SGK Sağlık Ugyulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

04.12.2010 tarihli Resmi Gazete için tıklayınız

4 Aralık 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27775

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1  25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren“Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin (SUT) 7.1 numaralı maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Ancak SUT eki EK-5/A-1 listesinde yer alan tıbbi malzemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olan Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında kullanılması halinde (inceleme, soruşturma, denetim gibi haller hariç) barkodnumara bilgisinin/belgesinin ibrazı zorunlu değildir.”

             MADDE 2  SUT’un 7.1 numaralı maddesine aşağıdaki fıkralar 25 inci ve 26 ncı fıkralar olarak ilave edilmiştir.

             “(25) SUT eki EK-5/A-1, EK-5/A-2, EK-5/E, EK-5/F listelerinde yer alan malzemelerin MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme olarak girilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanmaz.

             (26) Bedeli Kurumca karşılanmayan işlemlere ait tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.”

             MADDE 3  SUT’un 7.2.1.A-1 maddesinin ikinci fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) SUT Eki Ek-5/A-1 ve Ek-5/A-2 Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi, SUT Eki Ek-5/E Omurga Cerrahisi ve Ek-5/F Ortopedi ve Travmatoloji branşı Artroplasti alan grubunda kullanılan tıbbi malzemeler temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır. Bu fiyatlara sadece KDV ilave edilecektir.”

             MADDE 4  SUT’un 7.3 numaralı maddesine, aşağıda belirtilen madde 7.3.27 nci madde olarak ilave edilmiştir.

             7.3.27. Diş tedavisi

             a) Greftler ve membranlar aynı merkezde çalışan, doktora ünvanı kazanmış en az bir periodontoloji veya ağız dişçene cerrahisi hekiminin yer aldığı üç diş hekiminin imzası ile hazırlanan resimli sağlık kurulu raporuna istinaden reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

             b) Sağlık kurulu raporuna hastaya ait radyograflar eklenmelidir.

             c) Lokal anestezi altında yapılan işlemlerde; sağlık kurulu raporuna, hasta tarafından doldurulacak malzemenin kullanıldığına dair belge (adı ve soyadı, işlem tarihi, kullanılan malzeme) eklenecektir.

             d) Lokal anestezi altında ayaktan tedavi esnasında kullanılan plak ve vida sağlık kurulu raporuna istinaden reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. Sağlık kurulu raporuna hastaya ait sonuç radyografları eklenmelidir.

             e) Kanama durdurucu ajanlar, protez yapıştırıcıları, protez temizleme tabletleri, özel içerikli diş macunları vb. tıbbi değeri olmayan malzemelerin Kurumca bedeli karşılanmaz.”

             MADDE 5  SUT’un 7.3.8 numaralı maddesinin “Gözlük cam ve çerçevesi” başlığı “Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler ve göz protezleri” olarak değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra dokuzuncu fıkra olarak ilave edilmiştir.

             “(9) Göz Protezleri; 

             a) Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerince düzenlenen sağlık kurulu raporu doğrultusunda bedeli Kurumca karşılanır.

             b) Göz protezleri hareketli bir malzeme olmayıp, göz protezinin hareketi, hastanın daha önce geçirdiği cerrahi müdahale ile ilgilidir.

             c) 5 (beş) yaşına kadar olan hak sahiplerine (çocuklarda 5 (beş) yaşına kadar orbita gelişimi tamamlandığından) sağlık kurulu raporu ile öngörülmesi halinde yılda bir, 5 (beş) yaşından büyük hak sahiplerine ise sağlık kurulu raporu ileöngörülmesi halinde üç yılda bir göz protezinin bedeli Kurumca karşılanır. Ancak her iki halde de sağlık kurulu raporunda protezin değiştirilme gerekçesi belirtilmelidir.”

             MADDE 6  SUT’un 7.3.12.H numaralı maddesine aşağıdaki fıkralar altıncı ve yedinci fıkra olarak ilave edilmiştir.

             “(6) Lenfödem kompresyon cihazlarının Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-5/C listesindeki sınıflandırma geçerlidir.

             (7) İlk alımlarda, kompresyon cihazları ile birlikte kullanılacak manşon bedelleri cihaz bedeline dahildir. Manşonların iki yıldan erken değiştirilmesi halinde manşon bedeli Kurumca karşılanmaz. Manşonların Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-5/C listesindeki sınıflandırma geçerlidir.”

