Temmuz 2023 Dönemi itiraz Komisyonu Toplantı Sonuçları

Raporda başlangıç pası değeri 24 olup güncel pası değeri 7 olarak belirtilmiş, % 75 iyileşme olmadığından ödeme dışı bırakılmıştır.  Doktor tarafından bu değerin sehven yazıldığı değerin 5 olduğu hem raporda belirtilmiş hem de dilekçe ile belgelendiğinden kesinti ödemeye çevrilmiştir.
Sevelamer raporunda hastanın fosfor değeri 4,7 olarak belirtildiği için fosfor düzeyinin 4 md/dl üzerine çıkması durumunda tedaviye başlama kriterleri karşılanarak tekrar başlanabilir. Hastanın fosfor değerinin 3,5 mg/dl altına düşmediği raporda belirtilmiş ve Medula hastane üzerinden de yapılan incelemede fosfor değerinin 3,5 altına düşmediği görülmüştür idame tedavi olması sebebiyle kesinti ödemeye çevrilmiştir.
Emend tedavisi öncesinde hasta cisplatin kullandığından dolayı SUT Ek4-F 24. madde gereği kesinti uygulanmıştır. Ek4-F 24. madde "Yüksek doz sisplatin (50 mg/m2 ve üzeri), kemoterapi rejimleri ile gelişen ya da kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi uygulamaları sonrası gelişen emezisin önlenmesinde veya antrasiklin (doksorubisin veya epirubisin) ve siklofosfamid kombinasyon kemoterapisinin başlangıç ve tekrar kürleri ile ilişkili bulantı veya kusmanın önlenmesinde, bu durumların belirtildiği sağlık kurulu raporuna dayanılarak ödenir." denmektedir.  Söz konusu maddede sisplatin veya antrasiklin ve siklofosfeamid kombinasyonlarından söz edilmekte olduğu için ve hasta bu ilaçları kullanmadığı için kesinti onaylanmıştır.
SUT Ek4-F 24 .maddesinde yer alan ilaçları, sisplatin veya antrasiklin ve siklofosfamid kombinasyonlarını kullanmadığı için kesinti uygulanmıştır. Dosya SGK Ankara İtiraz Üst Komisyonu'na iletilmiştir.
Hastanın Etanercept raporunda BASDAİ değeri 6,8 olarak belirtilmiş. Yeterli yanıt alınamadığından dolayı kesinti uygulanmıştır. İtiraz dilekçesi ekinde sunulan ıslak imzalı Doktor beyanında hastanın 17.05.2023 tarihli BASDAİ değerinin 3,2 olduğu, sehven 6,8 yazıldığı belirtilmiştir. Raporda da gerekli düzeltmeler yapıldığı için kesinti ödemeye çevrilmiştir.
Human Albumin reçetesi 3 günlük kanama raporu olmaması sebebiyle ödeme dışı bırakılmıştır. 4.2.27 Ç. maddesi:  "(1) Human albümin preparatları, yalnızca yatarak tedavi gören hastalara, albümin düzeyi 2.5g/dl ve altında ise uzman hekimlerce reçete edilebilir. Laboratuvar sonuçları ve kullanılan miktar epikrizde belirtilir. Yatarak tedavilerde Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumunca temin edilememesi durumunda, günlük doz ve tedavi protokolünü ve kan albümin düzeyinin 2.5g/dl ve altında olduğunu gösterir uzman hekim raporuna dayanılarak en fazla 3 günlük dozda "Yatan/ Günübirlik Hasta” ibaresi ve başhekimlik onayı ile reçete düzenlenmesi kaydıyla karşılanır ve ödenen tutar ilgili sağlık kurumunun alacağından Tebliğin 4.1.2 numaralı maddesi kapsamında mahsup edilir." denmektedir. 3 günlük rapor olmadığı için kesinti uygulanmıştır.
Raporun açıklamalar kısmına "oral oksibutinine yanıt alınamayan hasta" ibaresi yazılmış ve oral oksibutin karşılandığı için kesinti uygulanmıştır. Raporun açıklama kısmına doktor tarafından ibarenin sehven yazıldığı, hastanın oksibutinin tedavisine ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. Kesinti iödemeye çevrilmiştir.
Hastanın albumin değeri 17 g/l olarak SUT'un 4.2.27.Ç maddesinde belirtildiği üzere 2,5 g/dl değerin altında olmadığı için kesinti uygulanmıştır. 17 g/l 1,7 g/dl ye tekabül ettiği için raporda gerekli düzeltme yapıldığı ve albumin değerini gösteren reçete tarihi ile uyumlu belge eklendiği için kesinti ödemeye çevrilmiştir.
Manuel reçetede 4 adet Clexane 6000 enj. yazmaktadır. Eczane tarafından reçete Enox 6000 enj olarak sisteme işlenmiştir.  Kontrolör eczacı tarafından sistem üzerinden Clexane olarak işlenip eşdeğer olarak enox seçildiğinde sistem tarafından otomatik olarak kesinti uygulanmıştır.


02 Ekim 2023     Okunma Sayısı : 831