Kasım- Aralık 2023 Dönemi itiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Priivigen isimli ilaç reçetede yazan 1*1 günde 7 kutu olarak karşılanmıştır. İlacın ayda en fazla 5 gün uygulaması bulunmaktadır. 7 gün uygulama prospektüs ve S.B. Endikasyonlarında yoktur. SUT 4.2.12.B - Spesifik olmayan/gamma/polivalan immünglobulinler (IVIg ve subcutan immunglobulinler) ) Kronik İnflamatuvar Polinöropati ve Multifokal Motor Nöropati endikasyonlarında;
1) Kronik İnflamatuvar Polinöropati endikasyonunda steroid tedavisine (puls ve idame tedavisine en az 6 ay) yetersiz cevap veya steroid tedavisine kanıtlanmış komplikasyon ve/veya kontrendikasyon durumlarında 2-5 ardışık günde bölünmüş dozlarda en fazla 2 g/kg yükleme dozunda, yükleme dozuna yanıt alınamaması durumunda 3 haftada bir 1 g/kg total dozda 1 veya 2 günde verilir ve 2 ay sonunda yanıt alınamazsa tedavi sonlandırılır. Başlangıç tedavisine yanıt alınması halinde 3 haftada bir 0,4-1 g/kg total doz 1-2 günde uygulanır." denmektedir. 
Kesinti sonrası ilaç raporuna"başlangıç tedavisine yanıt alınmıştır" ibaresinin eklendiği görülmüştür. Medula hastane sisteminden reçetenim bağlı olduğu takip incelendiğinde "kronik inflamatuar demiyelizan PNP tanısı mevcuttur.  İvig 0,49/kg/gün 5 gün süreyle verildi. komplikasyon olmadı. İdame dozu olan 3 haftada 1 defa 35 gr (7 kutu) bir günde uygulanacaktır." açıklamasının görülmesi ve hekimin ıslak imzalı beyanı doğrultusunda e-reçetenin aide edilerek idame dozunun düzleltilmesi sonrası kesintinin ödemeye çevrilmesi kararı verilmiştir.
06.09.2023 tarihli Zenal B raporunda albumin değeri yazmamaktadır. 12.09.2023 tarihli reçetede albumin değeri 17.9 olarak belirtilmiş olup SUT koşullarına uymamaktadır. Albumin değerini gösteren sonuç belgesi de bulunmamaktadır. Ayrıca rapor3 gün süre ile geçerli olup 12.09.2023 tarihli reçeteyi de kapsamamaktadır. SUT'un 4.2.27.Ç Human Albumin ilkelerine uymadığı için kesinti uygulanmıştır. (1) Human albümin preparatları, yalnızca yatarak tedavi gören hastalara, albümin düzeyi 2.5g/dl ve altında ise uzman hekimlerce reçete edilebilir. Laboratuvar sonuçları ve kullanılan miktar epikrizde belirtilir.
   (2)  Yatarak tedavilerde Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumunca temin edilememesi durumunda, günlük doz ve tedavi protokolünü ve kan albümin düzeyinin 2.5g/dl ve altında olduğunu gösterir uzman hekim raporuna dayanılarak en fazla 3 günlük dozda Yatan/ Günübirlik Hasta” ibaresi ve başhekimlik onayı ile reçete düzenlenmesi kaydıyla karşılanır ve ödenen tutar ilgili sağlık kurumunun alacağından Tebliğin 4.1.2 numaralı maddesi kapsamında mahsup edilir." denmektedir.
Reçete dozu 4200 iu olan hasta için Binocrit 4000 lik formdan 2 kutu verilmiştir. "SUT'un  4.2.9.A – Eritropoietin, darbepoietin ve roksadustat kullanım ilkeleri 4.2.9.A-1 Kronik böbrek yetmezliği ile ilişkili anemi endikasyonunda 3 ) Tedaviye başlama ve idame dozu, sırasıyla; darbepoetin için 0.25-0.75 mcg/kg/hafta ve idame dozu 0.13-0.35 mcg/kg/hafta, eritropoietin alfa-beta-zeta için tedaviye başlangıç dozu 50-150 IU/kg/hafta ve idame dozu 25- 75 IU/kg/haftadır. Metoksipolietilen glikol epoetin beta için ise tedaviye başlama dozu iki haftada bir; 0,4-0,94 mcg/kg, idame dozu ise ayda bir 0,8-1,88 mcg/kg dır." denmektedir.  Hastanın kilosu ve hb değerine göre alınabilecği max doz hesaplandığında hadtalık 4200iu alabileceği görülmüştür. Bu doz 5000 iu Binocrit ile ve tek kutu olarak karşılanabilmektedir. Kurum yararı göz önünde alınarak reçete eczacı tarafından doktora 5000'lik tek doz yazdırılması için iade edilmeliydi. Bu sebeple kesinti uygulanmıştır.