             MADDE 7  SUT’un 7.3.17 numaralı maddesine aşağıdaki fıkralar 11, 12, 13, 14 ve 15 inci fıkralar olarak ilave edilmiştir.

             “(11) Bası giysilerinde kullanılacak silikon tabaka miktarı sağlık kurulu raporu ile belirlenen hipertrofik skarboyutunun %10’undan fazla olamaz.

             (12) Silikon tabaka bedeli, silikon tabakanın kullanıldığı bölgenin bası giysisi fiyatından yüksek olamaz.

             (13) Yanık bası giysilerinin bedellerinin Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-5/C listesindeki sınıflandırma geçerlidir.

             (14) 18 yaşın altındaki yanık hastalarında SUT eki Ek-5/C listesindeki kriterlere uygun ısmarlama yanık basıgiysileri, erişkinlerde ise ihtiyaca göre ısmarlama veya hazır bası giysileri fatura edilebilir.

             (15) Bası giysilerinin yanık olayını takiben ilk 6 ay içinde kullanılmaya başlanması halinde Kurumca bedeli karşılanacaktır.”

             MADDE 8  SUT’un 7.3.18 numaralı maddesinin 13 üncü fıkrası aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiş ve 14üncü fıkrası madde metninden çıkartılmıştır.

             “(13) Lenfödem bası giysilerinin bedellerinin Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-5/C listesindeki sınıflandırma geçerlidir.”

             MADDE 9  SUT eki “Protez ve Ortez Listesi” nde (Ek-5/C) “209.410” kodu ile yer alan Konuşma Cihazının karşısındaki “C*” ibaresi kaldırılmış ve “206.701” kod numarası ile yer alan “Gözlük Çerçeve Bedeli” adlı malzeme listeden çıkartılmıştır.

             MADDE 10  SUT eki “Tıbbi Uygunluk Aranmayacak Tıbbi Malzeme Listesi”nde (EK-5/C-1) yer alan“GÖVDE ORTEZLERİ” ibaresi ve “220.780” kodlu “Isıtıcılı Nemlendirici” listeden çıkartılmıştır.

             MADDE 11  SUT eki “Diş Tedavileri Puan Listesi” nde (EK-7) “404.350” kod numarası ile yer alan “Göz Protezleri” listeden çıkartılmış ve SUT eki Ek-5/C listesine “222.600” kod numarası ile ilave edilmiştir.

             MADDE 12  SUT eki “Diş Tedavileri Fiyat Listesine İlişkin Açıklamalar” (Ek-7/A) Listesinde “MADDE 7”de yer alan “hemostatik ajanlar,” ibaresi çıkartılmıştır.

             MADDE 13  SUT eki “Gözlük Camları Fiyat Listesi” (EK-6) bu Tebliğ eki (1) numaralı listede yer aldığı şekli ile yeniden düzenlenmiştir.

             MADDE 14  Bu Tebliğ eki (2) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler listede yer aldığı şekli ile SUT eki EK-5/C Listesine ilave edilmiştir.

             MADDE 15  Bu Tebliğ eki (3) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler listede yer aldığı şekli ile SUT eki“Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” ne (EK-5/A-1) ilave edilmiştir.

             MADDE 16  Bu Tebliğ eki (4) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler listede yer aldığı şekli ile SUT eki“Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi” ne (EK-5/A-2) ilave edilmiştir.

             MADDE 17  Bu Tebliğ eki (5) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler listede yer aldığı şekli ile SUT eki EK-5/C-1 Listesine ilave edilmiştir.

             MADDE 18  Bu Tebliğin;

             a) 3 üncü maddesi 3/6/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             b) 10 uncu maddesi 15/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

             yürürlüğe girer.

