SGK Tarafından Yayımlanan Danıştay Kararı Hakkında

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 09.12.2022 tarihinde yayımlanan “Danıştay Kararı Hakkında” başlıklı duyuru aşağıdaki şekildedir;

Danıştay (Kapatılan) 15. Dairesinin 2018/1517 Esasına kayden açılan, bilahare Danıştay 10. Dairesinin 2019/8159 Esas sayılı dosyasında devam eden davaya ilişkin 21.04.2022 tarihli ve 2022/2319 K. Sayılı İptal kararı ile;

21.03.2018 tarih ve 30367 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 28 inci maddesiyle 24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “Diyabet Tedavisinde İlaç Kullanım İlkeleri” başlıklı 4.2.38 maddesinin 4 üncü fıkrasında yapılan değişikliğin ve aynı maddeye eklenen 6 ncı fıkranın iptaline karar verilmiştir.

10/12/2022 tarihinden başlayarak Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddeleri bu doğrultuda yürütülecektir.

Tüm ilgililere duyurulur.”

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Kurum duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.


15 Aralık 2022     Okunma Sayısı : 374