İtiraz Komisyonu Toplantısı Sonuçları

İtiraz Komisyonu Toplantı sonuçlarına Mevzuat başlığı altındaki İtiraz Komisyonu sekmesinden ulaşabilirsiniz. Mayıs 2015 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

1 SUT'un 4.2.27.A maddesinde "Hemofili hastalarında; akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi halinde, bu amaçla yapılacak ilaç temini için, bu durumun belirtileceği 3 gün süreli yeni bir hematoloji uzman hekim raporu düzenlenir." denmektedir. Günlük kalori ithiyacı aşıldığı için 8 kutu Pediasure Plus Fiber vanily 200 ml kesintisi uygulanmıştır.
2 Rapor tek uzman hekim imzası ile çıkarıldığı için 3 kutu Humira 40 mg bedeli ödenmemişti. Humira Crohn hastalığında SUT'un 4.2.1.C.10 maddesine göre sağlık kurulu raporu ile ödenmekte iken, ülseratif kolitte SUT'un 4.2.1.C.11 maddesine göre tek hekim raporuyla ödenmektedir.  Hastanın raporunda hem K51.8 ülseratif kolit hem de K50.8 Crohn hastalığı tanıları yer almaktadır. RAporu çıkaran hekim tarafından rapora aktif şiddetli ülseratif kolit bulgularının deva ettiği eklenmesi ve raporda zaten ülseratif kolit tanısı yer aldığından kesinti iptal edilmiştir.
3 SUT'un Ek-4/D katılım payından muaf ilaçlar listesinde Behçet Hastalığında immünosüpresif ilaçlarda endikasyon uyumu aranmaktadır. Imuran 50 mg 100 tb in Behçet hastalığında endikasyonu olmadığı için 3 kutu İmuran 50 mg tb. Bedeli ödenmemişti. Raporun açıklamalar kısmına Behçet hastalığına bağlı üveit tanısı ekletilmiştir. Hastanın doktorundan alınan yazıda da hastanın 2010 yılından bu yana behçet hastalığına bağlı üveit tanısı ile takip edildiği belirtilmiştir. Bu nedenle yapılan kesinti iptal edilmiştir.
4 SUT'un 4.1.4.5 maddesine göre parenteral ilaçlarda ilk alımlarda 1 aylık dozda ilaç verilebileceği için 4 kutu Remicade 100 mg kesintisi yapılmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
5 Erbitux (setuksimab) 100 mg raporunda SUT'un 4.2.14.C.3.y.2 maddesine göre platin ve 5-fluorourasil içeren kemoterapi rejimi ile kombine olarak kullanılacağı açıklaması olmadığı, raporda platin ve 5-fluorourasil etken maddeleri bulunmadığı görülmüştür. Sistemde setuksimab raporundan 1 gün önce çıkarılan raporda platin ve 5-fluorourasil etken maddelerini içeren bir rapor olmakla birlikte hastanın ilaç geçmişinde de bu ilaçları kullanmadığı görülmüştür.  Rapora fluorourasil/cisplatin kombine tedavisi mevcuttur açıklaması ekletilmiştir. Ancak hastanın tedavisini takip eden doktor tarafından hastaya cisplatin+xeloda+setuksimab raporu çıkarıldığı fakat hastada yüksek renal yetmezlik riski ve grade 3 olduğundan setuksimabın etkinliği de göz önünde bulundurularak sadece Erbitux (setuksimab) verildiği ifade edilmiştir. Bu nedenlerden dolayı kesinti onaylanmış, dosya Ankara itiraz üst komisyonuna iletilmiştir.
6 SUT'un 4.1.4.5 maddesine göre parenteral ilaçlarda ilk alımlara 1 aylık dozda ilaç verilebileceği için 1 kutu Humira Pen 40 mg kesintisi yapılmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
7 Hastanın ilk alımında 3 aylık dozda Humira Pen 40 mg enj. Kalem karşılanmıştır. SUT'un 4.1.4.5 maddesine göre 1 aylık dozda ilaç verilebileceği için 1 kutu Humira Pen kesintisi uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
8 Reçeteye psikiyatri uzmanı tarafından Risperdal 4 mg 20 tb 1*1 dozda 2 kutu yazılmıştır. Hastanın raporu 9 sonra bittiği ve yeni çıkan raporda ilacın dozu da günde 1*3 olduğu için 1 kutu risperdal 4 mg bedeli ödenmemiştir. Ancak bu ilaç psikisyatri uzmanı tarafından raporsuz da yazılabilmektedir. Bu ndenle yapılan 1 kutu ilaç bedelinin kesintisinin iptal edilerek 2 kutu üzerinden katılım payı kesilmesine karar verilmiştir.
