Ocak 2024 Dönemi itiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Oral beslenme raporu açıklamalar kısmında yaşına göre boy ve kilo gelişimi 2 standart sapmanın altında olan hasta yazmaktadır.  Hastanın yaşı gereği VKİ<2-2SD olmalıydı. Raporda belirtilen boy 147 cm ve 33 kg ile VKİ hesaplandığında VKİ SD -1,73 çıktığından kesinti uygulanmıştır.
Febuksostat reçetesinde serum ürik düzeyi belirtilmediğinden ekletilmesi için iade edilmiştir. 4.2.52 Febuksostat kullanım ilkelerinde "(1) Ürat depozisyonunun gerçekleşmiş olduğu erişkin hastalarda; a) Serum ürik asit düzeylerinin; gut artriti atağı bulunması durumunda 6 mg/dl’nin üzerinde, gut artriti atağı bulunmaması durumunda ise 8 mg/dl’nin üzerinde olduğu kronik hiperürisemi hastalarında, allopurinol ile 3 ay süreli tedaviye rağmen serum ürik asit düzeyi 6 mg/dl’nin altına düşmeyen veya allopurinol intoleransı olan ve/veya kontrendikasyonu olan hastalarda tedaviye başlanması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Serum ürik asit düzeyleri 3,5 mg/dl’nin altına düşen hastalarda tedavi sonlandırılır. Tedaviye 6 aydan uzun süre ara verildiği durumlarda başlangıç kriterleri aranır." denmektedir. 31.12.2019 tarihli raporda ürik asit değeri 9,3 tür. Kesinti yapılan reçete tarihi 16.08.2023 tür. Bu tarihe kadar ürik asit değeri için iade edilen reçeteye herhangi bir ekleme yapılmadan Kurum'a teslim edildiğinden iade süresi içinde yapılmayan düzeltmeler Kurum tarafından ödenmediği için kesinti onaylanmış, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Sağ göze 3. doz bevacizumab yükleme dozu tamamlanmadan eylea tedavisine geçildiği için kesinti uygulanmıştır. İtiraz komisyonu toplantısına hastane arşivinden alınan hastanın sağ gözüne 3 doz bevacizumab uygulandığını gösteren enjeksiyon takip formu ile doktor tarafından  "sol göze uygulanacaktır" ibaresinin sehven yazıldığını belirten dilekçe iletilmiştir. Kesinti ödemeye çevrilmiştir.
Ivıg reçetesi uzman hekim raporuyla karşılanmıştır. SUT 4.2.12.B - Spesifik olmayan/gamma/polivalan immünglobulinler (IVIg ve subcutan immunglobulinler) maddesinde ) g) Antikor üretim bozukluğunun görüldüğü primer immün yetmezlik sendromlarında hematoloji, göğüs hastalıkları veya immünoloji ve alerji uzman hekimleri tarafından, 1 yıl süreyle düzenlenen, yukarıdaki bentlerde belirtilen ilgili uzman hekimlerin yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden, ilgili bentlerde belirtilen uzman hekimlerce 1 aylık dozda reçete edilebilir. Bu endikasyonlar için Sağlık Bakanlığı endikasyon dışı ilaç kullanım onayı aranmaz. Akut Guillain Barre Sendromu ve bulber tutulumu olan myastenia gravis tanılı acil durumlarda ilgili uzman hekim raporu ile kullanılabilir." denmektedir. Uzman hekim raporuyla karşılandığı için kesinti onaylanmıştır.
Üropan raporunda oral oksibutinine yanıt alınamayan hasta yazmaktadır. Bu sebeple kesinti olmuştur. İtiraz dilekçesi ekinde oral oksibutinine yanıt alınamadığı ifadesinin sehven yazıldığı doktor tarafından imzalı dilekçe ile beyan edilmiş, raporda da gereken düzeltme yapılmıştır. Kesinti ödemeye çevrilmiştir.
Hastanın 02.10.2023 tarihli Oliclinomel raporunda "oral ve tüple beslenememektedir. Enteral/parenteral beslenmesi gerekmektedir." şeklinde açıklama mevcuttur. Ancak hastanın aynı raporunda enteral beslenme ürünü de yer almaktadır. SUT'un 4.2.8.B maddesinde "(1) Yatan hastalar dışında, oral ve tüple beslenemeyen hastalara, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi kaydıyla uzman hekim tarafından en fazla 30 günlük dozda reçete edilmesi halinde parenteral beslenme ürünlerinin bedeli ödenir." denmektedir. 20.10.2023 tarihli reçete ile hem Oliclinomel hem de Resource verilmiş olduğundan kesinti onaylanmış, dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Revlimid raporunda en az 2 kür standart multiple myelom tedavisi aldığı yazmakta olup, daha önce vad, mp veya standart antimiyelom rejimler almadan direkt Revlimid tedavisine başlandığı için kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
İksazomib kullanım ilkelerinde daha önce bortezomib ve immünomodulatör içeren bir seri tedavi sonrası nüks gelişen hastalarda kullanıldığında bedeli ödenmektedir. Ancak hastanın bortezomib ve immünomodulatör içeren bir seri tedavi sonrası nüks geliştiği görülmemiştir. Hasta ilaca devam etmiştir. Kesinti uygulanmıştır.  Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Hasta otolog nakil sonrası nüks sebebiyle Komplia kullanmıştır. SUT 4.1.14.C3n1 Lenalidomid maddesine göre otolog nakil sonrası nüks durumunda bedeli ödenmemektedir. Kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.


06 Şubat 2024     Okunma Sayısı : 976