Hastanın 11.08.2023 tarihli factor VIII raporunda belirtilen doz haftada 2 gün 1500 ünite/gündür. Reçetede yazan 2*1 günlük doz eczacı tarafından karşılanmış fatura kesildikten sonra hata fark edilerek doz düzeltme dilekçesi ile haftada 2*1 şeklinde düzeltilmiştir. SUT'un 4.1.4 Reçetelere yazılabilecek milaç miktarı (5) maddesinde "Hastanın tedavisinde; a) İlk defa reçete edilecek ilaçlar raporlu olsa dahi kullanım dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde ödenir. Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT’ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir."denmektedir.   Reçete kontrolü sırasında doz 2 haftada 2*1 olacak şekilde düzeltildiğinde sistem kutu adedini düşürmektedir. Hastanın bir önceki alımı olan turoktokog factor VIII ile reçetede karşılanan efmoroktokog factor VIII sistem tarafından eşdeğer olarak gözükmediği için hastanın ilk ilaç alımı gibi görüldüğünden 1 aylık reçete bedeli ödenmektedir. Kesinti dosyası SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Beslenme solüsyonu raporunda hastanın 2 standart sapmanın altında olduğu yazılmıştır. Hastanın boy kilo hesabı yapıldığında 2 standart sapmanın altında olmadığı görüldüğü için kesinti uygulanmıştır. Hastanın boy ve kilosu doktor tarafından ıslak imzalı olarak dilekçede belirtilmiştir. Bu değerler hesaplandığında hastanın yaşına göre boy kilo gelişiminin 2 standart sapmanın altında olduğu görülmüş ve raporda gereken düzeltme yapılmıştır. Kesinti iptal edilmiştir.
Hastanın Ursactive için 16.08.2021 tarihli K 74.3 icd10 kodlu, pirimer biliyer siroz tanılı raporu bulunmaktadır. 05.06.203 tarihli rapor ise K74.6 karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozu tanısıyla çıkarılmıştır. Bu ilaç primer biliyer siroz teşhisinde ödenmektedir. Rapora da herhangi bir ekleme yapılmadığından kesinti onaylanmıştır.
SUT'un 4.2.27.A Faktörler 1) maddesinde "Hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji uzman hekiminin olmadığı hastanelerde ise üç iç hastalıkları ya da üç çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenecek 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji veya iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından reçetelenir. Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında hastaya özel hemofili takip karnesine de yazılır.  a) Faktör düzeyi  % l'in % l veya altında ve/veya ayda üçten fazla kanaması olan proflaksi hastalarında haftalık faktör kullanım miktarı 4500 üniteyi geçemez. Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda, bu duruma sebep olan gerekçelerin belirtileceği 6 ay süreli yeni rapor düzenlenir. b) Hemofili hastalarında; akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi halinde, bu amaçla yapılacak ilaç temini için, bu durumun belirtileceği 3 gün süreli yeni bir hematoloji uzman hekim raporu düzenlenir." denmektedir.  11.10.2023 tarihli reçete 11.01.2023 tarihli kanama raporu ile verilmiştir. Hastanın e-reçetesinde akut kanama ya da cerrahi girişim tanısı bulunmamaktadır. Hastanın profilaksi raporu olan 30.12.2022 tarihli rapor seçilip düzeltildiğinde raporun bitiş tarihi 29.12.2023 olduğundan sistem 1 kutu ilaç bedelini ödememektedir.
Adenuric isimli ilaç için reçete tarihi ile uyumlu serum ürik düzeyi ekletilmesi için iade edimiş ancak uygun tarihli değer bulunmadığı için kesinti uygulanmıştır. SUT'un 4.2.52.1.a) Serum ürik düzeyleri 3,5 mg/dl'nin altına düşen hastalarda tedavi sonlandırılır." denmekte olduğundan kesinti onaylanmıştır.


29 Ocak 2024     Okunma Sayısı : 797