Kasım 2020 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Gastrik bypass operasyonu geçiren hasta Demrose 100 mg adlı ilacı kullanmaktadır. Rapora intestinal malabsorbsiyon sendromu teşhisinin sehven eklenmediği belirtilmiştir. Kesinti sonrasında rapor açıklamalar bölümüne intestinal malabsorbsiyon sendromu eklenmiş, ancak bu teşhisi destekleyici herhangi bir belge sunulmamıştır. Rapor teşhisi olan gastrik bypass, SUT'un 4.2.41 parenteral demir preparatları kullanım ilkeleri maddesindeki tanılar içinde yer almadığı için kesinti onaylanmıştır.
Brilinta tb. tedavi süresi 1 yıl (13 kutu) aşıldığı için, eczacı 14.kutuyu verdiği için 1 kutu kesintiye uğramıştır.  Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
SUT'un 4.2.14.C.3ç1d maddesinde kemik iliği nakline uygun olmayan hastalarda ilaca başlanır hükmü yer almaktadır. İlaç prospektüsündeki ruhsatlı endikasyonuna göre kemik iliği nakline uygun olmayan hastalarda kullanımı mevcuttur. Raporda kemik iliği nakline uygun değildir, hasta kabul etmemektedir" ifadesi yer aldığından ilgili SUT maddesi kapsamında değerlendirilmemiş ve kesinti yapılmıştır. SUT 4.2.14.Cçç3 nolu maddesinde de "tedaviye başlandıktan 6 ay sonra yapılan yanıt değerlendirmesindeki dalak boyutunda bir azalma yoksa veya semptomlarda tedavinin başlangıcından beri bir iyileşme görülmemişse tedavi kesilir. 6 ayda yapılan yanıt değerlendirmesi, devamında düzenlenecek her 3 aylık raporda belirtilir." denmektedir. Rapor bilgilerinin tereddüt oluşturması sebebi ile hastaneden hastaya ait tüm belgelerin istenmesi ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nden alınan görüş doğrultusunda kesintinin onaylanmasına karar verilmiş olup, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Latixa tb reçetesiyle ilişkilendirilen rapor SUT'un 4.2.15.F Kronik stabil angina pektorisli hastaların semptomatik tedavisinde beta blokör ve/veya verapamil-diltizem tedavisine rağmen anjinası devam eden veya bu ilaçlara intoleransı ve/veya kontraendikasyonu olan hastalarda..." reçete edilebilir hükmüne uymadığından (Raporda dabigatran etken maddesi için gereken açıklama mevcuttur) kesinti yapılmıştır. Doktor tarafından rapora ranolazin etken maddesi için uygun, SUT'un 4.2.15 maddesi eklenmiş, hastanın kullandığı ilaç bilgilerine bakıldığında bu etken maddeyi kullandığı ve SUT'Ta istenen şartları sağladığı görülmüştür. Bu sebeple kesinti ödemeye çevrilmiştir.
Colidur tb.  K74.6-Karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozu" rapor tanısı ile karşılanmıştır. SUT Ek 4/E 13/22 nolu maddesinde "Rifaksimin yalnızca intestinal aşırı çoğalma sendromu, hepatik ensefalopati, kolonun semptomatik komplike olmayan divertiküler hastalığı, kronik bağırsak inflamasyonu gibi rifaksimine duyarlı bakteriler tarafından desteklenen GI hastalıkların tedavisi ve kolorektal cerrahide enfektif komplikasyonların profilaksisi endikasyonlarında kullanılır." denmektedir. Kesintiden sonra rapora hepatik ensefalopati tanısı eklenmiştir ancak tanıyı destekleyen herhangi bir belge sunulmadığından kesinti onaylanmış, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Eczane tarafından İmmünglobulin karşılanmıştır. SUT'un 4.2.12.A2ç2 maddesine göre "Düşük risk grubu hastalarda her halukarda karaciğer naklinden 1 yıl, yüksek risk grubu hastalarda karaciğer naklinden 5 yıl sonra HBlg tedavisi sonlandırılır." denmektedir.  Hasta 23.10.2013 tarihinde karaciğer nakli olduğundan 5 yılı geçmiş olması sebebiyle kesinti onaylanmış, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.


14 Aralık 2020     Okunma Sayısı : 1183