İtiraz Komisyonu Toplantısı Sonuçları

İtiraz Komisyonu Toplantı sonuçlarına Mevzuat başlığı altındaki İtiraz Komisyonu sekmesinde ulaşabilirsiniz.

Ocak 2014 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

02.01.2014

NO KONU SONUÇ
1 Madopar 125 mg. 30 tb'in dozu reçetede 4*2, raporun açıklamalar kısmında 4*1 olduğu için rapor dozu aşıldığı için 6 kutu Madopar 125 mg. kesilmişti. Raporun tedavi kısmında 4*2 dozu yazılı olduğu için kesinti iptal edilmiştir.

  03.01.2014

NO KONU SONUÇ
1 Raporda ilaç olarak ASA yazılmış ve ASA intoleransı olduğu belirtilmemiştir. SUT'un 4.2.14.A.3 maddesine göre raporda asetil salisilik etken maddesi olduğu ve hastanın ASA intoleransı yazılmadığı için 4 kutu Plavix tb. kesilmiştir.
2 Majistral formülde Pantenol %6 krem 30 gr., Locoid pomad 30 gr, vazelin 1 gr. yazılmıştır. 1 gr. vazelin yerine 20 gr. vazelin, Pantenol krem yerine Pantenol pomad eklenerek majistral formülün yanlış hazırlanmıştır. Kesinti uygulanmıştır.
3 SUT'un 4.2.2.7.A.1.b maddesinde "profilaksiye istinaden faktör kullanan hastalarda ayrıca akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi halinde, bu amaçla yapılacak ilaç temini için hematoloji uzman hekimi tarafından 3 gün süreli yeni bir uzman hekimi raporu düzenlenir." denmektedir.SUT'un 4.2.27.A.2. maddesinde ise "acil müracaatlarda, hastanın tam teşekküllü sağlık kurumlarına başvurması halinde hemofili takip karnesinin mevcut olmaması veya bu belge mevcut ancak ilaçta doz arttırılmasını gerektirecek yeni bir endikasyonun gelişmesi halinde ilk mesai gününde raporun çıakrılması, reçete veya tabela üzerinde bu durumun hekimin el yazısı ile belirtilmesi koşuluyla hastanın tedavisi sağlanacaktır. Acil durumlarda hastaya en fazla bir günlük dozda ilaç reçete edlerek hematoloji uzman hekiminin bulunduğu hastaneye sevk edilecektir." denmektedir. Hastanın reçetesi ve raporu incelendiğinde reçetede akut kanama (sağ dizde kanam) olduğu, ancak sistemde akut kanama için 3 günlük bir rapor bulunmadığı, profilaksi raporu olduğu görülmektedir. Bu nedenle 1 kutu bedeli ödenerek 19 kutu Octanate 1000 ıu faktör VIII kesintisinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. Hekimin ve hastanın beyanında kanama olmadığı profilaksi olduğu, reçeteye profilaksi yerine kanama yazıldığı ve kanama olmadığı için hastanın acil servise değil dahiliye polikliniğine başvurması gerekçeleri ile kesintiye itiraz edilmiş, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletildi.

  07.01.2014

NO KONU SONUÇ
1 SUT'un 4.2.14.C.3.i.1 maddesine göre metastatik renal hücreli karsinomda sitokin (interferon veya interlökin) sonrası progresyon olduğu belirtilmediği ve hastanın kullanmış olduğu ilaçlar incelendiğinde interferon/interlökin kullanımı görülmediği için 2 kutu Sutend 50 mg. kapsül bedeli ödenmemişti.Eczane itiraz dilekçesi ekinde hastanın Roferon A 3mıu 0,5 ml (interferon alfa-2a) adlı ilacı ücretli olarak aldığını ifade eden dilekçesini, ek belge olarak hasta yakınının dilekçesini, daha önce ücretli olarak aldığı eczacının dilekçesi ve o tarihte 6 kutu Roferon A aldığını gösterir çıktıyı, Uludağ Ünv.'den hastanın interferon kullanım raporunu ve hekimdem alınan progresyon geliştiğine dair yazıyı sunmuştur. Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış ruhsatlı endikasyonuna bakıldığında ilerlemiş renal hücreli karsinom tedavisinde Roferon A monoterapisinde 3 günlük 3 mıu olan başlangıç dozu en az 18 mıu/güne, mümkünse 36 mıu/güne kadar arttırılmalı ve tedavi en az 8, tercihan 12 hafta sürdürülmelidir denmektedir.  Hastanın 6 kutu Roferon A 3mıu ( toplam 18 mıu yani 1,5 haftalık doz) kullandığı söylenilmektedir. 8 hafta interferon kullanmadan progresyon geliştiği söylenemeyeceğinden kesinti uygulanmıştır. Kesintiye itiraz edilmiş, dosya Ankara SGK İtiraz Üst Komisyonu'na aktarılmıştır.