             MADDE 19  Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

LİSTE 1

EK-6

GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ

SIRA NO

SUT KODU

ÇİFT OLARAK (KDV HARİÇ)

FİYAT (TL)

1

GZ.10000

SPH Plan 0-2 Beyaz 60 mm

8,47

2

GZ.10010

SPH Plan 0-2 Kolormatik 65 mm

10,17

3

GZ.10020

SPH Plan 0-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm

50,85

4

GZ.10030

SPH Plan 0-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

50,85

5

GZ.10040

SPH Plan 0-2 Organik 65 mm

8,47

6

GZ.10050

SPH 2-4 Beyaz 60 mm

9,32

7

GZ.10060

SPH 2-4 Kolormatik 65 mm

12,71

8

GZ.10070

SPH 2-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm

52,54

9

GZ.10080

SPH 2-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

63,56

10

GZ.10090

SPH 2-4 Organik 65 mm

14,41

11

GZ.10100

SPH 4-6 Beyaz 60 mm

12,02

12

GZ.10110

SPH 4-6 Kolormatik 65 mm

21,19

13

GZ.10120

SPH 4-6 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm

54,24

14

GZ.10130

SPH 4-6 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

63,56

15

GZ.10140

SPH 4-6 Organik 65 mm

18,64

16

GZ.10150

SPH 6-8 Beyaz 60 mm

12,71

17

GZ.10160

SPH 6-8 Kolormatik 65 mm

23,73

18

GZ.10170

SPH 6-8 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm

59,32

19

GZ.10180

SPH 6-8 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

63,56

20

GZ.10190

SPH 6-8 Organik 65 mm

25,42

21

GZ.10200

SPH 8-10 Beyaz 60 mm

16,95

22

GZ.10210

SPH 8-10 Kolormatik 65 mm

35,59

23

GZ.10220

SPH 8-10 Organik 65 mm

33,90

24

GZ.10230

SPH 10-13 Beyaz 60 mm

19,49

25

GZ.10240

SPH 10-13 Kolormatik 65 mm

44,07

26

GZ.10250

SPH 10-13 Organik 65 mm

42,37

27

GZ.10260

SPH 13-16 Beyaz 60 mm

21,19

28

GZ.10270

SPH 13-16 Organik 65 mm

63,56

29

GZ.10280

SPH 16-20 Beyaz 60 mm

23,73

30

GZ.10290

SPH 16-20  Organik 65 mm

63,56

31

GZ.10300

SPH 21 ve daha fazla Beyaz 60 mm

50,85

32

GZ.10310

SPH 21 ve daha fazla Organik 65 mm

63,56

33

GZ.10320

SPH/CYL 2-2 Beyaz 60 mm

11,86

34

GZ.10330

SPH/CYL 2-2 Kolormatik 65 mm

13,56

35

GZ.10340

SPH/CYL 2-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm

59,32

36

GZ.10350

SPH/CYL 2-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

63,56

37

GZ.10360

SPH/CYL 2-2 Organik 65 mm

11,86

38

GZ.10370

SPH/CYL 4-2 Beyaz 60 mm

12,71

39

GZ.10380

SPH/CYL 4-2 Kolormatik 65 mm

13,56

40

GZ.10390

SPH/CYL 4-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm

59,32

41

GZ.10400

SPH/CYL 4-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

63,56

42

GZ.10410

SPH/CYL 4-2 Organik 65 mm

16,95

43

GZ.10420

SPH/CYL 6-2 Beyaz 60 mm

15,25

44

GZ.10430

SPH/CYL 6-2 Kolormatik 65 mm

22,88

45

GZ.10440

SPH/CYL 6-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm

59,32

46

GZ.10450

SPH/CYL 6-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

63,56

47

GZ.10460

SPH/CYL 6-2 Organik 65 mm

23,73

48

GZ.10470

SPH/CYL 8-2 Beyaz 60 mm

22,03

49

GZ.10480

SPH/CYL 8-2 Kolormatik 65 mm

38,14

50

GZ.10490

SPH/CYL 8-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm

59,32

51

GZ.10500

SPH/CYL 8-2 Organik 65 mm

29,66

52

GZ.10510

SPH/CYL 10-2 Beyaz 60 mm

23,73

53

GZ.10520

SPH/CYL 10-2 Kolormatik 65 mm

