Stok Affı Kapsamında Yapılacak İTS Deaktivasyon İşlemleri Hakkında

19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına dair Kanun" kapsamında, eczacılara stoklarının düzenlenmesi hakkı getirilmiştir.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 23.08.2016 tarih ve 29810 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği” ile, stok düzeltme hakkından yararlanmak isteyen meslektaşlarımız tarafından yapılması gereken işlemler duyurulmuş, TİTCK Başkanlığı tarafından da, İlaç Takip Sistemi üzerinden “Deaktivasyon Bildirimi” işlemlerinin ne şekilde yapılacağı duyurulmuştur.

Deaktivasyon İşlemleri ile ilgili olarak, meslektaşlarımız açısından oluşan çekinceleri gidermek ve sistemde yanlış yapılabilecek deaktivasyon işlemlerinin iptaline olanak sağlayacak bir düzenleme de yer almasını teminen, Birliğimiz tarafından TİTCK Başkanlığı ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve eczacıların stok eşitleme sürecinde yanlış deaktivasyon işlemlerinin iptaline olanak sağlayan düzenleme hayata geçirilmiştir.

Meslektaşlarımızın stok eşitleme işlemlerini Deaktivasyon Bildirimi ile gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Konu hakkında TİTCK web sayfasında “Stok Affı Hakkında Duyuru” yayımlanmış olup, tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

 


STOK AFFI HAKKINDA DUYURU

Tüm Eczacılarımızın Dikkatine;

23/08/2016 tarihli duyurumuz ile 03/08/2016 tarihinde yayımlanan 6736 sayılı kanunun 6/2-b maddesi Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleten üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu surette kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname süresi içerisinde ödenir hükmü ile eczacılarımıza mali stok eşitleme olanağı sağlandığı ilan edilmiş, bu süre zarfında eczacılarımızın İTS’de kayıtlı stoklarını İTS portal üzerinden indirip fiziksel olarak stokta bulunmayan ilaçlar için “Deaktivasyon Bildirimi” ile stoklarından düşmeleri gerektiği belirtilmişti.

Eczacılarımız adına Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile yapılan görüşmeler sonucunda stok eşitleme sürecinde yanlış yapılan deaktivasyon bildirimlerinin iptaline olanak sağlamak amacıyla Deaktivasyon İptal Bildirim servisi 14/10/2016 tarihinde ilanen yayınlanmıştır.

Eczacılarımızın stok eşitleme imkanından faydalanmaları ile fiili stokları ile İTS kaydi stoklarının eşit hale getirilmesi, vatandaşımızın ilaca erişim imkanlarını artırması yanında eczacılarımız ve sektörümüz açısından çok önem atfeden istatistik verilerimizin doğruluğuna büyük katkı sağlayacağından konu üzerinde hassasiyetle durulması hususunu önemle hatırlatırız.

Stok eşitleme süreçleri tekrar özetlenmiştir:

·Eczacılarımız İTS Portal üzerinden İTS stoklarını excel ya da csv formatında indirebilirler.
·Eczacılarımızın fiziksel stoğunda olmayan ama İTS stoğunda görünen karekodları “Deaktivasyon Bildirimi” ile stoklarından düşmeleri gerekmektedir.
·Deaktivasyon sebebi alanına “70 - Stok affı sebebiyle deaktivasyon” bilgisini girmeleri gerekmektedir.
·Eczanenin fiziksel stoğunda olan ancak İTS stoğunda görünmeyen karekodlar için ise gerekli bildirimi (mal alım) yapmaları gerekmektedir.
·Stok eşitleme sürecinde yanlış yapılan deaktivasyon bildirimlerinin iptaline olanak sağlamak amacıyla Deaktivasyon İptal Bildirim servisi yayınlanmıştır.
·İlgili servisin endpoint adresi:
·Bu servisle sadece stok affı sebebiyle yapılmış deaktivasyonlar iptal edilebilecektir ve servisin yanlış çağrılması durumunda alınacak yeni hata kodları aşağıda verilmiştir:

o15024 - Ürün deaktif edilmemiş
o15025 - Ürün tarafınızdan deaktif edilmemiş
o15026 - Stok affı sebebiyle deaktivasyon yapılmamış

Saygıyla duyurulur.

 

 

 


24 Ekim 2016     Okunma Sayısı : 3419