SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

TEB'in 3948 sayı ve 25.11.2010 tarihli duyurusu

25.11.2010 tarih 27766 Sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Tebliğ ile yapılan değişiklik ve düzenlemeler kapsamında;

MADDE 1 – (15.12.2010 tarihinde yürürlüğe girer) 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin (SUT) 5.2.1 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(4-I) Sevk formunda sevk vasıtası belirtilmediği sürece mutat taşıt ücreti ödenir. Yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna yapılan sevklere istinaden mutat taşıt giderleri;

a) 0-100 km arası mesafeler için fatura/bilet tutarını aşmamak üzere Ulaştırma Bakanlığı tarafından Resmî Gazetede yayımlanan Karayolları Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ’de (bundan sonra “ÜTHT” şeklinde kısaltılacaktır.) yer alan Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesinde (bundan sonra “Ücret Tarifesi” şeklinde anılacaktır) 101-115 km arası mesafe için belirlenen tutarın,
- 0-25 km arası mesafeler için 0,4
- 26-50 km arası mesafeler için 0,5
- 51-75 km arası mesafeler için 0,7
- 76-100 km arası mesafeler için 0,8
 katsayıları ile çarpımı sonucu bulunacak miktarlar üzerinden,

b) 101-2001 km ve üzeri mesafeleri için fatura/bilet tutarını aşmamak üzere ÜTHT’ nde yer alan Ücret Tarifesi esas alınarak ödenecektir.

(4-II) Ücret Tarifesini değiştiren yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mevcut tarifeler geçerli olacaktır. Yeniden belirlenecek tarifelerin hangi tarihten itibaren uygulanacağı Kurumca belirlenerek duyurulacaktır.”

Önceki şekli: (4) Sevk formunda, sevk vasıtası belirtilmediği sürece, mutat taşıt ücreti ödenir. Mutat taşıt giderleri fatura/bilet tutarını aşmamak kaydıyla Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylanan en düşük fiyat tarifesi esas alınarak karşılanır. Fatura/ bilet ibraz edilememesi halinde de aynı şekilde ödeme yapılabilecektir. 

MADDE 2 (Tebliğin yayımı tarihinden beş iş günü sonra – 03.12.2010 tarihinde yürürlüğe girer) – SUT’un 6.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının f bendinin birinci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“f) Rituksimab;

1 – Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde bu uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı, bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı 3. basamak sağlık kurumlarında ise hastalıkla ilgili branşlardaki uzman hekimlerce düzenlenmiş, sağlık kurulu raporuna istinaden; yalnızca bu uzman hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenir.”

Önceki şekli: 1- Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde bu uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı, bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı 3. basamak sağlık kurumlarında ise hastalıkla ilgili branşlardaki uzman hekimlerce düzenlenmiş, tedavi protokolünü de gösterir uzman hekim raporuna istinaden; yalnızca bu uzman hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenir.

MADDE 3 (Tebliğin yayımı tarihinden beş iş günü sonra – 03.12.2010 tarihinde yürürlüğe girer) – SUT’un 6.2.24 numaralı maddesine, 6.2.24.D numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“6.2.24.D – Alerjik rinit ile birlikte seyreden astım tedavisinde

(1) Montelukast ve antihistaminik kombinasyonları, kulak burun boğaz uzman hekimleri, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, alerji uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.”

MADDE 4 (19.10.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 25.11.2010 tarihinde yürürlüğe girer) – SUT’un 6.2 numaralı maddesine, 6.2.39 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“6.2.39. Kseroderma Pigmentosum tedavisinde güneşten koruyucu kremlerin kullanım ilkeleri
(1) Kseroderma Pigmentosum tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremlerin bedelleri
aylık 162 Türk Lirasını geçmemek kaydıyla sağlık kurulu raporu, reçete ve faturaya dayanılarak Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından şahıs bazında ödenir.

(2) Bu kremler, 3. basamak sağlık tesislerinde düzenlenen en az bir cilt hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak, tüm sağlık tesislerinde cilt hastalıkları uzman hekimlerince en fazla üç aylık dozda reçete edilebilir.

(3) Bu kremler, UVA ve UVB ışınlarının her ikisini de etkin şekilde bloke eden, SPF en az 30 olan, fiziksel (çinko oksit veya titanyum dioksit içeren) ve/veya kombine filtre içeren özelliklerde olmalıdır.”

MADDE 5 (Tebliğin yayımı tarihinden beş iş günü sonra – 03.12.2010 tarihinde yürürlüğe girer) – SUT’un “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde (Ek-2) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;

a) 7.1.4 numaralı maddesine, 7.1.4.5 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“7.1.4.5. Kinagolit*”

b) 9.2 numaralı maddesine, 9.2.20 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“9.2.20. Mikofenolat mofetil*”

c) 10.3 numaralı maddesine, 10.3.3 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“10.3.3 Blefarospazm

10.3.3.1 Botulismus toksini Tip A”

d) 13 numaralı maddesine, 13.9 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenlemeler eklenmiştir.

“13.9 Epidermodisplasia verruciformis
            
13.9.1. İnterferon*
           
13.9.2. Asitretin*”

e) 15 numaralı maddesine, 15.14 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenlemeler ilave edilmiştir.
 
“15.14 Pierre Robin Sendromu
           
15.14.1 Oral ve enteral beslenme ürünleri”

MADDE 6 (Tebliğin yayımı tarihinden beş iş günü sonra – 03.12.2010 tarihinde yürürlüğe girer) – SUT eki Ek-2/A listesinin “1-B) – 3. Kuşak Sefalosporinler” maddesine aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

112        Seftibuten          KY
            
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in tam metni yazımız ekinde gönderilmekte olup, bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla,
 

Ecz.Özgür ÖZEL
Genel Sekreter

 

25.11.2010 tarih 27766 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SUT değişikliği metni için tıklayınız

 


25 Kasım 2010     Okunma Sayısı : 2266