  13.01.2014

NO KONU SONUÇ
1 Leponex 100 mg. 50 tb. içeren e-reçetey granülosit izlem formunun "ilgili mevzuat hükümlerine göre uygun olarak hasta adına düzenlendiği" ibaresi yerine "granülosit izlem formu" ibaresi yazıldığı ve bu ifadeden fprmun düzenlendiği anlaşılamayacağı gerekçesi ile 3 kutu Leponex 100 mg kesiniti uygulanmıştır. Ancak itiraz dilekçesi ekinde granülosit izlem formu sunulduğu ve e-reçetede yazıldığı için kesinti iptal edilmiştir.
2 Betanorm MR 30 mg 60 tb.'in raporda dozu 2*1 iken reçetede 3*1 yazıldığı, rapordaki doz aşıldığı için ödenmemişti. Ancak raporda 2*1 olarak dozu yazılan ilacın 60 mg'lık form olması, total dozun günlük 120 mg olması sebebiyle kesinti iptal edilmiştir.
3 Levemir Flexpen'in dozu günde 2 defa olarak sisteme işlenmiştir. Sözkonusu ilacın prospektüs bilgisinde ilacın uzun etkili insülin olması ve oral antidiyabetiklerle birlikte kullanıldığında günde 1 kez uygulanması gerektiği belirtildiğinden ve raporunda da kullanım dozu 1 olarak belirtildiğinden kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
4 Majistral formülde Advantan krem 60 gr., Pantenol % 6 krem 30 gr., vazelin 1 gr. yazılmıştır. Pantenol kremin küpürü eklenmediği için kesinti uygulanmıştır. Ödenmeyen ve ücreti hastadan alınan bir preparatın küpürünün kesilmesi uygulamasıyla ilgili Protokolde net bir bilgi olmaması nedeniyle kesintiye itiraz edilmiş, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
5 Raporun açıklamalar kısmına 3 ay süreyle kullanılması gerektiği yazılmış ve raporun süresinin dolduğu gerekçesiyle 1 kutu Spiriva 18 mcg inh. bedeli ödenmemişti. Ancak raporun başlangıç ve bitiş tarihleri kısmında sürenin 1 yıl olarak seçilmesi, hekimin yazılı beyanında 3 ay süre ile kullanılması gerektiğinin sehven yazıldığını, raporun 1 yıl süre ile geçerli olduğunu belirtimesi nedeniyle kesinti iptal edilmiştir.
6 Raporda T skoru değerleri uygun olmadığı için 1 kutu Boneplus 150 mg. 3 eff. tb. bedeli kesilmiştir. SUT'un 4.2.17.A.4.c maddesine göre patolojik kırığı olmayan hastalarda lomber total ( L1-L4 ortalaması veya L2-L4 ortalaması) veya femur boynu veya femur total KMY ölçüümünde T değerlerinden herhangi birinin -3 veya daha düşük olması durumunda; SUT'un 4.2.17.A.ç. maddesine göre romatoid artrit, çölyak, kronik inflamatuar barsak hastalığı, ankilozan spondilit, hipertiroidi, hipogonadizm, hipopituitarizm, anoreksia nevroza, KOAH, tip I diyabet, cushing sendromu, hiperparatiroidizmde uzun süreli (en az 3 ay) ve >5 mg/gün sistemik kortikosteroid kullanımı olan, kanser tedavisi alan veya organ nakli uygulanmış hastalarda; sekonder gelişen osteoporozda KMY ölçümünde "T" değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olması durumunda (primer hastalığını da belirtir sağlık raporu ile birliket) reçetelenir denmektedir.Hastanın raporu incelendiğinde femur total T skoru -2,2'dir. Raporun açıklamalar kısmında tip I diyabet teşhisi olsa da hastanın diğer raporları incelendiğinde hastanın aslında tip II diyabet hastası olduğu görülmektedir. Dilekçe ekinde sunulan romatoid artrit raporunun süresi de 15.04.2010'da dolmuş ve bu tarihten sonra romatoid artrit tanılı hiçbir reçete ve raporunun olmadığı görülmüştür. SUT'un 4.2.17.A.ç maddesindeki hastalılardan hiçbiri belgelenemediği için ve T skoru değeri de uygun olmadığı için yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

