Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı

TEB'in 4474 sayı ve 25.12.2014 tarihli duyurusu

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 24.12.2014 tarih ve 29215 sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

MADDE 14- Aynı Tebliğin 4.1.2 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Maddenin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
" (Sağlık Bakanlığı tarafından hastanede kullanılmasına izin verilen yurtdışı ilaçların dışında kalan Yurtdışı İlaçlar hariç)

b) Maddenin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
" Ancak yurtdışı ilaçlar için yatarak tedavilerde Kurumla sözleşmeli resmi ve özel sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen reçetelerde "Eczanemizde Yoktur, Yatan Hasta" ibaresi ve başhekimlik onayının bulunması zorunlu değildir."

c) Maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesindeki " reçete edilebilir)" ibaresinden sonra gelmek üzere " (Yurtdışı İlaçlar ve ara ödemede olan ilaçlar hariç)" cümlesi eklenmiştir."

Yapılan Tebliğ değişikliği ile ilgili maddeler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

4.1.2 - Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi

(1) Yatarak tedavilerde kullanılacak ilaçların hastane tarafından temini zorunludur. (Sağlık Bakanlığı tarafından hastanede kullanılmasına izin verilen yurtdışı ilaçların dışında kalan Yurtdışı İlaçlar hariç)

(2) Yatarak tedavilerde Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumları tarafından temin edilemeyen ilaçlar için düzenlenen reçetelerde "Eczanemizde Yoktur, Yatan Hasta" ibaresi ve başhekimlik onayının bulunması zorunludur. Ancak yurtdışı ilaçlar için yatarak tedavilerde Kurumla sözleşmeli resmi ve özel sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen reçetelerde "Eczanemizde Yoktur, Yatan Hasta" ibaresi ve başhekimlik onayının bulunması zorunlu değildir

(3) Reçetede yer alan ilaç bedelleri SUT hükümleri doğrultusunda 5 günlük dozu (ancak, sağlık kurumlarında uzun süre yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l aylık miktarda tüberküloz ilaçları reçete edilebilir) (Yurtdışı İlaçlar ve ara ödemede olan ilaçlar hariç) aşmamak kaydıyla karşılanır ve ödenen tutar ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Mahsup edilen ilacın/ilaçların sağlık kurumunca ihale ve doğrudan alım yöntemi ile temin edilemediğinin başhekimlik onayı ile belgelendirilmesi halinde mahsup edilen tutar sağlık kurumuna iade edilir. Ancak tanıya dayalı işlem kapsamında olan ilaçlar için mahsup edilen tutarlar iade edilmez. Tedavinin devam ettiği durumlarda "doz" bitiminde yeniden reçete yazılması mümkündür.

Bu Tebliğin;
a) 37 nci maddesi 1/8/2014 geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 9 uncu, 10 uncu maddeleri, 30 uncu maddenin (a) ila (h) bentleri, 31 inci maddenin (a) ve (c) bentleri, 32 nci maddenin (a) ve (d) bentleri ile 34 üncü maddenin (a) bendi 1/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 14 üncü maddesi yayımı tarihinde,
ç) 11 inci maddesi 1/2/2015 tarihinde,
d) Diğer maddeleri 1/1/2015 tarihinde, yürürlüğe girecektir.

Tebliğ değişiklik metni ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm. Ecz. Harun KIZILAY
Genel Sekreter

24.12.2014 tarihli Tebliğ için tıklayınız

Okunma Sayısı: 1891