50,85

54

GZ.10530

SPH/CYL 10-2 Organik 65 mm

33,90

55

GZ.10540

SPH/CYL 13-2 Beyaz 60 mm

26,27

56

GZ.10550

SPH/CYL 13-2 Organik 65 mm

46,61

57

GZ.10560

SPH/CYL 16-2 Beyaz 60 mm

35,59

58

GZ.10570

SPH/CYL 16-2 Organik 65 mm

63,56

59

GZ.10580

SPH/CYL 20-2 Beyaz 60 mm

46,61

60

GZ.10590

SPH/CYL 20-2 Organik 65 mm

63,56

61

GZ.10600

SPH/CYL 21 ve daha fazla Beyaz 60 mm

50,85

62

GZ.10610

SPH/CYL 21 ve daha fazla Organik 65 mm

63,56

63

GZ.10620

SPH/CYL 2-4 Beyaz 60 mm

16,95

64

GZ.10630

SPH/CYL 2-4 Kolormatik 65 mm

25,42

65

GZ.10640

SPH/CYL 2-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm

59,32

66

GZ.10650

SPH/CYL 2-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

63,56

67

GZ.10660

SPH/CYL 2-4 Organik 65 mm

30,51

68

GZ.10670

SPH/CYL 4-4 Beyaz 60 mm

21,19

69

GZ.10680

SPH/CYL 4-4 Kolormatik 65 mm

29,66

70

GZ.10690

SPH/CYL 4-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm

59,32

71

GZ.10700

SPH/CYL 4-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

63,56

72

GZ.10710

SPH/CYL 4-4 Organik 65 mm

32,20

73

GZ.10720

SPH/CYL 6-4 Beyaz 60 mm

22,88

74

GZ.10730

SPH/CYL 6-4 Kolormatik 65 mm

37,29

75

GZ.10740

SPH/CYL 6-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm

59,32

76

GZ.10750

SPH/CYL 6-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

63,56

77

GZ.10760

SPH/CYL 6-4 Organik 65 mm

37,29

78

GZ.10770

SPH/CYL 8-4 Beyaz 60 mm

25,42

79

GZ.10780

SPH/CYL 8-4 Kolormatik 65 mm

44,07

80

GZ.10790

SPH/CYL 8-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm

59,32

81

GZ.10800

SPH/CYL 8-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm

63,56

82

GZ.10810

SPH/CYL 8-4 Organik 65 mm

44,07

83

GZ.10820

SPH/CYL 10-4 Beyaz 60 mm

29,66

84

GZ.10830

SPH/CYL 10-4 Organik 65 mm

50,85

85

GZ.10840

SPH/CYL 13-4 Beyaz 60 mm

35,59

86

GZ.10850

SPH/CYL 13-4 Organik 65 mm

55,08

87

GZ.10860

SPH/CYL 16-4 Beyaz 60 mm

42,37

88

GZ.10870

SPH/CYL 16-4 Organik 65 mm

63,56

89

GZ.10880

SPH/CYL 20-4 Beyaz 60 mm

46,61

90

GZ.10890

SPH/CYL 20-4 Organik 65 mm

63,56

91

GZ.10900

SPH/CYL 21 ve daha fazla Beyaz 60 mm

50,85

92

GZ.10910

SPH/CYL 2-6 Beyaz 60 mm

44,92

93

GZ.10920

SPH/CYL 2-6 Kolormatik 65 mm

44,07

94

GZ.10930

SPH/CYL 2-6 Organik 65 mm

63,56

95

GZ.10940

SPH/CYL 4-6 Beyaz 60 mm

46,61

96

GZ.10950

SPH/CYL 4-6 Kolormatik 65 mm

44,07

97

GZ.10960

SPH/CYL 4-6 Organik 65 mm

63,56

98

GZ.10970

SPH/CYL 6-6 Beyaz 60 mm

50,85

99

GZ.10980

SPH/CYL 6-6 Organik 65 mm

63,56

100

GZ.10990

SPH/CYL 8-6 Organik 65 mm

63,56

101

GZ.11000

SPH/CYL 10-6 Organik 65 mm

63,56

102

GZ.11010

Teleskopik Uzak tek *

 

103

GZ.11020

Teleskopik Uzak çift *

 

104

GZ.11030

Teleskopik Yakın tek *

 

105

GZ.11040

Teleskopik Yakın Çift *

 

106

GZ.11050

Yakın Okuma kepi çift *

 

107

GZ.11060

Puva *

 

108

GZ.11070

Prizmatik Tek *

 

109

GZ.11080

Prizmatik Çift *

 

110

GZ.11090

Kontakt Lens Tek *

170,00

111

GZ.11100

Kontakt Lens Çift *

340,00

112

GZ.11110

Çerçeve

35,00

* Sağlık Kurulu Raporuna istinaden verilecek göz malzemeleri.

Yukarıdaki fiyatlara; Cam-İşçilik-Hizmet bedeli dahil olup KDV ayrıca ilave edilecektir.

