Şubat 2024 Dönemi itiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Hastanın 2018 tarihli letrazol raporu bulunmaktadır. Letrazol sonrası 2018 yılında Faslodex kullanmaya başlamıştır. İlacın başlandığı tarihteki SUT Fulvestrant kullanım ilkelerinde"Doğal veya yapay postmenapozal kadınlarda, lokal veya metaztaz yapmış hormon reseptör pozitif meme kanserinde, endokrin tedaviden [tamoksifen veya aromataz inhibitörlerinden biri ( anastrazole, exemastane, letrozole)] sonra ilerlemeye devam etmiş hastalarda raporda bunların belirtilmesi koşuluyla reçete edilebilir" dendiğinden kesinti uygulanmıştır. Şu anki SUT koşuıllarında  "Hormon reseptörü pozitif ve endokrin tedavi [tamoksifen veya aromataz inhibitörlerinden biri (anastrazol, eksemestan veya letrozol) sırasında veya sonrasında nüks gelişen pre/peri/postmenapozal (doğal ve yapay yollarla) lokal ileri veya metastatik meme kanseri olan hastalarda, en az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı tedavi protokolünü gösterir sağlık kurulu raporuna istinaden tüm uzman hekimler tarafından reçete edilmesi halinde Kurumca bedelleri karşılanır" dendiğinden ve hastada letrozol kullanımı sırasında hastalığında ilerleme ve nüks olduğu belirtildiğinden kesinti iptal edilerek ödemeye çevrilmiştir.
Ninlaro adlı ilacın SUT bilgisinde "Daha önce bortezomib ve imünomodülatör ilaç içeren bir veya daha fazla seri tedaviyi uygun dozda ve yeterli sürede kullanmış olmasına rağmen nüks gelişen hastalarda ödenir." denmektedir. Eksiklik olması sebebiyle iade edilmiştir. İade sonrası SUT'a uygun olmaması sebebiyle kesinti uygulanmıştır. Yapılan incelemede hastanın raporunda daha önce bortezomib ve 2 standart antimyeloma tedavisi aldığı ve iade sonrası nükse geliştiği, bortezomib ve lenalidomid tedavisine dirençli olmadığı rapora eklenmiş olduğundan ayrıca medula hastane üzerinden yapılan incelemede de hastanın bortezomib, lenadilomib, melphalan, prednizolon gibi tedaviler gördüğü tespit edildiğinden kesinti iptal edilerek ödemeye çevrilmiştir.
Cinryze 500 ıu flakon günübirlik ve ekut atak tedavsinde kullanılan ilaç olduğundan, koşulları sağlamadığı için ödenmemiştir. Ek-4/G- 51. Madde: "C1-esteraz inhibitörü; yalnızca akut tedavide ve operasyon öncesi profilaksi tedavisinde, üniversite veya eğitim araştırma hastanelerinde düzenlenecek, en az bir immunoloji ve/veya alerji hastalıkları uzmanının yer aldığı 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, tüm uzman hekimlerce reçetelenir. Raporda; C1 inhibitör düzeyinin düşük olduğu (değer olarak) veya C1 inhibitör düzeyinin normal/yüksek olduğu durumlarda ise inhibitör fonksiyonunun düşük olduğu (değer olarak) belirtilir. (Hasta adına düzenlenecek her reçete/tabelada akut/profilaksi tedavi durumu belirtilecektir." denmektedir.  Buna göre söz konusu reçete incelendiğinde akut atak tedavisi ve günübirlik tedavi olduğu belirtilmemiş olup, medula hastane ekranından yapılan incelemede acil,  yatan veya günübirlik tedavi değil normail muayene işlemi olarak giriş yapıldığı görüldüğünden kesintinin devamına karar verilmiş, dosya SGK İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Synagis adlı ilacın 20.11.2023 tarihli reçetesi Şubat 2024 tarihinde  incelendiğinde hastanın kilosunun eklenmesi için iade edilmiştir. İade tesliminde eklenilen belge 17.01.2024 tarihli olup çocuğun kilosu 3,5 kg olarak yazmaktadır.  Hasta Ocak 2024 tarihinde 3,5 kg olarak belirtilmiş, bahse konu reçete Kasım 2023 reçetesi olduğundan hastanın kilosunun 3,5 kg'ın altında olması gerekmektedir. İlaç kg başına 15 mg olacak şekilde uygulanacağı için 1 kutu kesilmiştir.


04 Temmuz 2024     Okunma Sayısı : 262