İtiraz Komisyonu Toplantısı Sonuçları

İtiraz Komisyonu Toplantı sonuçlarına Mevzuat başlığı altındaki İtiraz Komisyonu sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Temmuz 2014 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

02.07.2014

NO KONU SONUÇ
1 Afinitor için SUT'un 4.2.14.c.p. maddesine göre vasküler endotelyal (VEGF) hedefli tedavi sırasında veya sonrasında progresyon olduğu yazılmamıştır. Aksine raporda inteferon sonrası progresyon oluşmadığı yazmaktadır. Bu nedenle 1 kutu Afinitor 10 mg 30 tb.kesintisi uygulanmıştır.
2 Herceptin 150 mh flk. için manuel reçete ekinde bilgilendirilmiş hasta olur formu eklenmediği için iade yapılmış, ancak form eklenmediği için kesinti yapılmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde form eklenmiş ancak iade sürecinde form eklenmediği için kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. 
3 Xeloda adlı ilaç için mide ca teşhisinde endikasyonu olmadığı gerekçesiyle 1 kutu Xeloda 150 mg 60 tb bedeli ödenmemiştir. Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumunun endikasyon dışı ilaç listesinde kapesitabin etken maddesi  için kanser tanısında endikasyon şartı aranmaacağı ifade edildiğinden kesinti iptal edilmiştir. 

4

Hepatit B tedavisinde başlama kriterleri uygun olmadığı için Viread 245 mg. 30 tb bedeli ödenmemiştir. Hastanın raporunda gebe olduğu için zeffix (lamivudin) tedavisinin kesilerek viread (tenofovir) tedavisine geçildiği yazmaktadır. Antiviral tedavisi alan hastalarda gebelik durumunda oral antiviral değişiminde diğer hastalardan alınan koşullar aranmamaktadır. Ayrıca yenilenen her raporda yeni HBsAg sonucu olması gerekmektedir. Ancak raporda HBsAg sonucu olmadığı için kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.

 

08.07.2014

NO KONU SONUÇ
1 Ursofalk kap. Uygun tanı olmadığı gerekçesi ile kesilmiştir. Hastanın 2 aydır alkalen safra reflüsü tanısı ile tedavi olduğunu gösteren belge ve hastaya ait anamnez raporu itiraz dilekçesi ekinde sunulmuştur. Medula sistemine de bakıldığında hastanın daha önce Ursactive kap. Kullandığı, e-reçetesinde de safra reflü gastrit tanısının olduğu görülmüş olup kesinti iptal edilmiştir.
 
2 Majistral reçetede Üredem emulsiyonel jel ve Üresal forte pomad majistral tarifeye konmadığı gerekçesiyle kesinti yapılmıştır. Her iki ilacın da karekodlarının medula isitemi üzerinden sonlandırıldığı, karekodlarının tekrar satışının mümkün olmadığı, dolayısıyla kurum zararı oluşmadığı görülmüştür. Reçete sahibinin dilekçesinde ilacın kendine tek bir şişede verildiği, dışarıdan herhangi bir pomad/krem verilmediği belirtilmiştir. Kesinti iptal edilmiştir.

 

10.07.2014

NO KONU SONUÇ
1 Salozopyrin N 50 tb'in dozu raporda 2*1 iken, reçetede 2*2 yazılmış ve reçetedeki doza göre karşılanmıştır.
 
Rapor dozu aşılamayacağı için SUT'un 6.1.1.C maddesine göre rapordaki doz aşılamayacağı için kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. Dosya Ankara SGK itiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
2 Raporda ASA intoleransı belirtilmiş ve açıklamalar bölümüne ASA'nın iptal edildiği yazılmıştır. Ancak hastanın kullandığı ilaçlar incelendiğinde halen Ecopirin aldığı görülmektedir. Bu nedenle 1 kutu Pingel 75 mg 28 tb. kesintisi uygulanmıştır. Dosya Ankara SGK itiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
3 Barkodları Medula Sisteminde bulunmadığı için Eb Sensor şeker ölçüm cihazı kesintisi olmuştur. Eczacı itiraz dilekçesi ekinde cihazın Türkiye dağıtıcısı firmadan sözkonusu barkod numaralarının hatalı olduğunun, doğru barkod numaralarının bulunduğu stickerlerın hazırlandığının ve hatanın üretici firma kaynaklı olduğunu bildiren bir yazı, doğru barkod stickerlerı ve hastadan bu cihazı aldığına dair yazıyı Komisyona sunmuştur. Kesinti iptal edilmiştir.
 

 

14.07.2014

NO KONU SONUÇ
1 Renagel (Sevelamer) adlı ilaç için yazılan fosfor değerinin tarihi uygun olmadığından (son bir ay içinde yapılan tahlil sonucu gerekli) 1 kutu Renagel 800 mg bedeli ödenmemiştir.  Ancak doğru tahlil sonucunun tarihinin reçeteye yanlış yazıldığı biyokimya uzmanı tarafından doğrulanmış ve tetkik belgesi eklenmiştir. Kesinti iptal edilmiştir.

 

15.07.2014

NO KONU SONUÇ
1 Lantus Solostar 1*30 ıu olarak yazılmıştır. Aynı reçetedeki insülin iğne ucu dozu hastanın kullanımına uygun olarak 1*1 olarak sistemden düzeltildiğinde 1 kutu Micro fine 4 mm insülin iğne ucu bedeli ödenmemiştir.
 