9 SUT'un 4.2.17.A4.c maddesinde bifosfanatlar "patolojik kırığı olmayan hastalarda lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femır total veya femur boynu KMY ölçümünde T değerlerinden herhangi birinin -3 veya daha düşük olması durumunda reçetelenir" denmektedir. Hastanın raporu incelendiğinde lomber total T skoru -1,5, L1 T skoru: -0,2, L2 T skoru: -1,6, L3 T skoru: -2,1, L4 T skoru: -1,8, femur boynu: -2,8'dir. Kesinti yapıldıktan sonra raporun açıklamalar bölümüne patolojik kırığı olduğu eklenmiştir. Hastanın bu raporundan önce ve sonra çıkan raorlarında da patolojik kırığı olduğı görülmektdir. Ayrıca hastanın son raporunu çıkaran hekimden de patolojik kırığı olduğuna dair belge alınmıştır.  Bu nedenlerden dolayı kesintinin iptal edilmesine karar verilmiştir.
10 Kombine koagülasyon ilaçlarını çoklu profilaktik dozda hematoloji hekimleri reçete edebilri gerekçesiyle (medula sistemindeki açıklama alanı yetersiz olduğundan diğer gerekçeler yazılamamıştır) 24 kuru Feiba 4500 iu bedeli ödenmemiştir. İlacın prospektüsüne bakıldığında kombine koagülasyon faktörü olduğu görülmektdir. Ama aktif olmayan maddeler sayılmadığından da (kombine koagülasyon faktörü olarak sayılmadığında) kalan ürün içeriği faktör VII olduğundan SUT'un 4.2.27.A.3 gereği kanama durumunda yatan hastalarda kullanılmaktadır.  Kombine koagülasyon faktörü olarak değerlendirildiğinde ise SUT'un 4.2.27.A.4 gereği inhibitör gelişmiş, doğuştan faktör VIII hastalarına profilaksi dozunu hematoloji hekimi reçete edebilir. Kanama durumunda diğer hekimler tek doz reçete edebilir. Söz konusu reçete profilaksi reçetesi olduğundan ve hematoloji uzmanı tarafından yazılmadığından yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
11 Raporda hastanın günlük kalori ihtiyacı 1500 kcal olarak belitilmiştir. Hastaya 3 kutu/gün (ayda 90 adet) Nutrison multi fibre 500 ml verilmiştir. Beslenme solüsyonunun 1 kutusunda 515 kcal olduğu ve günde 3 adet kullanıldığında günlük kalori ihtiyacı olan 1500 kcal aşılmıştır.  Bu nedenle 2 kutuNutrison mılti fibre 500 ml kesintisi uygulanmıştır. (Hesap 1500/515=2,92*30gün=87,6=88 adet şeklinde olmalıdır)
12 Voltaren SR 75 mg 10 tb için açıklamalar kısmında 1 aylık doz olduğu belirtildiğinden 1 aylık tedaviyi aşan 12 kutu Voltaren SR 75 mg kesintisine karar verilmiştir. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
13 Ek-2 katılım payından muaf ilaçlar listesinde ursodeoksiklik asitte endikasyon uyumu aranmaktadır. Raporda yer alan karaciğer hastalığı teşhisinde bu ilacın endikasyonu olmadığı için 3 Ursactive 250 mg 100 kap. bedeli ödenmemiştir. İtiraz dilekçesi ekinde hastanın USG sonuç belgesi sunularak raporun açıklamalar kısmına kolestatik karaciğer hastalığı ekletilmiştir. Ancak USG sonuç belgesine göre hastanın kolestatik karaciğer hastalığı olduğuna dair bir bilgi olmadığından yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.