 

LİSTE-2

EK-5/C

SIRA
NO

KODU

PROTEZ VE ORTEZ LİSTESİ

 

 

 

 

YENİLENME SÜRESİ

ÖZEL KOŞULLAR

FİYAT
TL

 

 

Lenfödem Bası Giysileri (Ismarlama)

 

 

 

 

 

 

 

276

222510

Eldiven (parmak ucu açık/kapalı)

 

 

 

 

 

 

179,00

277

222511

Omuzdan destekli kolluk bileğe kadar

 

 

 

 

 

 

165,00

278

222512

Diz altı çorap

 

 

 

 

 

 

129,00

279

222513

Diz üstü çorap (silikon destekli)

 

 

 

 

 

 

137,00

280

222514

Külotlu çorap

 

 

 

 

 

 

304,00

281

222515

Belden destekli tek bacak çorap

 

 

 

 

 

 

349,00

 

 

Lenfödem Bası Giysileri (Hazır)

 

 

 

 

 

 

 

282

222520

Eldiven (parmak ucu açık/kapalı)

 

 

 

 

 

 

61,00

283

222521

Omuzdan destekli kolluk bileğe kadar

 

 

 

 

 

 

56,00

284

222522

Diz altı çorap

 

 

 

 

 

 

44,00

285

222523

Diz üstü çorap (silikon destekli)

 

 

 

 

 

 

47,00

286

222524

Külotlu çorap

 

 

 

 

 

 

103,00

287

222525

Belden destekli tek bacak çorap

 

 

 

 

 

 

118,00

 

 

Lenf Ödem Kompresyon Cihazları

 

 

 

 

 

 

 

288

222530

1 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı

 

 

 

 

 

 

426,00

289

222531

2 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı

 

 

 

 

 

 

522,00

290

222532

3 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı

 

 

 

 

 

 

622,00

291

222533

4 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı

 

 

 

 

 

 

737,00

292

222534

5 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı

 

 

 

 

 

 

835,00

293

222535

6 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı

 

 

 

 

 

 

948,00

 

 

Lenf Ödem Kompresyon Cihazları Manşonları

 

 

 

 

 

 

 

294

222540

Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Uzun Kol Manşonu

 

 

 

 

 

 

163,00

295

222541

Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Yarım Bacak Manşonu

 

 

 

 

 

 

142,00

296

222542

Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Uzun Bacak Manşonu

 

 

 

 

 

 

225,00

 

 

Yanık Bası Giysileri (Ismarlama)

 

 

 

 

 

 

 

297

222550

Bileğe kadar parmaklı eldiven

 

 

 

 

 

 

110,00

298

222551

Tek kol (el hariç)

 

 

 

 

 

 

55,00

299

222552

Tüm gövde (kollar hariç)

 

 

 

 

 

 

114,00

300

222553

Tüm gövde (kollu)

 

 

 

 

 

 

200,00

301

222554

Tüm gövde (kollu) Çocuk

 

 

 

 

 

 

163,00

302

222555

Şort (dizaltı)

 

 

 

 

 

 

102,00

303

222556

Şort (dizaltı) Çocuk

 

 

 

 

 

 

77,00

304

222557

Belden destekli tek bacak

 

 

 

 

 

 

110,00

305

222558

Dizaltı çorap

 

 

 

 

 

 

79,00

306

222559

Dizaltı çorap (parmaklı)

 

 

 

 

 

 

135,00

307

222560

Açık yüz maskesi

 

 

 

 

 

 

85,00

308

222561

Kapalı yüz maskesi

 

 

 

 

 

 

107,00

 

 

Yanık Bası Giysileri (Hazır)

 

 

 

 

 

 

 

309

222570

Bileğe kadar parmaklı eldiven

 

 

 

 

 

 

32,00

310

222571

Tek kol (el hariç)

 

 

 

 

 

 

33,00

311

222572

Tüm gövde (kollar hariç)

 

 

 

 

 

 

48,00

312

222573

Tüm gövde (kollu)

 

 

 

 

 

 

85,00

313

222574

Tüm gövde (kollu) Çocuk

 

 

 

 

 

 

79,00

314

222575

Şort (dizaltı)

 

 

 

 

 

 

64,00

315

222576

Şort (dizaltı) Çocuk

 

 

 

 

 

 

