Ocak 2022 Dönemi İtiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

 

Pomalem reçetesine SUT'un 4.2.14.c3/zz maddesindeki deksametazon ile kombine kullanılması halinde bedeli ödenir ifadesi gereği kesinti uygulanmıştır. 1) Otolog kök hücre nakline uygun olmayan, bortezomib ve immünomodülatör ilaç içeren en az üç seri tedaviyi uygun dozda ve yeterli sürede kullanmış olmasına rağmen yanıt alınamayan veya nüks gelişen multiple myelom hastalarında, deksametazon ile kombine olarak progresyona kadar kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

SUT'un 4.2.14.3.zz maddesine göre hastanın sadece Pomalem kullanması, Kordexa'yı en son 12.07.2021 tarihinde kullanması sebebiyle kesinti uygulanmış, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.

Hastanın hiperlipidemi raporunda 2 Ldl değeri bulunmasına rağmen, Ldl’nin 160 mg/dL üzerinde olduğu durumlarda 2 risk faktörü aranması ve raporda bulunmaması sebebiyle kesinti uygulanmıştır.

 İtiraz Komisyonu toplantısında hastaya ait 14.05.2019 tarihli hiperlipidemi raporunun halen aktif olduğu, hastanın geçmiş raporları incelendiğinde hastanın 04.04. periferik ve serebral damar hastalıkları, 04.02 Koroner Arter Hastalığı ve 04.05 Hipertansiyon raporları olduğu görülmüş ve kesinti iptal edilmiştir.

Lamictal tb. 20.00 Ek4/D Listesinde Yer almayan Hastalıklar F41.2 Karışık Anksiyete ve Depresif Bozukluklar raporu ile karşılanmıştır. İlacın bu endikasyona ilişkin SUT bilgisi ve Kısa Ürün bilgisi bulunmamaktadır.

Kesinti uygulanmış, dosya SGK Ankara İtiraz Komisyonu'na iletilmiştir.

Coriva kapsül reçetesi SUT'un 4.2.24.B12. maddesinde 4, 5, 6. fıkralarında yer alan en az 3 ay süreyle, uzun etkili solunum yolu beta-agonistleri (LABA) ve uzun etkili antikolinerjikler (LAMA) ile tedavi edildiği halde yeterli yanıt alınamayan, sık atak geçiren (yılda 2 ve üzeri atak veya 1 ve üzeri yatarak tedavi) ve dispnesi olan (mMrc 2 ve üzeri veya CAT skoru 10 ve üzeri) orta-ağır Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan erişkin hastaların idame tedavisinde kullanılmaları ve bu durumların uzman hekim raporunda belirtilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır." ifadesindeki şartlar sağlanmadığından iade edilmiş ancak gerekli eklemeler yapılmadığı için kesinti uygulanmıştır.

Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.

Eylea isimli ilacın 3. yükleme dozu 6 haftayı geçtiği için kesinti uygulanmıştır.

SUT'un 4.2.33.9 maddesindeki "........ Ranibizumab veya aflibersept etkin maddeli ilaçlar için hekim tarafından gerekli görülmesi ve sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde yükleme dozları tamamlanmaksızın da idame tedavilere geçilebilecektir." ifadesi gereği kesinti iptal edilip ödemeye çevrilmiştir.

Karbamezapin etken maddeli ilaç 10.04 Epilepsi, Narkolepsi ve Febrilkonvulziyonlar raporundaki 2*1 rapor dozu ile kronik hastalık reçetesi olarak karşılanmış ve 2*800 mg karşılandığı için kesinti uygulanmıştır.

İtiraz Komisyonu toplantısında hastanın 2016 yılından beri söz konusu ilacı 2/800 mg dozunda kullandığı görülmesi, 2019 yılındaki e-reçetelerinde de dozun 2*800 mg olması ve rapora 2*800 mg dozu ekletilmesi sebebiyle kesinti ödemeye çevrilmiştir.

Hastanın 03.11.2021 tarihinde aldığı Abound mamanın bitiş tarihi Medulada 18.12.2021 olarak görülmektedir. 30.11.2021 tarihinde yeni çıkarılan rapor ile reçete karşılanmıştır. Ancak bir önceki bitim tarihi 15 gün öncesini kapsamadığından dolayı kesinti uygulanmıştır.

Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.

Hastanın elinde bir önceki rapor ile alınan mama ile sonradan yeni raporla verilen mamanın günlük kalori ihtiyacı raporda yazılan günlük kalori ihtiyacını aşmıştır. Hastanın 09.11.2021 tarihinde aldığı mamanın bitiş tarihi 24.12.2021 olarak göstermektedir. 30.11.2021 tarihinde çıkan yeni raporun kalori miktarı elinde bulunan mama ile aradaki fark hesaplanıp doz düzeltilmiş ve fazla verilen mamaya kesinti uygulanmıştır.

Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.

Hekim majistral ilaç reçetesinde ilacı, 3*15 cc dozda ve 100 ml 3 ayrı şekilde belirtilmiştir. 3 ayrı preparat girişi yapılmış, etken madde miktarı ve şişe adedi düzeltilerek yeniden hesaplanmış ve kesinti uygulanmıştır.

Hekim tarafından oral fosfat solüsyonu 300 cc 3 adet yazılmasından dolayı kesinti iptal edilerek ödemeye çevrilmiştir.

Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilit tanısıyla ani-tnf kullanan hastanın 6 ay ilaca ara verilmesi nedeniyle başlangıç kriterlerinin aranması gerekçesiyle ve BASDAİ değerinin yanlış yazılması sebebiyle kesinti uygulanmıştır.

İtiraz Komisyonu toplantısında hastanın ilaca 5,5 ay ara verdiği, dolayısıyla başlangıç değil devam raporu olması gerektiği görülmüştür. BASDAi değerinin yanlış yazıldığı doktorun yazılı beyanı ile ve BASDAİ belgesinin sunulması ile kanıtlanmıştır. SUT'un 4.2.1.C1.4 maddesinde göre BASDAİ değerinde başlangıç değerine göre 2 birimlik düzelme olduğu ve raporda da gerekli düzeltmelerin yapıldığı görüldüğünden kesinti iptal edilerek ödemeye çevrilmiştir.

 


11 Şubat 2022     Okunma Sayısı : 1136