14 Hastanın ilk alımında 3 aylık dozda Humira Pen 40 mg enj. Kalem karşılanmıştır. SUT'un 4.1.4.5 maddesine göre 1 aylık dozda ilaç verilebileceği için 1 kutu Humira Pen kesintisi uygulanmıştır. Ancak SUT'un 4.1.4.5 te "…..Bu maddenin birinci fıkrası için bu fıkra hükümleri uygulanmaz." denmekte olup, birinci fıkra parenteral ilaçları da kapsamaktadır. Bu nedenle yapılan kesinti iptal edilmiştir.
15 Detrusitol SR 4 mg 28 kap. Böbrek naklinde kullanımı olmadığından ayrıca E4-F madde 45 şartlarını karşılamamıştır. Kesinti uygulanmıştır.
16 18.3.2015 tarihli Lucentis 10 mg flk. Raporunda kullanım şekli sağ göze 4 doz, sol göze 2 doz olduğu belirtilmiştir. Ancak bu raporla 20.03.2015 tarihinde 2 kutu Lucentis 10 mg alındığı görülmektedir. SUT'un 4.2.3.A.2 maddesinde "… Hastalar izlenerek göz dibi bulguları, görme keskinliği ve optik kohens tomografileri değerlendirilir ve tekrar tedavi gerekirse bu bulgular ve tedaviye devam kararı her uygulama için düzenlenecek yeni sağlık kurulu raporunda belirtilir." denmektedir. Hastanın her uygulama için yeni bir sağlık kurulu raporunda belirtilir." denmektedir. Hastanın her uygulama için yeni bir sağlık kurulu raporu mevcut olmadığından yapılan kesiintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. Dosya Ankara İtira züst komisyonuna iletilmiştir.
17 Aynı anda bir flaster kullanılabileceği ve ilk başlangıçta 5 cm. lik flasterle başlanacağı gerekçesiyle 1 kutu Exelon Patch 10 cm bedeli ödenmemişti. İlacın kısa ürün bilgisi incelendiğinde "tedaviye günde bir kez Exelon patch 5 trandermal flaster ile başlanacağı, en az 4 haftalık bir tedavi sonrası ve doktor tarafından hastanın ilacı iyi tolere ettiği belrtildiği takdirde doz önerilen günlük etkili doz olan Exelon patch 10 transdermal flastere yükseltilmesi gerektiği,  her bir doz seviyesinde minimum dört haftalık tedavinin ardından verilen dozun iyi tolere edilmesi halinde, exelon patch 15 dozuna yükseltmenin düşünülebileceği belirtilmektedir.  Bu nedenle yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir. Dosya Ankara itiraz komisyonuna iletilmiştir.
18 Rapordaki doz aşıldığı gerekçesiyle doz 1*1,5 olarak düzeltilince 1 kutu Coralan 5 mg 56 tb bedeli ödenmemiştir. Raporun açıklamalar kısmında ivabradin 5 mg/7,5 mg olarak yazıldığı görülmektedir. Eczacı itiraz dilekçesinde raporda yazan açıklamanın, molekülün piyasada bulunan müstahzar formlarını belirtmek için yazıldığını ifade etmiştir. Raporu çıkaran doktor da Coralan'ın 5/7,5 mg 2*1 olarak devamlı kullanacağını yazılı olarak beyan etmiş ve raporda düzeltme yapmıştır. Bu nedenlerden dolayı kesinti iptal edilmiştir.
19 Lantus Solostar 100 iu kartuş adlı ilaç uzun etkili insülin olduğu, pozolojisinde günde 1 kereden fazla kullanımı olmadığı için 3 kutu Lantus solostra kartuş bedeli ödenmemiştir. Hastanın raporu incelendiğinde raporda glarjin insülin için tedavi şeması olmadığı, hastanın sistemde kayıtlı reçeteleri incelendiğinde Lantus ilacını raporu düzenleyen hekim veya başka bir uzman hekimin reçete etmediği görüldüğünden yapılan kesintinin yerinde olduğuna karar verilmiştir.


08 Haziran 2015     Okunma Sayısı : 13564