Ocak 2023 Dönemi itiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Tysabri isimli ilaç reçetesinde hastanın edss skoru 6 olduğu için SUT'un 4.2.35b maddesinde "Tedavi altında iken EDSS 6,5 üzerinde olan MS hastalarında bu tedaviler sonlandırılır." denmekte olduğu için kesinti uygulanmıştır.  İtiraz dilekçesi ekinde hastanın EDSS skorunun 2,5 olduğu sehven 6 olarak yazıldığı belgelenmiştir. Kesinti ödemeye çevrilmiştir.
Kiovig adlı ilaç hasta ile bebeği arasında rh uygunsuzluğu sebebi ile reçete edilmiş ancak rh uyumsuzluğuna bağlı hemoliz tanısı olmadığı için eczaneye iade edilmiştir. Protokol'ün 4.3.2.maddesinde "Kurumca posta veya provizyon sistemi üzerinden iade edilen reçeteler eczacı tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra teslim alındığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Kuruma teslim edilir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen reçete bedelleri veya eksiklikleri tamamlanmadan Kuruma teslim edilen reçete / reçetedeki eksikliği olan ilaç bedelleri ödenmez..... İlgili hekime yukarıdaki süre içerisinde ulaşılamadığının eczacı tarafından belgelenerek Kuruma başvurulması halinde 15 (on beş) iş günü ek süre tanınır." denildiğinden gerekli düzeltiler iade süresi içinde yapılmadığı için kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Human Albumin reçetesinde ilgili tanı olmaması ve hastanın albumin değerinin 28g/dl olması sebebi ile kesinti uygulanmıştır. SUT'un 4.2.27.Ç maddesinde "Human albümin preparatları, yalnızca yatarak tedavi gören hastalara, albümin düzeyi 2.5g/dl ve altında ise uzman hekimlerce reçete edilebilir. Laboratuvar sonuçları ve kullanılan miktar epikrizde belirtilir." denmektedir.  Hastanın albümin düzeyi 2,5g/dl'nin altında olduğu için kesintinin devamına karar verilmiştir.
Tacrolin % 0,1 merhemi, dermotoloji uzmanının çıkardığı rapora istinaden deri ve zührevi hastalıklar uzmanı 10 kutu reçete etmiştir.  Medula'da ilaç kartında bu ilaç için tek doz miktarı ve kullanım süresi 5 gün olarak tanımlıdır. Medula sistemi üzerinden ilacın dozu 1*1  5 günde olacak şekilde düzeltildiğinde sistem tarafından otomatik olarak ilaç adedi düşürülmüştür. Hastanın daha önce ilaç alımı olmadığından (SUT 4.1.4 maddesi) 1 aylık dozu aşan adet sistem tarafından kesilmiştir. SUT'un 4.1.4.5. maddesinde İlk defa reçete edilecek ilaçlar raporlu olsa dahi kullanım dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde ödenir." dendiği için kesinti onaylanmış ve dosya SGK Ankara İtirz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Hasta 2019 tarihli 10.05 Demiyelinizan hastalıklar G 35- Multiple skleroz tanılı raporı ile 5 ay süresinde Tecfidera 240 mg kp.kullanmıştır. 2020 tarihinde 21.01 İlacın endikasyonu, maksimum dozu için alaca ve şahsa SB tarafından verilen rapor G 35-Multiple skleroz tanılı raporu ile Mavenclad 10 mg kullanmaya başlamıştır. Ancak Mavenclad ilaç kartında 21.01. rapor kodu tanumlı olmadığı ve raporu SUT şartlarına uygun olmadığı için kesinti uygulanmıştır. Hasta için 2021 tarihinde tekrar 10.05 Demiyelinizan hastalıklar G 35- Multiple skleroz tanılı raporu çıkartılmış ve Mavenclad reçetesi karşılanmıştır. Fakat bu rapor da SUT şartlarını sağlamamaktadır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Nexetin 20 mg kap. İçeren raporunda stres üriner inkontinans tanısı mevcut değildir. Hastanın e-reçetesinde stres üriner inkontinans teşhisi bulunmaktadır. Raporsuz olarak işlem yapılmak istendiğinde doktor branşı uyumsuz olarak uyarı verip sistem kesinti yapmaktadır. Reçeteyi yazan doktor sistem üzerinden Aile Hekimi Uzmanı olarak göründüğünden reçetenin iade edilip doktor sertifikasının işlenerek reçete kaydının yapılmasına ve düzeltme yapıldığı takdirde kesintinin iptal edilerek ödenmesine karar verilmiştir.
Kronik böbrek yetmezliği olan ve hgb seviyesi 11,4 olan hastaya başlangıç dozu olarak Aranesp 40 mcg verilmiştir. Hg değeri 11,4 olduğundan idame doz 60*0,35=21 mcg olduğundan 30 mcg verilmeliydi.  Bu sebeple kesinti uygulanmıştır.


16 Mart 2023     Okunma Sayısı : 309