52,00

316

222577

Belden destekli tek bacak

 

 

 

 

 

 

61,00

317

222578

Dizaltı çorap

 

 

 

 

 

 

32,00

318

222579

Dizaltı çorap (parmaklı)

 

 

 

 

 

 

56,00

319

222580

Açık yüz maskesi

 

 

 

 

 

 

43,00

320

222581

Kapalı yüz maskesi

 

 

 

 

 

 

52,00

 

 

Yanık Bası Giysileri Silikon Tabakaları

 

 

 

 

 

 

 

321

222590

1 cmsilikon tabaka

 

 

 

 

 

 

0,16

 

 

Özel Grup

 

 

 

 

 

 

 

322

222600

Göz Protezleri

 

 

 

 

 

 

50,00

 

 

LİSTE-3

EK-5/A-1

Sıra No

KODU

FİYATLANDIRILMIŞ TIBBİ SARF MALZEMELERİ LİSTESİ

BİRİM FİYAT
(TL)

 

 

İŞİTME CİHAZI SARF MALZEMELERİ

 

332

380.040

KULAK KALIBI

15,00

333

380.041

İŞİTME CİHAZI PİLİ

0,45

 

 

DİĞER

 

334

390.030

INTRATEKAL BAKLOFEN POMPA SETİ

35,00

 

 

LİSTE-4

EK-5/A-2

Sıra

No

KODU

FİYATLANDIRILMIŞ TIBBİ SARF MALZEMELERİ LİSTESİ

BİRİM     FİYAT (TL)

 

 

KOKLEAR İMPLANTSARF MALZEMELERİ

 

113

380.032

KOKLEAR İMPLANT KONUŞMA İŞLEMCİSİ

11.400,00

114

380.033

AKTARICI (BOBİN, TRANSMİTTER)

139,00

115

380.034

PİL YUVASI

180,60

 

LİSTE-5

EK-5/C-1

SUT
KODU

TIBBİ UYGUNLUK ARANACAK PROTEZ VE ORTEZ LİSTESİ

 

LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ (ISMARLAMA)

222510

Eldiven (parmak ucu açık/kapalı)

222511

Omuzdan destekli kolluk bileğe kadar

222512

Diz altı çorap

222513

Diz üstü çorap (silikon destekli)

222514

Külotlu çorap

222515

Belden destekli tek bacak çorap

 

LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ (HAZIR)

222520

Eldiven (parmak ucu açık/kapalı)

222521

Omuzdan destekli kolluk bileğe kadar

222522

Diz altı çorap

222523

Diz üstü çorap (silikon destekli)

222524

Külotlu çorap

222525

Belden destekli tek bacak çorap

 

LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZLARI

222530

1 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı

222531

2 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı

222532

3 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı

222533

4 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı

222534

5 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı

222535

6 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı

 

Lenf Ödem Kompresyon Cihazları Manşonları

222540

Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Uzun Kol Manşonu

222541

Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Yarım Bacak Manşonu

222542

Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Uzun Bacak Manşonu

 

YANIK BASI GİYSİLERİ (ISMARLAMA)

222550

Bileğe kadar parmaklı eldiven

222551

Tek kol (el hariç)

222552

Tüm gövde (kollar hariç)

222553

Tüm gövde (kollu)

222554

Tüm gövde (kollu) Çocuk

222555

Şort (dizaltı)

222556

Şort (dizaltı) Çocuk

222557

Belden destekli tek bacak

222558

Dizaltı çorap

222559

Dizaltı çorap (parmaklı)

222560

Açık yüz maskesi

222561

Kapalı yüz maskesi

 

YANIK BASI GİYSİLERİ SİLİKON TABAKALARI

222590

1 cm2 silikon tabaka

 

YANIK BASI GİYSİLERİ (HAZIR)

222570

Bileğe kadar parmaklı eldiven

222571

Tek kol (el hariç)

222572

Tüm gövde (kollar hariç)

222573

Tüm gövde (kollu)

222574

Tüm gövde (kollu) Çocuk

222575

Şort (dizaltı)

222576

Şort (dizaltı) Çocuk

222577

Belden destekli tek bacak

222578

Dizaltı çorap

222579

Dizaltı çorap (parmaklı)

222580

Açık yüz maskesi

222581

Kapalı yüz maskesi

 

 


04 Aralık 2010     Okunma Sayısı : 2183