Kasım 2022 Dönemi itiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

SUT'4.2.33. maddesindeki "Ranibizumab veya Aflibetcept etkin maddeli ilaçlarda yükleme dozu 4-6 hafta arayla ardışık 3 doz uygulanmalıdır." ifadesi gereği ilk uygulaması 12.04.2022 tarihinde yapılan, 2. doz için 6 haftadan fazla ara verilen Lucentis için kesinti uygulanmıştır.  SUT 4.2.33.9 maddesindeki "Ranibizumab veya aflibersept etkin maddeli ilaçlarda yükleme dozu; 4-6 hafta arayla ardışık 3 doz uygulamadır. Diyabetik Maküler Ödem (DMÖ)’de aflibersept etkin maddeli ilaç ile yükleme 5 doz olarak da uygulanabilir. Anti-VEGF ajanlar ile yükleme dozu tamamlandıktan sonra idame tedaviler hekim tarafından belirlenecek aralıklarda sağlanacak, tekrar ilaç gereksinimi durumunda son kullanılan etkin maddeli ilaç ile tedaviye devam edilebilir. Ranibizumab veya aflibersept etkin maddeli ilaçlar için hekim tarafından gerekli görülmesi ve sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde yükleme dozları tamamlanmaksızın da idame tedavilere geçilebilecektir." ifadesi gereği rapora yükleme dozu yapılmaksızın idameye geçileceği yazıldığından ve doktordan da yazılı beyan alındığından kesinti ödemeye çevrilmiştir.
Açık kalp ameliyetı geçiren hastaya yoğun bakımda iken gelişebilecek ani kriz durumu ile ilgili (Myasteniza gravis) Privigen adlı ilacı kullanılması gerekmiş, reçete ve rapor düzenlenmiştir. SUT'un 4.2.12.B - Spesifik olmayan/gamma/polivalan immünglobulinler (IVIg ve subcutan immunglobulinler) maddesinin e) bendindeki "Nörolojik hastalıklardan; myastenik kriz, limbik ensefalit, opsoklonus-myoklonus, eaton lambert sendromu, rasmussen ensefaliti, stiff person sendromunda (Değişik: RG-21/03/2018- 30367/21-a md. Yürürlük:01/04/2018) ilgili uzman hekimler nöroloji uzman hekimleri tarafından," ifadesi gereği  raporda nöroloji hekiminin imzası bulunmadığından kesinti uygulanmıştır.  Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
Cedrina 100 mg F00.9 Alzheimer hastalığında bunama rapor tanısında karşılanmıştır.  Ek-4/D 11.02 Demans tanı kodunda antipsikotikler için G30 ve alt kodlarında endikasyon uyumu arandığından ve ilacın bu teşhiste bir endikasyonu bulunmadığından kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK İnkara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
Privigen 100 ml flakon Otoimmun hemolitik anemi teşhisi ile karşılanmıştır. Epikrizde de sepsis ve septik şok teşhisleri bulunmamaktadır. SUT'un 4.2.12.B - Spesifik olmayan/gamma/polivalan immünglobulinler (IVIg ve subcutan immunglobulinler) maddesinin d) bendindeki "Yoğun bakımda yatan hastalarda antibiotik tedavisine yardımcı olarak şiddetli bakteriyel enfeksiyonlarının (sepsis ve septik şok) tedavisinde ilgili uzman hekimi tarafından," ifadesi gereği kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.
Human Albumin reçetesi için RRS sisteminden renkli reçete düzenlenmemiştir ve albumin düzeyi 2,5 üstü olarak belirtilmiştir. SUT'a göre 2,5 üstü ödenmemektedir. SUT'un 4.1.5. Renkli reçete uygulaması başlıklı maddenin 4.bendindeki "Kırmızı, mor, turuncu ve yeşil reçetelerin elektronik reçete olarak düzenlenmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Kırmızı, mor, turuncu ve yeşil matbu reçetelerin bedelleri; Kurumun resmi internet sitesinde, MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle (belirtilen sürelerde) elektronik reçetelerin düzenlenemediği duyurusuna istinaden Kurumca karşılanır." ifadesi gereği kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonuna iletilmiştir.


30 Ocak 2023     Okunma Sayısı : 654