SUT ve protokol hükümlerine göre insülin kalem uçları insülinle birlikte veya ayrı reçetelenebilmektedir. Bu nedenle reçetede/raporda insülin kalem ucu için belirtilmiş dozdan ödeme yapılması mümkündür. Ancak tüm enjektörlerde günlük enjeksiyon sayısına göre enjektör verilmesi esastır. Reçeteyi düzenleyen helim, hastanın Lantus Solostar adlı ilacını, günde 2 defa 15 ıu kullandığını raporda düzeltmiş ayrıca imza ve kaşe onayı yapılmıştır. HAstanın kullandığı iğne uçları sistemden kotrol edildiğinde Kurum zararına sebebiyet verecek alımı olmadığı gerekçesiyle kesinti iptal edilmiştir.

 

21.07.2014

NO KONU SONUÇ
1 Raporda ilk 6 aydan sonra hastanın BASDAİ değerinde 2 birimlik düzelme olmadığı gerekçesiyle 6 kutu Remicade 100 mg bedeli ödenmemiştir. Hastanın tedavisini takip eden doktor tarafından düzenlenen BASDAİ belgesinde bu değerin 3 olduğu görülmektedir. Rapordaki BASDAİ değerinin hatalı yazıldığı doktor tarafından beyan edildiği ve raporda gereken düzeltme yapıldığı için kesinti iptal edilmiştir.
2 Raporda hastanın HBV DNA değeri 2.000.000 iu/ml den az olduğu Baraclude (Entecavir) ile tedaviye başlamak için bu değerin yeterli olmamaı sebebiyle 3 kutu Baraclude 1 mg kbedeli ödenmemiştir. Hastanın sistemde kayıtlı başka bir raporu olmadığından başlangıç raporu kabul edilmiştir. RAporda yazan HBV DNA değeri SUT'un 4.2.13.A maddesine göre 2.000.000. iu/ml nin altında olduğu için kesinti uygun bulunmuştur.
3 Reçete mevcut faktör düzeyi, hedef faktör düzeyi, inhibitör düzeyi olmadığı için iade edilmiş ancak eksikleri giderilmediği için kesilmiştir. Reçete ekinde hasta adına Sağlık Bakanlığından alınmış endikasyon dışı kullanım izni bulunmaktadır. Ancak kullanım izni reçete tarihinden sonra çıkarılmıştır. Reçete tarihini kapsayan endikasyon dışı izin belgesi olmadığı için yapılan kesinti onaylanmıştır.
4 8 adet reçete hastanın ve doktorun bilgisi dışında yazılmış, hastanın tedavisineve/veya muayenesine dayanmayan sahte reçeteler olduğu anlaşılmıştır. Kasıt, kusur ve ihmal bulunup bulunmadığı ayrıca incelenecek bir husustur.  Sahte belge/reçetelerden dolayı Kurum zarara uğradığı için kesinti uygulanmıştır.

 

22.07.2014

NO KONU SONUÇ
1 Nöropatik ağrı tanısıyla nöroloji hekimi tarafından 2.basamak sağlık kurumundan rapor çıkarıldığı ve SUT'un 4.2.35.A.3 maddesindeki şartlar sağlanmadığı için 4 kutu Cymbalta 60 mg kesintisi uygulanmıştır. SUT 4.2.35.A.(3) "Duloksetin; diyabetik periferal nöropatik ağrı tedavisinde; endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimleri tarafından veya üçüncü basamak sağlık kurumlarında nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Bu basamaklarda ve bu uzman hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak da tüm hekimlerce reçete edilebilir." denmektedir. İtiraz dilekçesinde medula sisteminde nöroloji hekiminin çıkardığı raporla 20.00 Ek-4/D listesinde yer almayan hastalıklar (Hasta katılım paylı) tanı kodu ile kabul edildiği, bu nedenle ilacın karşılandığı ifade edilmektedir. Ancak bu tanı kodu SUT'un Ek-4D Hasta Katılım Payından Muaf ilaçlar listesinde olmayan ancak endikasyonu uygun olan ilaçların katılım payı ödenerek alınabilmesi içindir. Dolayısıyla raporun 3.basamak sağlık kurumundan çıkarılmaması nedeniyle yapılan kesinti uygun bulunmuştur.

 

24.07.2014

NO KONU SONUÇ
1 Seroquel 200 ve 300 mg günde 2*1 dozda verilmiştir. Günlük 800 mg doz sınırlaması aşıldığı için kesinti yapılmıştır. İtiraz dilekçesinde Medula sisteminde bir kısıtlama bulunmadığı ve max 3*1 dozda tanımlı olduğu ifade edilmektedir.
 
Ancak SUT'un 5.1.(2) maddesinde "Sunulan hizmete ilişkin MEDULA sisteminden alınan provizyonlar ön izin niteliğinde olup mevzuat ile açıkça belirtilmediği sürece hiçbir zaman tek başına yeterli sayılmayacak, bunlarla ilgili sisteme eklenememiş diğer kuralların varlığı halinde gerekli kontroller sağlık hizmeti sunucularınca yapılmaya devam edilecektir." denildiğinden ve yine ilacın kısa ürün bilgisinde en fazla 800 mg/gün dozda kullanılabileceği yazdığından kesinti onaylanmıştır. Konu Ankara SGK İtiraz Üst Komisyonu'na aktarılmıştır.

 

31.07.2014

NO KONU SONUÇ
1 Cymbalta 60 mg kap.'ün menier hastalığında endikasyonu olmadığı için bedeli ödenmemiştir. Ancak hastanın reçetesinde ve raporunda menier hastalığı dışında depresif nöbet tanısı da mevcut olduğu ve eczane tarafından sehven depresif nöbetin rapor kodu yerine menier hastalığının rapor kodu seçilmiştir. Kesinti iptal edilmiştir.


09 Ekim 2014     Okunma Sayısı : 7522