yazmasına rağmen reçete dozu 100 md 3*2 olarak işlenmiş, doz rapor dozuna uygun olarak 3*,05 olarak düzeltildiğinde 3 kutu Clonex 100 mg bedeli kesilmiştir.

SUT'un 4.1.3.3. maddesinde "Sağlık raporlarında, SUT ve eki listelerde özel düzenleme yapılmış ilaçlar hariç olmak üzere, ilaç dozlarının belirtilmesi şart olmayıp, etken madde adının yazılması yeterli olacaktır. Sağlık raporuna etken madde adının yazılmasının yeterli olduğu ilaçlar için hastanın kullanacağı ilacın etken madde miktarı ve günlük kullanım dozu reçete ile düzenlenecektir. Ancak raporda ilacın etken madde miktarının ve günlük kullanım dozunun ayrıntılı olarak belirtilmiş olması halinde belirtilen doz miktarı aşılamaz." denmektedir. Bu nedenle kesinti onaylanmıştır.

 

Panto 40 mg 28 tb. 2*1 dozda karşılanmış ve 1*1 günlük  kullanıma çevrildiğinde Medula tarafından ödeme dışı bırakılmıştır. Bu nedenle kesinti uygulanmıştır.

 

İlacın prospektüs bilgisinde gastroözafageal reflü hastalığında "önerilen doz günde 1 adet Panto 40 mg'dır. Bazı durumlarda doz iki katına çıkarılabilir." ibaresi yer aldığından kesinti iptal edilmiştir.

 

 

Human Albumin raporunda albumin değeri 16,5 olarak yazılmıştır. SUT 4.2.27.Ç maddesinde "Yatarak tedavilerde Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumunca temin edilememesi durumunda, günlük doz ve tedavi protokolünü ve kan albümin düzeyinin 2.5g/dl ve altında olduğunu gösterir uzman hekim raporuna dayanılarak en fazla 3 günlük dozda “Eczanemizde Yoktur, Yatan/ Günübirlik Hasta” ibaresi ve başhekimlik onayı ile reçete düzenlenmesi kaydıyla karşılanır." denmektedir. Bu nedenle kesinti uygulanmıştır.

 

İtiraz ekinde sunulan tetkik belgesinde albumin değerinin 16,5 g/L olduğu, bu değerin de 1,65 g/dl olması sebebiyle SUT'un ilgili maddesindeki değere uyması sebebiyle kesinti iptal edilmiştir.

 

Revolade ile tedavi sırasında trombosit sayımı ve periferik kan yayması dahil kan sayımları, stanbil trombosit sayımı elde edilene kadar haftada bir değerlendirilmelidir. Oysa böyle bir değerlendirme yapılmayıp kanaması olan hastaya düşük molekül ağırlıklı heparin verilmiş ve aylarca ara verdikten sonra tekrar Revolade reçete edilmiştir. 

 

SUT'un 4.2.27.D. 1 maddesi gereği kesinti yapılmıştır.


04 Mart 2019     Okunma Sayısı : 2472