  20.01.2014

NO KONU SONUÇ
1 Majistral formülde alkol borique sature 50 cc yazılmıştır.  Harici preparatlarda alkol derecesinin 70 dereceyi  geçmemesi gerektiği, aksi durumda alkolün ciddi tahriş edici etkisi olabileceği ve reçetedeki preparat alkol çevirmesi yapılmadan 96 derecelik alkol ile hazırlandığı için kesinti uygulanmıştır.
2 Raporda ASA intoleransı belirtilmiş olmasına rağmen rapora etken maddeler bölümünde asetil salisilik asit etken maddesi bulunmakta ve hasta ASA kullanmaktadır. Bu nedenle 4 kutu Karum 75 mg kesilmiştir.
3 Raporda ASA intoleransı belirtilmiş olmasına rağmen rapora etken maddeler bölümünde asetil salisilik asit etken maddesi bulunmakta ve hasta ASA kullanmaktadır. Bu nedenle 1 kutu Planor 75 mg kesilmiştir. Hatalı verilen ilacın ASA olması ve kesilmesi gereken ilacın da ASA olması gerekçesi ile kesintiye itiraz edilmiş, konu SGK İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.

  24.01.2014

NO KONU SONUÇ
1 Raporda hastanın başlangıç DAS skoru: 7,1 ve Ekim 2013 DAS skoru:6,35'tir. 1,2 puanlık düzelme olmadığı için 4 kutu Remicade inf. çöz. 1 amp. bedeli ödenmemişti. Hastanın raporu çıkarılmadan önceki 01.11.2013 tarihli epikrizinde DAS değeri: 4,9 olduğu, bu değerle 1,2 puandan fazla düşme sağlandığı ve hastanın raporunda da düzeltme yapıldığı için yapılan kesinti iptal edilmiştir.
2 Rapordaki günlük kalori ihtiyacı 2000 kcal olarak belirtilmiştir. 100 ml'de 125 kcal bulunmaktadır. 4*1 doz kullanıldığında 2500 kcal ile günlük kalori ihtiyacını aştığı için 120 kutu Nutrison protein Plus kesintisi uygulanmıştır.
3 Raporda hastanın ASA intoleransı vardır demesine rağmen reçetede Coraspin 300 mg 30 tb yazılmıştır ve hastanın Coraspin kullandığı ilaç bilgisinden görülmektedir. Dolayısıyla hastanın ASA intoleransı olmadığı görülmektedir. Klopidogrel ödeme şartı sağlanamadığından 4 kutu Clopitro 75 mg 28 tb kesintisi yapılmıştır.

  31.01.2014

NO KONU SONUÇ
1 Majistral formül alkol çevirmesi yapılmadan 96 derecelik alkolle hazırlanmıştır. Kesinti uygulanmıştır.
2 Majistral formülde yer alan Oxyde zine kremin terkibinde vazelin konmamıştır. Kesinti uygulanmıştır.


19 Şubat 2014     Okunma Sayısı : 6435