Şeker Ölçüm Çubuklarının Temini ve Faturaları Hakkında

TEB' in 4562 sayı ve 13.01.2011 tarihli duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan 2011/5 Sayılı Genelge ile, şeker ölçüm çubuklarının reçete karşılığında hasta tarafından temin edileceği ve şahıs adına fatura düzenleneceği duyurulmuştur.

Sağlık Uygulama Tebliği’nin 7.3.5 Şeker ölçüm çubukları başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

7.3.5. Şeker ölçüm çubukları

(1) Tip I Diyabetli ve Tip II Diyabetliler, Hipoglisemili hastalar, Gestasyonel Diyabetliler ile sadece oral antidiyabetik ilaç kullanan Diabetes Mellituslu hastaların kullanmakta olduğu kan şekeri ölçüm çubuklarına ait bedeller, aşağıda belirtilen esas ve şartlarda ödenecektir;

a) Tip I Diyabetli, Tip II Diyabetli, Hipoglisemili, Gestasyonel Diyabetli hastalar ile sadece oral antidiyabetik ilaç kullanan Diabetes Mellituslu hastalar için, Aile Hekimi Uzmanı, Endokrinoloji ve Metabolizma, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından uzman hekim raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

b) Şeker ölçüm cihazlarına ait bedeller, Kurumca karşılanmayacaktır.

c) Şeker ölçüm çubukları;

1-Tip I Diabetes Mellituslu hastalar için ayda 100 adet,

2- Tip II Diabetes Mellituslu insülin kullanan hastalar için üç ayda 100 adet,

3- Hipoglisemi hastaları için ayda en fazla 50 adet,

4- Gestasyonel Diyabet için gebelik süresince ayda en fazla 100 adet,

5- Sadece oral antidiyabetik ilaç kullanan Diabetes Mellituslu hastalara üç ayda 50 adet, hesabıyla, en fazla üç aylık miktarlarda reçete edilmesi halinde bedeli ödenir. Ancak 18 yaşından küçüklere, yukarıda belirtilen ilgili adetler, yüzde elli oranında artırılarak uygulanır.

ç) Kan şekeri ölçüm çubuklarına ait faturalara, sağlık raporunun fotokopisi ile reçetenin asılları eklenecektir.

d) Kan şekeri ölçüm çubukları, sözleşmeli eczanelerden temin edilecektir.

Uygulamada, şeker ölçüm çubuklarının reçete karşılığında sigortalı/hak sahibi tarafından temin edilmesinin ardından, İl SGK ödeme birimine başvurulacaktır. Başvuru sırasında İl SGK Ödeme Birimine ibraz edilmesi gereken belgeler şu şekildedir:

İl SGK Ödeme Birimine Başvuru Sırasında Gereken belgeler:

1) "Aslı gibidir" ifadeli rapor fotokopisi

SUT 6.1.1 C Maddesinin 8 inci fıkrası (8) (Değişik: 15/10/2010-27730/11 md. Yürürlük:30/10/2010) Kullanımı sağlık raporuna bağlı veya katılım payından muaf ilaç(lar) için düzenlenecek reçetelere ait rapor elektronik ortamda düzenlenmemiş ise aslı gibidir onayı yapılmış rapor fotokopisi, fatura ekinde Kuruma gönderilecektir. Aslı gibidir onayı; raporu düzenleyen sağlık kurumu veya reçeteyi düzenleyen hekim veya reçeteyi karşılayan eczacı tarafından yapılacaktır. Raporlar elektronik ortamda düzenlenmiş ise rapor fotokopisi Kuruma gönderilmeyecektir.

2) Reçete aslı (reçete aslının ibraz edilebilmesi için, şeker ölçüm çubuklarının ayrı reçetelendirilmesi gerekmektedir)

3) Reçete ekinde eczanenin bedelini aldığına dair onay (Eczacının reçetenin arkasına elle bedeli alınmıştır yazıp kaşelemesi yeterli olacaktır)

4) Hasta adına düzenlenmiş fatura (Geri ödeme birimlerince kasa fişi kabul edilmediğinden, hasta adına fatura düzenlenmesi gerekmektedir)

5) Hastanın şeker ölçüm çubuğunu aldığına dair beyanı (Reçetenin arkasına yazılabilir)

Eczane tarafından şeker ölçüm çubuğunun temini sırasında, SUT’un 7.2.2 Maddesinin 1.Fıkrasında yer alan “Kurum (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır” hükmüne uygun olduğuna dikkat edilmesi önem taşımaktadır.

Ürünün TITUBB a kayıtlı olup olmadığının kontrolü ise aşağıdaki işlem adımları takip edilerek yapılabilmektedir:

1) http://www.huap.org.tr/ubb/  adresinde “Bilgi Bankası” bölümü seçilir.

2) Bilgi Bankası ekranında, “Tıbbi Cihaz” bölümünde EK-5/A Listesinden “P00.051 KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM ÇUBUĞU” na çift tıklanır ve SEÇ butonuna basılır.

3) "Görüntüle" tuşuna basılarak ulaşılan listeden, ürün kontrolü yapılır.

 


13 Ocak 2011     Okunma Sayısı : 1812